قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق A283 - ضخامت 3 - فولاد مبارکه - 600x150تماس بگیرید
ورق A283 - ضخامت 3 - فولاد مبارکه - 600x150تماس بگیرید
ورق A283 - ضخامت 4 - فولاد مبارکه - 600x150تماس بگیرید
ورق A283 - ضخامت 4 - فولاد مبارکه - 600x150تماس بگیرید
ورق A283 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - 600x150
44,800
ورق A283 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - 600x150
44,100
ورق A283 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - 150x600
45,900
ورق A283 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - 600x150
45,200
ورق A283 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 600x150
45,100
ورق A283 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 600x150
44,500
ورق A283 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - 600x150
46,600
ورق A283 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - 600x150
46,000
ورق A283 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 600x150
44,800
ورق A283 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 600x150
44,100
ورق A283 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 600x150
42,200
ورق A283 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 600x150
41,600
قیمت روز ورق A283
قیمت روز ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق A516 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - 600x150
52,600
ورق A516 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - 600x150
51,700
ورق A516 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 600x150
51,700
ورق A516 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 600x150
52,600
ورق A516 - ضخامت 10 -مبارکه 600x150
52,600
ورق A516 - ضخامت 10 -مبارکه 600x150
51,700
ورق A516 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 600x150
51,700
ورق A516 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 600x150
50,700
ورق A516 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 600x150
50,300
ورق A516 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 600x150
49,400
قیمت روز ورق A516
قیمت روز ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق ST52 - ضخامت 4 - فولاد مبارکه - 150x600
50,000
ورق ST52 - ضخامت 4 - فولاد مبارکه - 600x150
50,900
ورق ST52 - ضخامت 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,900
ورق ST52 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - 150x600
50,000
ورق ST52 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - 600x150
50,900
ورق ST52 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,000
ورق ST52 - ضخامت 5 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,900
ورق ST52 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - 150x600
49,500
ورق ST52 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,500
ورق ST52 - ضخامت 6 - فولاد مبارکه -150x600
50,500
ورق ST52 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 150x600
49,500
ورق ST52 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - 150x600
50,500
ورق ST52 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
49,500
ورق ST52 - ضخامت 8 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,500
ورق ST52 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - 150x600
49,500
ورق ST52 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - 150x600
50,500
ورق ST52 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,500
ورق ST52 - ضخامت 10 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
49,500
ورق ST52 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 150x600
49,100
ورق ST52 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - 150x600
50,000
ورق ST52 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
49,100
ورق ST52 - ضخامت 12 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
50,000
ورق ST52 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 150x600
48,600
ورق ST52 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - 150x600
48,600
ورق ST52 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
48,600
ورق ST52 - ضخامت 15 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
47,700
قیمت روز ورق ST52
قیمت روز ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق آجدار - 3 - فولاد مبارکه - 100x200
45,400
ورق آجدار - 3 - فولاد مبارکه - 125x250
45,400
ورق آجدار - 3 - فولاد مبارکه - 150x600
46,300
ورق آجدار - 4 - فولاد مبارکه - 100x200
48,200
ورق آجدار - 4 - فولاد مبارکه - 125x250
50,000
ورق آجدار - 4 - فولاد مبارکه - 150x600
50,000
ورق آجدار - 5 - فولاد مبارکه - 125x250
49,500
ورق آجدار - 5 - فولاد مبارکه - 150x600
49,100
ورق آجدار - 5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,200
ورق آجدار - 6 - فولاد مبارکه - 150x600
49,100
ورق آجدار - 8 - فولاد مبارکه -150x600
43,900
ورق آجدار - 10 - فولاد مبارکه -150x600
43,900
قیمت روز ورق آجدار
قیمت روز ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق اسید شویی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,300
ورق اسید شویی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,300
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,300
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,300
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,300
ورق اسید شویی - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
50,900
ورق اسید شویی - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
50,900
ورق اسید شویی - 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
49,100
ورق اسید شویی - 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,100
قیمت روز ورق اسیدشویی
قیمت روز ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق روغنی - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
49,000
%6
ورق روغنی - 0.5- فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,000
%6
ورق روغنی - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,800
%6
ورق روغنی - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,300
%6
ورق روغنی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 1.25 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 1.25 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 1.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
46,200
%6
ورق روغنی - 1.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
46,200
%6
ورق روغنی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
47,600
%6
ورق روغنی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
47,600
%6
ورق روغنی - 2.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
51,700
%5
قیمت روز ورق روغنی
قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 200x100
43,000
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 250x125
44,000
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
42,400
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
43,300
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - 600x150
40,200
%2
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
39,600
%2
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - 600x150
40,200
%2
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
39,600
%2
ورق سیاه - 5 - فولاد مبارکه - 600x150
41,900
%1
ورق سیاه - 5- فولاد مبارکه - رول عرض 150
41,300
%1
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - 600x150
43,200
%1
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
38,200
%1
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - 600x150
43,000
%1
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
42,400
%1
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - 600x150
43,700
%1
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
43,100
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه - 600x150
41,500
%2
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
40,900
%2
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه - 600x150
40,100
%1
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
39,400
%1
قیمت روز ورق سیاه
قیمت روز ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق شیروانی فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق شیروانی - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
49,700
%4
ورق شیروانی - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,700
%4
ورق شیروانی - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,300
%5
ورق شیروانی - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,300
%5
ورق گالوانیزه سفید - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق شیروانی - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
47,400
%5
ورق شیروانی - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
47,400
%5
ورق شیروانی - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
47,000
%5
ورق شیروانی - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
47,000
%5
ورق شیروانی - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
47,000
%5
ورق شیروانی - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
47,000
%5
ورق شیروانی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
47,400
%5
ورق شیروانی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,000
%5
قیمت روز ورق شیروانی
قیمت روز ورق شیروانی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
50,700
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,700
%4
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
49,400
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
ورق گالوانیزه سفید - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,400
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,400
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
48,000
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
48,400
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,000
قیمت روز ورق کرکره گالوانیزه
قیمت روز ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ فروردین ۱۲:۰۱
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
45,600
ورق گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
45,600
ورق گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
43,800
ورق گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
43,800
ورق گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
41,500
ورق گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
41,500
ورق گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
40,600
ورق گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
40,600
ورق گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
40,600
ورق گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
40,600
ورق گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
40,600
قیمت روز ورق گالوانیزه
قیمت روز ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه آبی - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق گالوانیزه پرتقالی - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق گالوانیزه سفید - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
51,200
%9
ورق گالوانیزه قرمز - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق گالوانیزه قهوه ای سوخته - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
ورق گالوانیزه سفید - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
49,400
%9
قیمت روز ورق گالوانیزه رنگی
قیمت روز ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت‌ می‌کند. این شرکت با ماموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری، به عنوان سازمانی با استانداردهای بین‌المللی سهم عمده‌ای از تولید فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل تولید می‌نماید.

این مجموعه در زميني به مساحت 35 کیلومتر مربع در نزديكي شهر مباركه و در 75 كيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان واقع شده است. ساخت مجتمع فولاد مبارکه، در ابتدا با هدف توسعه ذوب آهن اصفهان مطرح شد اما بعد از انقلاب، به صورت یک شرکت مستقل از ذوب آهن، اجرا شد. عمليات اجرايي آن در سال 1360 آغاز شد و در دوران جنگ تحميلي ادامه يافت. 

اولين كوره قوس الكتريكي واحد فولادسازي اين مجتمع در مهر ماه سال 1370 راه‌اندازي شد و خطوط توليد اين كارخانه در 23 دي ماه سال 1371 افتتاح شد.  با ورود محصولات اين شركت به بازار و افزايش تدريجي توليد تا سقف ظرفيت اسمي 2.4 ميليون تن بخش عمده‌اي از نياز كشور به اين كالاي استراتژيك برطرف شد. ظرفیت تولید این کارخانه، در هر سال 10.3 میلیون تن است.

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان (\d,hk)

ارتباط با شرکت فولاد مبارکه اصفهان

آدرس کامل پستی: استان اصفهان، شهر مباركه، صندوق پستي 161-84815 

كدپستي: 8488111131

تلفن‌ها: 03152732200 - 03133325325

دبیرخانه:  03133324324- 03133320018

سامانه پیام کوتاه خبرنامه فولاد: 30003222

محصولات عمده فولاد مبارکه

محصولات و تولیدات این کارخانه انواع فولاد و لوازم و تجهیزاتی است که از فولاد ساخته می‌شود به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

 • محصولات نورد گرم دیده
 • محصولات نورد سرد دیده
 • محصولات قلع اندود شده
 • محصولات گالوانیزه شده
 • محصولات روکش رنگی

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، از معدود کارخانه‌هایی است که زنجیره کامل تولید این محصول را دارا است. یعنی تمام فرآیند تولید، از معدن‌کاری سنگ آهن و استخراج آن تا نورد و تولید محصولات مختلف، در این کارخانه انجام می‌شود. محصولات این مجموعه، در حال حاضر به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود. این کارخانه در سال ۱۴۰۱ به عنوان برترین تولیدکننده آهن اسفنجی، اسلب و ورق گرم در کشور معرفی شد. این کارخانه ۷۵ درصد از اسلب، ۲۵.۳ درصد از آهن اسفنجی و ۷۵.۴ درصد از ورق گرم تولید شده در ایران در سال ۱۴۰۱ را تولید کرده است.

شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یک مجموعه مادر، زیرمجموعه‌های وابسته متعددی را در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور دارد که از آن جمله می‌توان به شرکت فولاد هرمزگان جنوب، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اشاره کرد.

معرفی محصولات کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

محصولات فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه دارای بخش‌های متعدد از جمله واحد آهن‌سازی، واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، واحد نورد گرم و واحد نورد سرد است. عمده محصولات ورقی تولید شده در این شرکت عبارتند از:

 1. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
 2. ورق روغنی فولاد مبارکه
 3. ورق گالوانیزه اصفهان
 4. ورق رنگی فولاد مبارکه
 5. ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
 6. ورق اسید شویی اصفهان
 7. ورق شیروانی فولاد مبارکه
 8. ورق کرکره گالوانیزه اصفهان
 9. ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان
 10. ورق A516 اصفهان
 11. ورق A283 فولاد مبارکه

جداول قیمت روز محصولات فولاد مبارکه اصفهان را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده کرده و با یک کلیک ساده برای خرید آنلاین محصولات آن اقدام کنید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره