قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

بازار کسـاد قراضه آهن در جنوب آسـیا

آهن آلاتـــی کـــه در زمـــان تولیـــد آســـیب دیده انـــد و غیر قابـــل اســـتفاده هســـتند، یــا هــر نــوع ضایعــات جمــع آوری شــده دیگــر از جنــس آهــن، قراضــه آهــن scrap iron نامیـــده میشـــود.

همانطـــور کـــه میدانیـــم دایـــره مصـــرف انـــواع مختلـــف آهــن آلات بســیار زیــاد اســت و تقریبــا در تمامــی صنایــع کاربــرد دارنــد.

حــال اگــر ضایعـات آهـن در ایـن صنایـع جمـع آوری شـوند، کوهـی از آهـن قراضـه بـه دسـت می آیـــد.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(پیـــوان)؛

نکتـــه جالـــب توجـــه اینکـــه میتـــوان آهـــن را مجـــددا در کوره هـــا ذوب و بـــرای چندمـــین بـــار مـــورد مصـــرف قـــرار داد.

احـداث بزرگتریـن معدن زغال سـنگ جهان در هند

نیـــاز بـــالای هنـــد بـــه بـــرق، زمینه ســـاز افتتـــاح بزرگتریـــن معـــدن زغال ســـنگ جهـــان را فراهـــم کرده اســـت.

درحالیکـــه عمـــوم کشـــورهای توســـعه یافتـــه و صنعــتـی در حـــال تـــلاش بـــرای کاهـــش تولیـــد کربـــن در اقتصـــاد خـــود هســـتند، هندی هـــا قصـــد دارنـــد قاعـــده بـــازی را بـــه هـــم  بزننـــد.

کاری کـــه البتـــه بـــا واکنـــش جـــدی مخالفـــان معـــدن کاری و حامیـــان محیط زیســـت همـــراه شـــده اســـت.

حادثه بزرگ

در یکــی از معــادن شــمال چـیـن طــی هفتــه گذشــته حادثــه ای اتفــاق افتــاد کــه ایــن موضــوع باعــث نگرانی هایــی در عرضــه داخلــی ســنگ آهن شــد،

از طــرف دیگــر بــه دلیـــل آ لودگـــی بیـــش از حـــد هـــوا بعـــی از فولادســـازان دســـتور کاهـــش تولیـــد را دریافــت کردنــد کــه ایــن عوامــل باعــث شــد کــه بــازار، نوســاناتی را تجربــه کنــد.

بــر همــن اســاس بــازار واردات ســنگ آهن چین(خلــوص 62 درصــد) در پایــان هفتــه بــه 45 / 109 دلار هــر تــن CFR رســید.

در پایان

بــه گفتــه کارشناســان وضعیــت بــازار چـیـن بــه دلیــل اعــلام شــش کارخانــه بــزرگ ایـــن کشـــور مبــنـی بـــر کاهـــش 12 درصـــدی ســـود، اصـــا ایـــده آل نیســـت.

از طـــرف دیگــر رونــد ارزش یــوآن باعــث افزایــش صــادرات میشــود کــه ایــن شــرایط بــرای صــادرات ایــران خــوب نیســت، چــون چـیـن بــه عنــوان رقیــب بزرگــی در بــازار خــاور دور محســوب میشــود.

گفتــنی اســت، بــازار جهانــی هنــوز از خــواب بیــدار نشــده و حداقـــل تـــا یـــک مـــاه دیگـــر همــیـن شـــرایط حا کـــم اســـت، چـــون سیاســـت رکـــود بــرای مبــارزه بــا تــورم ادامــه دارد.

ارزش مبـادلات تجاری ایران با عربسـتان

پایگاه خربی العربی الجدید نوشـت که در سـایه تلاش ایران و عربستان بـرای تحکمی روابـط اقتصـادی، انتظـار مـیرود

ارزش مبـادلات تجـاری ایـران و عربسـتان از ایـران و امـارات نیز فراتـر رود.

عضویـت دائـم ایران در Union Berne

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـرای نخسـتین بـار موفـق بـه کسـب اکثریـت آرای اعضـای اتحاد یـه بـرن بـرا ی عضو یـت دائـم در
کمیتـه کوتـاه مـدت ایـن اتحادیـه شـد .

به گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی شـرکت آرمـان تجـارت آرون ( پیـو ا ن ) ؛ دبیرخانـه اتحاد یـه بـرن (Union Berne)در مـاه ژوئـن ۲۰۲۳ ا علا م کـرد کـه بـا
ا کثریـت آرای اعضـا ، صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران و اجد شـرایط عضویـت در کمیتـه کوتـاه مـدت ایـن اتحاد یـه شـناخته شـده و بـه عضویـت دائمـی ایـن کمیتـه در آمـد .

کیـوان جعفـری طهرانی نقـش آفرینی در بازارهای جهانی

سـفر وزیـر امـور خارجـه عربسـتان بـه ایـران و دعـوت از رییـس جمهـوری کشـور بـرای سـفر بـه عربسـتان فصـل جدیـدی در روابـط سـیاسی و اقتصـادی منطقـه ایجـاد کـرده اسـت.
باتوجـه بـه نقـش پررنـگ چین در ایجـاد روابـط بین ایـران و عربسـتان، میتـوان نتیجـه گرفت کـه

این کشـور به برقـراری رابطـه حسـنه میان دو کشـور بـزرگ منطقـه خاورمیانـه بسـیار علاقه مند و بـه این باور رسـیده اسـت

کـه اتحـاد ایـن دو کشـور تاثیرگـذار بـرای حفـظ منافـع چین نیز بسـیار مهـم و ضـروری اسـت.

سـرمایه گذاری چین و روسـیه در لیتیوم

رییـس جمهـور بولیـوی اعلام کـرد کـه چین و روسـیه مشـارکت در سـاخت دو کارخانـه فـرآوری لیتیـوم در بولیـوی را کلیـد زدنـد.

بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی شـرکت آرمـان تجـارت آرون(پیـوان)؛

دولـت بولیـوی تأییـد کـرد دو شـرکت رویس و چینی قصـد دارنـد، بیـش از 4 / 1 میلیـارد دلار در صنعـت لیتیـوم در بولیـوی، یکـی از کشـورهایی کـه بیشترین ذخایـر ایـن فلـز مـورد اسـتفاده در باتـری خودروهـای الکرتیکـی را دارد، سـرمایه گذاری کننـد.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه