قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
پیوان میلگرد
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - شیوا گودرزی
شیوا گودرزی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - زهرا معتمدی نیا
زهرا معتمدی نیا
کارشناس تامین
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - محمدرضا موسایی
محمدرضا موسایی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - علی کشاورز
علی کشاورز
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - مهدیه آباده
مهدیه آباده
کارشناس فروش

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - نیشابور - 12 متری
26,550
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - نیشابور - 12 متری
27,200
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 18 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 22 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - نیشابور - 12 متری
25,000
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12- A3 - سیرجان - 12 متری
25,700
%1
میلگرد آجدار 14- A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 16- A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 18- A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 20- A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 22- A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - سیرجان - 12 متری
24,200
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد فراطرح کاسپین رشت
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 16- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 18- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
24,400
مشاهده لیست قیمت میلگرد فراطرح کاسپین رشت
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,800
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 16 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,000
%1
میلگرد آجدار 18 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
24,800
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
24,800
%1
میلگرد آجدار 22 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,200
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
24,800
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,200
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25,200
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کاوه اروند
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10- A3 - اروند- 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 12- A3 - اروند- 12 متری
24,200
میلگرد آجدار 14- A3 - اروند- 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 16- A3 - اروند- 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 18- A3 - اروند- 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 20- A3 - اروند- 12 متری
23,500
میلگرد آجدار 22 - A3 - اروند- 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 25 - A3 - اروند- 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 32 - A3 - اروند- 12 متری
23,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد کاوه اروند
قیمت میلگرد بافق یزد
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 10 - A3 - بافق یزد - 12 متری
26,500
میلگرد آجدار 12 - A3 - بافق یزد - 12 متری
26,300
میلگرد آجدار 14 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,300
میلگرد آجدار 16 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,300
میلگرد آجدار 18 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 20 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 22 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 25 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 28 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25,100
مشاهده لیست قیمت میلگرد بافق یزد
قیمت میلگرد آریان فولاد
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 10 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 12 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 12 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,300
میلگرد آجدار 14 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد آریان فولاد
قیمت میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 16 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 18 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 20 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 22 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 25 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 28 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
میلگرد آجدار 32 - A3 - فایکو - 12 متری
24,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - میانه - 12 متری
25,700
%2
میلگرد آجدار 12 - A3 - میانه - 12 متری
25,300
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 16 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 18 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 20 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 22 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 25 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 28 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
میلگرد آجدار 32 - A3 - میانه - 12 متری
24,900
%2
مشاهده لیست قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
قیمت میلگرد سیادن ابهر
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - ابهر - 6 متری
24,300
میلگرد ساده 6.5 - ابهر - 6 متری
24,300
میلگرد آجدار 8 - A2 - ابهر - 12 متری
25,700
%2
میلگرد آجدار 10 - A2 - ابهر - 12 متری
25,300
%2
میلگرد آجدار 12 - A2 - ابهر - 12 متری
25,300
%2
میلگرد آجدار 14 - A3 - ابهر - 12 متری
24,800
%2
میلگرد آجدار 16 - A3 - ابهر - 12 متری
24,800
%2
میلگرد آجدار 18 - A3 - ابهر - 12 متری
24,800
%2
میلگرد آجدار 20 - A3 - ابهر - 12 متری
24,800
%2
میلگرد آجدار 22 - A3 - ابهر - 12 متری
24,800
%2
مشاهده لیست قیمت میلگرد سیادن ابهر
قیمت میلگرد ابرکوه یزد
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
26,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 14 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,500
میلگرد آجدار 16 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,500
میلگرد آجدار 18 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 20 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 22 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,400
میلگرد آجدار 32 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
24,800
مشاهده لیست قیمت میلگرد ابرکوه یزد
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,200
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 16 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 18 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 20 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 22 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 25 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 28 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 32 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد ساده 6.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری
27,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری
26,100
میلگرد ساده 12 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری
25,400
میلگرد ساده 14 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری
25,400
میلگرد ساده 16 - کاشان - 6 متری
28,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد کویر کاشان
قیمت میلگرد اهواز
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 16 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 18 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 20 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 22 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 25 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 32 - A3 - گروه ملی - 12 متری
23,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد اهواز
قیمت میلگرد راد همدان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A2 - راد همدان - 12 متری
26,900
میلگرد آجدار 10 - A2 - راد همدان - 12 متری
26,700
میلگرد آجدار 12 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,300
میلگرد آجدار 14 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 16 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 18 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 20 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 22 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 25 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 28 - A3 - راد همدان - 12 متری
26,200
مشاهده لیست قیمت میلگرد راد همدان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - خرمدشت - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 12 - A2 - خرمدشت - 12 متری
25,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,200
میلگرد آجدار 10 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
%1
میلگرد آجدار 10 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,100
%1
میلگرد آجدار 12 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,400
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 16 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 18 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 20 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 22 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,100
مشاهده لیست قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری
24,300
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری
24,300
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری
24,800
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری
24,800
مشاهده لیست قیمت میلگرد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد آریا ذوب اشتهارد
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8- A2 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 - A2 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 - A3 - آریا ذوب - 12 متریتماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت میلگرد آریا ذوب اشتهارد
قیمت میلگرد شاهرود
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - شاهرود - 12 متری
27,100
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,900
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
%1
میلگرد آجدار 16 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
%1
میلگرد آجدار 18 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
%1
میلگرد آجدار 22 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,900
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد شاهرود
قیمت میلگرد فولاد روهینا
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 28 - A3 - روهینا - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 32 - A3 - روهینا - 12 متری
24,700
مشاهده لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,900
مشاهده لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متریتماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت میلگرد بردسیر کرمان
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

مشاوره خرید آهن و چوب

مشاوره خرید آهن و چوب

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه خرید، هزینه ارسال ، بررسی کیفیت مقاطع فولادی و … دارید؛
می‌توانید با تکمیل فرم زیر در کمتر از 30 دقیقه با مشاوران پیوان ارتباط برقرار کنید.


  بررسی قیمت میلگرد

  در صنایع گوناگون به خصوص صنعت ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی، میلگرد به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه شناخته شده‌ است. به دلیل اهمیت گسترده این محصول، اطلاع یافتن از قیمت هر شاخه میلگرد برای کاربران بمنظور خرید میلگرد حائز اهمیت است. ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این قطعات در جهان محسوب می‌شود و قیمت این محصول فولادی در هر لحظه بر اساس تاثیر عوامل داخلی و خارجی تغییر و روند افزایش یا کاهشی را تجربه می‌کند.

  استعلام قیمت میلگرد

  دانستن قیمت میلگرد امروز در بازار از جوانب متعددی حائز اهمیت است و تاثیر قابل توجهی بر هزینه‌ها و عملکرد شرکت‌ها و صنایع دارد. بررسی قیمت این قطعات به مدیران شرکت‌ها و تولیدکنندگان، این امکان را می‌دهد تا با استناد به قیمت‌های فعلی، تصمیمات مناسبی در زمینه تولید، فروش و خرید محصولات فولادی بگیرند و بهترین راهکارهای مدیریت هزینه‌ها و بهبود عملکرد تولیدی را پیشنهاد دهند. به منظور استعلام قیمت آنلاین میلگرد می‌توانید به وب‌سایت پیوان به عنوان یکی از معتبرترین تامین‌کنندگان محصولات فولادی در ایران مراجعه کنید. در ادامه به بیان عوامل تاثیر گذار بر تغییر روند قیمت این محصولات فولادی خواهیم پرداخت.

  جدول لیست قیمت میلگرد (\D,HK)
  آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۳:۱۱

  12 مولفه موثر بر قیمت میلگرد

  این قطعات به عنوان یکی از محصولات بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شوند و حجم قابل توجهی از تولید محصولات فلزی را به خود اختصاص خواهند داد. به طور کلی تعیین بهای میلگرد و دیگر مقاطع آهنی فرآیند پیچیده‌ای بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. از محاسبه هزینه مواد خام و حمل‌ونقل گرفته تا تجزیه ‌و تحلیل میزان عرضه و تقاضا و رویکرد‌های جهانی صنعت آهن می‌توانند در قیمت نهایی این محصول موثر باشند. ما در این مقاله به مباحث مرتبط با قیمت این مقطع فولادی خواهیم پرداخت، اگر تمایل دارید با انواع، کاربرد و مزایای و معایب این محصول آشنا شوید به مقاله میلگرد چیست مراجعه نمایید.

  • هزینه مواد اولیه

  برای تولید این قطعات، مواد اولیه مختلفی مورد نیاز است اما دو ماده اولیه اصلی در این پروسه، ضایعات فلزی (قراضه) و سنگ آهن بسیار حائز اهمیت است و طبیعتا کمبود سنگ آهن و قراضه و نوسانات بازار این دو نهاده در قیمت میلگردهای فولادی نیز تاثیر دارد. هر عاملی مانند صادرات و واردات یا تغییر در عرضه و تقاضای این مواد اولیه، بهای میلگرد و فرآورده‌های فولادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته علاوه بر ارزش مواد اولیه اصلی و پایه، هزینه انرژی نیز به طور مستقیم بر قیمت تاثیر می‌گذارد، زیرا ذوب و شکل‌دهی فولاد از پرمصرف‌ترین بخش‌های انرژی در هر کشور به شمار می‌آید.

  • نظام عرضه و تقاضا

  همانند بازار سایر محصولات، یکی از عوامل مهم موثر تعیین قیمت در بازار آهن نیز میزان عرضه و تقاضا است. به طور کلی نظام عرضه و تقاضا بر این اصل استوار است که اگر عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد، بهای محصول بیشتر خواهد بود و برعکس با افزایش عرضه و کمتر شدن تقاضا، بهای محصول در بازار کاهش پیدا می‌کند. یعنی اگر در یک دوره زمانی، نیاز مردم به این قطعات بیشتر باشد، علاوه بر این که این محصول در بازار کمتر دیده می‌شود، دچار افزایش قیمت هم خواهد شد. در مقابل اگر مردم نیاز کمتری به استفاده از این محصول داشته باشند، با گذر زمان قیمت آن روند نزولی پیدا خواهد کرد.

  • حمل و نقل

  هزینه‌های حمل و نقل در هر صنعتی بیش از هر چیز وابسته به بهای سوخت است. قیمت فولاد و میلگرد با توجه به نحوه حمل و نقل و مسافت ارسال، تغییر می‌کند که البته برخی از روش‌های حمل و نقل نسبت به دیگر روش‌ها، هزینه کمتری دارند. زمان حمل و نقل برای ارسال ایمن نیز باید در محاسبه هزینه کل در نظر گرفته شود. تمامی این موارد در ارسال این قطعات از مبداء به محل تخلیه تاثیرگذار است. به همین دلیل برخی خریداران این محصول برای اینکه هزینه خرید خود را کاهش دهند، ترجیح می‌دهند ثبت سفارش خود را به‌طور مستقیم از کارخانه انجام دهند و باید توجه داشت که برای این کار نیاز به آشنایی کامل با کارخانه‌های تولید کننده میلگرد وجود دارد.

  • بازه‌های زمانی

  میزان مصرف کالاهای مختلف در فصول گوناگون سال متفاوت است. شرایط آب‌ و هوایی، تعطیلات و فصل‌های مختلف بر قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد. در مورد این محصول نیز وضعیت به همین شکل خواهد بود و بهای تعیین شده برای آن در فصول و ماه‌های مختلف بر اساس مولفه‌های گوناگون تغییر می‌کند. طبیعی است که در شرایط آب و هوایی سخت و به خصوص در فصل سرما به دلیل کم شدن میزان ساخت و ساز، تقاضا برای خرید این قطعات کم شده و در نتیجه قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت.

  • تغییر و تحولات صنایع وابسته

  شرایط بازار آهن و حال ‌و هوای صنایع مرتبط با آن می‌تواند موجب تغییر در شرایط بازار این قطعات شود. البته علاوه بر تغییر شرایط در صنعت فولاد، تغییرات ایجاد شده در صنایع دیگر نیز روی قیمت آهن‌آلات تاثیرگذار هستند. مثلا اگر صنعت خودرو رشد کند، عرضه فولاد به کارخانه‌های تولید خودرو بیشتر شده و بهای این محصول افزایش پیدا می‌کند. این تغییر می‌تواند قیمت پایه فولاد و آهن و در پی آن میلگرد را نیز افزایش دهد.

  • نوسانات نرخ ارز

  تمامی مقاطع فولادی متاثر از نرخ ارز و دلار هستند. نوسانات ارزی سبب افزایش و یا کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله میلگرد می‌شود. از آنجا که ایران یکی از صادرکنندگان آهن‌آلات است، بهای نهایی برای صادرات این محصول بر حسب دلار تعیین می‌شود. به همین دلیل نوسان ارز به خصوص دلار بر نرخ محصولات فولادی تاثیر می‌گذارد.

  • تغییرات بازار جهانی

  قیمت محصولات فولادی و آهنی در بازارهای جهانی از فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ این مقاطع در بازار داخل کشور است. در واقع نرخ جهانی آهن یکی از اصلی‌ترین پارامترهای موثر در بازار این قطعات در ایران به شمار می‌رود. با افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی می‌توان تاثیر مستقیم آن را روی بازارهای داخلی این محصول مشاهده کرد. همچنین تورم جهانی و افزایش بهای محصولات فولادی در دنیا بر بهای آهن آلات در ایران تاثیر گذاشته و باعث می‌شود این مولفه به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای دچار نوسان شود. البته باید توجه داشت که با تحریم‌هایی که کشور ما در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، بازار فولاد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

  • نوسانات شاخص بورس

  بازار بورس کالا یکی از عوامل حیاتی است که می‌تواند در داخل کشور تاثیر قابل توجهی بر قیمت روز میلگرد داشته باشد. شاخص بورس به عنوان یک معیار اساسی برای ارزش سهام شرکت‌های فعال در هر بخش صنعت، در فرآیند قیمت‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کند. 

  • صادرات و واردات

  یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد در مقیاس جهانی، میزان صادرات و واردات این نوع محصول فولادی است. ارزش پول کشورهای دیگر نسبت به ایران بیشتر بوده و همانطور که پیش‌تر اشاره شد، تمایل تولیدکنندگان این محصول به صادرات در دهه‌های اخیر افزایش یافته است و این خود عاملی برای افزایش قیمت این قطعات در داخل کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، واردات این محصول و سیاست‌هایی که دولت در زمینه واردات و صادرات آن اجرا می‌کند، هر دو به طرز قابل توجهی بر قیمت آن تاثیر دارند.

  • تورم داخلی

  علاوه بر تحولات جهانی در حوزه آهن و فولاد، تورم داخلی بر قیمت فولاد اثر مستقیم دارد. یعنی درصورتی که سیاست‌های حاکم بر کشور، باعث پایین آمدن ارزش پول ملی شود، خریدار آهن باید مبلغ بیشتری برای تهیه محصول مورد نظر خود پرداخت کند.

  • سایز و مشخصات فنی میلگرد

  از عوامل دیگر موثر بر قیمت این نوع قطعات می‌توان به سایز، ابعاد و وزن آن‌ها اشاره کرد. زیرا این مقاطع فولادی با استانداردهای مختلف و برای مصارف متفاوتی تولید می‌شوند و هریک از آن‌ها بهای متفاوتی دارند. برای نمونه محصولاتی که دارای وزن و مقاومت بالاتری هستند قیمت بالاتری هم دارند. یعنی ارزش ریالی میلگرد سایز 32 از میلگرد سایز 20 به دلیل وزن بالا بیشتر است. ضمن اینکه میزان مصرف در قیمت تاثیر دارد. در حال حاضر سایز 12، 14، 16 و 18 از پرمصرف‌ترین انواع این نوع محصولات فولادی در صنایع ساختمان‌سازی هستند و خواهان بیشتری در بازار مصرف دارند.

  گرید:

  a2، a3، a4 (تمامی گریدها st37 هستند)

  سایز:

  8 الی 32

  تولید داخلی یا وارداتی:

  تمامی سایزها تولید داخل است.

  کاربرد میلگرد آجدار:

  ساختمان سازی، ساخت هر گونه استراکچر، آرماتوربندی

   

  • شرکت و برند سازنده

  برند سازنده و شرکتی که به تولید و فروش می‌پردازد، یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین بهای این محصول محسوب می‌شود. علاوه بر این، تولید داخل یا وارداتی بودن نیز در تعیین قیمت نقش دارد. مهم‌ترین کارخانه‌های تولید میلگرد در ایران عبارت‌اند از:

  1. میلگرد آریان فولاد
  2. میلگرد راد همدان
  3. میلگرد شاهرود
  4. میلگرد بافق یزد
  5. میلگرد سیرجان
  6. میلگرد خرمدشت
  7. میلگرد نیشابور
  8. میلگرد اهواز
  9. میلگرد کاشان

  کارخانه‌های بالا تنها بخشی از تولید کنندگان میلگرد به شمار می‌روند که پیوان به تامین محصولات فولادی تولید شده آن‌ها می‌پردازد.

  روش محاسبه قیمت میلگرد

  ایران با داشتن تعداد زیادی کارخانه تولیدکننده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این قطعات شناخته می‌شود. علاوه بر این قیمت جهانی آهن در دنیا یکی از عواملی است که در ارزش‌گذاری آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. برای محاسبه بهای این محصول در بازارهای جهانی می‌توان از یکی از روش‌های زیر استفاده کرد:

  محاسبه قیمت یک شاخه میلگرد = وزن یک شاخه * قیمت هر کیلو

  البته قیمت شمش در داخل کشور بر اساس فرمول خاصی متفاوت از سایر نقاط دنیا تعیین می‌شود. در کشورهای دیگر بهای شمش به میزان صادرات و واردات آن کشور بستگی دارد. قیمت میلگرد در ایران از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

  قیمت شمش بازار داخلی = قیمت شمش صادراتی در اتحادیه CIS * نرخ ارز نیمایی * 80

  قیمت هر شاخه میلگرد چگونه محاسبه می‌شود؟

  برای محاسبه قیمت هر شاخه از این محصول، به طور کلی به دو پارامتر وزن یک شاخه و قیمت هر کیلو از آن، نیاز داریم. فرمول محاسبه قیمت یک شاخه میلگرد به صورت زیر است:

  قیمت یک شاخه میلگرد = وزن یک شاخه × قیمت هر کیلو از میلگرد

  به منظور محاسبه قیمت یک بندیل میلگرد، باید تعداد شاخه‌های موجود در هر بندیل را که توسط کارخانه‌های مختلف ارائه شده است، بدانیم. با استفاده از این روش، خریداران می‌توانند وزن میلگرد مورد نیاز خود و قیمت آن را محاسبه کرده و از خرید مازاد و هدر رفت منابع خود جلوگیری کنند.

  جدول قیمت روز میلگرد
  آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۳:۱۱

  کاربرد انواع میلگرد

  میلگردهای ساده و آجدار به عنوان پرکاربردترین محصولات فولادی در صنعت و ساختمان‌سازی شناخته می‌شوند. این قسمت از سازه فولادی بسیاری از وظایف تحمل و انتقال فشار را بر عهده دارد. اکثر افراد تصور می‌کنند که این محصول فقط در ستون‌ها استفاده می‌شوند، اما این تصور اشتباه است. در واقع آن‌ها از پایین‌ترین نقطه ساختمان در فونداسیون تا بالاترین نقطه در ستون‌ها برای شکل‌دهی به ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  میلگرد ساده:

  همانطور که می‌دانید قطعات نوع ساده سطحی صاف و بدون آج دارند و معمولا این محصولات فولادی ساده با قطر 6 تا 50 میلی‌متر عرضه می‌شوند. این محصول به راحتی قابل بریدن و خم شدن بوده و به همین دلیل در ساخت پل‌ها یا سازه‌های سنگین دیگر توصیه نمی‌شود. اما در اتصالات ساختمانی، ساخت اتصالات صنعتی، قطعات خودروسازی، اتصالات زیرساختی در جاده‌ها و بزرگراه‌ها به کار گرفته می‌شود.

  میلگرد آجدار:

  این محصول دارای آج و فرورفتگی‌هایی روی سطح خود بوده که این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد که بدون مشکل فرسودگی، درون بتن و فولاد عملکرد خوبی داشته باشند.  استفاده از این نوع محصول در سازه‌های بتنی، به خصوص در کنار سیمان مسلح (RCC)، مقاومت بالایی را ایجاد می‌کند. استفاده در انواع سازه‌های بتنی مانند پل‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس BRT، ساختمان‌ها و برج‌ها، استفاده در سازه‌های فولادی به منظور تقویت سازه، مقاوم‌سازی در برابر زلزله و موارد مشابه، از دیگر کاربردهای این قطعات محسوب می‌شود.

  انواع سایز میلگرد

  برای آنکه بتوانید خرید مطمئن‌تر و مناسب‌تری را تجربه کنید بهتر است قبل از اقدام به خرید، این قطعات را در سایزهای مختلف بشناسید و در صورت تمایل به استعلام قیمت هر یک، روی آن کلیک نمایید. در ادامه نیز به بررسی 4 سایز پرفروش میلگرد پرداخته ایم.

  1. قیمت میلگرد 8
  2. قیمت میلگرد 10
  3. قیمت میلگرد 12
  4. قیمت میلگرد 14
  5. قیمت میلگرد 16
  6. قیمت میلگرد 18
  7. قیمت میلگرد 20
  8. قیمت میلگرد 22
  9. قیمت میلگرد 24
  10. قیمت میلگرد 25
  11. قیمت میلگرد 30
  12. قیمت میلگرد 32

  میلگرد 14

  یکی از اندازه‌های رایج این نوع محصولات، سایز 14 است که در بیشتر کارخانه‌های فولادی تولید می‌شود و یکی از محصولات پرفروش در بازار محسوب می‌شود. این نوع محصولات فولادی کاربرد وسیعی در ساخت تیر و ستون سازه‌ها و ساخت فونداسیون دارند و به همین دلیل با تقاضای بالا رو به رو بوده و در بازار، سایز 14 به صورت ساده و آجدار و با گرید A3 در دسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد، مشخصات و قیمت میلگرد 14 می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید. جداولی که در این صفحه قرار داده شده‌اند، لیست کاملی از کارخانه‌های تولید کننده این قطعات همراه با قیمت و وزن را ارائه داده‌اند.

  میلگرد 12

  این محصول نیز در صنایع مختلف مصرف بالایی داشته و به دلیل وزن کمتر نسبت به سایز 14، قیمت کمتری نیز دارد. قیمت میلگرد 12 تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و به صورت روزانه تغییر می‌کند. بنابرای قبل از خرید، بهتر است قیمت آن را در جداول موجود بررسی کرده و قیمت‌های کارخانه‌های مختلف را مقایسه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات این محصول، می‌توانید با کارشناسان متخصص ما تماس بگیرید و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

  میلگرد 16

  این محصول در پروژه‌های ساختمانی اهمیت بالایی دارد زیرا برای تقویت بتن استفاده می‌شود. میلگرد عموما در تمامی کارخانه‌های فولادی تولید می‌گردد و یکی از محصولات پرمصرف در صنعت فولاد به شمار می‌رود. قیمت میلگرد 16 نیز مانند سایر قطعات، تحت تاثیر عواملی مانند نرخ ارز، تورم و نوسانات سیاسی قرار می‌گیرد و به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. 

  میلگرد 18

  این قطعات به طور عمده در پروژه‌های صنعتی و سازه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت آن نسبت به سایر محصولات با ابعاد کوچکتر، بیشتر است. میلگرد سایز 18 یک محصول خاص است که به طور عمده در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ استفاده می‌شود.

  انواع میلگرد آجدار

  این نوع محصولات فولادی به طور کلی به سه دسته کلافی، ساده و آجدار تقسیم می‌شوند. استاندارد روسیه که در کشور ما بیشترین استفاده را دارد، میلگرد آجدار را به سه گروه A2، A3 و A4 تقسیم می‌کند. هر یک از این گروه‌ها ویژگی‌ها و مشخصات ظاهری منحصر به فردی دارند که باعث تفاوت در عملکرد هر کدام نسبت به دیگری می‌شود.

  • میلگرد آجدار A2

  این محصول که به عنوان قطعات نیمه سخت و نیمه خشک شناخته می‌شود، دارای آج‌های فنری و مارپیچی است که از ابتدا تا انتهای آن ادامه دارند. این نوع محصول ترد و شکننده بوده و بهتر است جوشکاری روی آن انجام نشود. دقیقا به همین دلیل استفاده از این قطعات برای ساخت خاموت و مش بسیار مناسب است. این محصول دارای مقاومت تسلیم 300 و مقاومت کششی 500 Psi بوده و شکل‌پذیری آن نیز حدود 19 درصد در نظر گرفته شده است.

  • میلگرد آجدار A3

  این محصول بسیار کاربردی بوده و در بین صاحبان صنایع از محبوبیت بالایی برخوردار است. میلگرد آجدار A3 به دلیل ویژگی‌های ظاهری و استاندارد تولید، در مقایسه با نوع A2، میزان استفاده و مقاومت بیشتری دارد. شکل آج A3 به صورت جناقی بوده و محصولی نیمه سخت است. به همین دلیل، توصیه می‌شود که روی آن جوشکاری یا خم کردن انجام نشود. قطعات A3 دارای مقاومت کششی 600 Psi، مقاومت تسلیم 400 Psi و درصد شکل‌پذیری و خمش 14 درصد هستند.

  • میلگرد آجدار A4

  A4 یک نوع میلگرد است که در مقایسه با A3 دارای مقاومت و سختی بالاتری بوده و شکل آج آن با A3 تفاوت چندانی ندارد و عموما به صورت آج مرکب مانند 7 و 8 یا دوکی شکل است. میلگرد A4 به دلیل داشتن کربن بالا در مواد اولیه خود، دارای مقاومت کششی 650 Psi و مقاومت تسلیم 500 Psi هستند. 

  خرید میلگرد از کارخانه

  در حال حاضر راه‌های مختلفی برای خرید این نوع قطعات وجود دارد و هر فردی بسته به شرایط خود و حجم خرید می‌تواند روش مناسب را انتخاب کند. روش‌های رایج شامل خرید از کارخانه، خرید از فروشگاه‌های آهن و فولاد، خرید تلفنی و خرید آنلاین یا اینترنتی هستند. هر یک از این روش‌ها مزایا، معایب و محدودیت‌های خود را دارند اما با توجه به حجم خرید و نوع محصول می‌توان بهترین روش را برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی انتخاب کرد.

  زمانی که خریدار قصد خرید این محصول را با حجم بالا دارد، معمولا ابتدا به روش بهینه‌تر یعنی خرید مستقیم از کارخانه روی می‌آورد. در این روش، خریدار می‌تواند مستقیما با کارخانه تماس بگیرد و از شرایط و قیمت قطعات مطلع شود. همچنین می‌توان از طریق نمایندگان و توزیع‌کنندگان محصولات کارخانه، این قطعات را تهیه کنید. احتمالا خرید مستقیم از کارخانه تا حدودی سودآور است اما به دلیل وجود محدودیت‌هایی در خرید میلگرد از کارخانه، تاخیر در تولید و تحویل محصول، فروش به حجم بالا و عدم تامین آنها با حجم کم، فرآیند خرید مستقیم از کارخانه را طولانی و سخت می‌کند و ممکن است گاهی به ضرر خریدار تمام شود.

  در عوض بعضی از کارخانه‌ها مستقیما محصولات خود را به مشتریان عرضه نمی‌کنند و به جای آن معمولا محصولات خود را از طریق بازار بورس به فروش می‌رسانند. در این شرایط برخی تامین‌کنندگان به عنوان واسطه عمل کرده و محصول را به خریدار ارائه می‌دهند. در نهایت هنگام خرید میلگرد از کارخانه، باید به جنبه‌هایی مانند کیفیت محصول، ابعاد، نوع و جنس آن، نرخ و قیمت، شرایط پرداخت و مدل تحویل و استانداردهای فنی که توسط کارخانه رعایت می‌شود، توجه کنید. 

  نکات مهم قبل از خرید میلگرد

  این نوع قطعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین مصالح ساختمانی در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. با پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر روش‌های مختلفی برای تولید و ساخت انواع این نوع محصولات فولادی وجود دارد. بنابراین برای خرید آنها، نیاز به دانش و اطلاعات کافی دارید تا بتوانید بهترین نوع را براساس نیاز خود انتخاب کنید؛ در ادامه به بیان نکاتی می‌پردازیم که در هنگام خرید این قطعات باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

  استانداردها و مشخصات:

  قبل از خرید، اطمینان حاصل کنید که محصول مورد نظرتان با استانداردها و مشخصات چون ابعاد، مقاومت کششی، مقاومت تسلیم، ویژگی‌های شکل‌دهی و سایر مشخصات فنی مربوطه مطابقت دارد. 

  تامین کننده:

  قبل از خرید، بهتر است از یک تامین کننده معتبر و قابل اعتماد خرید کرده و اطمینان حاصل کنید که این نوع محصولات از یک منبع قابل اعتماد تامین شده‌اند و دارای گواهی کیفیت هستند.

  بررسی کیفیت:

  قبل از خرید، بهتر است میلگرد را با دقت بررسی کنید و ببینید آیا از نظر ظاهری دارای خطوط یا ترک‌های ظاهری هستند یا خیر و همچنین می‌توانید از طریق آزمون‌های غیر مخرب مانند آزمون تولید، تسلیم و آزمون کششی کیفیت این قطعات را ارزیابی کنید.

  هزینه و قیمت:

  در نظر داشته باشید که هزینه تنها عامل تعیین کننده نیست. به جای انتخاب گزینه ارزان‌تر به کیفیت محصول نیز توجه کنید. همچنین قیمت میلگرد در تهران مانند سایر شهرها نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند و باید قبل از خرید به بررسی قیمت روز محصول مورد نظر بپردازید.

  مشاوره متخصصان:

  در صورت لزوم، بهتر است با متخصصان مربوطه مشورت کنید. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب صحیح و متناسب با نیازهای پروژه راهنمایی کنند. با رعایت این نکات، شما قادر خواهید بود محصولی با کیفیت و مطابق با نیازهایتان را برای پروژه خود خریداری کنید.

  برند و کیفیت میلگرد:

  در حال حاضر شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری در سراسر کشور در فرآیند تهیه و ساخت انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد، فعالیت می‌کنند. اما برخی از آن‌ها در فرآیند تولید از شمش‌های فولادی با کیفیت بالاتر استفاده می‌کنند که منجر به داشتن محصول نهایی با استحکام و مقاومت بالاتر می‌شود. به همین دلیل شناخت برندهای معتبر در زمینه تولید میلگرد با کیفیت، امری بسیار مهم در فرآیند خرید این محصولات فولادی است.

  سبک و سنگین بودن محصول:

  قطعات تولید شده در ایران به‌طور کلی بر اساس نوع کاربردی که دارند به دو دسته سبک و سنگین تقسیم‌بندی می‌شوند. قطعات سبک، محصولاتی هستند که دارای وزن کمتری نسبت به وزن استاندارد بوده و در مقایسه با استانداردها از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. قطعات سنگین به میلگردهای با وزن استاندارد اشاره دارند. در زمان خرید این قطعات باید به نوع کاربردی که ارائه می‌دهند، توجه ویژه‌ای داشته باشید و محصول را براساس آن تهیه و خریداری کنید.

  مسافت و حمل و نقل:

  در حین خرید، یکی از موارد مهم دیگر که باید به آن توجه داشته باشید، در نظر گرفتن بعد مسافت و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و جابجایی این محصول است. به عبارت دیگر بر اساس نوع سفارش شما، هزینه قابل توجهی برای جابجایی این محصول از درب کارخانه به محل پروژه مورد نظر شما صرف خواهد شد. بهتر است قبل از خرید، درباره هزینه‌های جابجایی محصول، حتما با تامین‌کننده مورد نظر خود مشورت کنید.

  علائم اختصاری میلگرد:

  کارخانه‌های تولید کننده، بر روی هر کالای خود علامت اختصاری و مشخصات خاصی را حک می‌کنند تا امکان تشخیص اصالت کالا وجود داشته باشد. بنابراین در زمان انتخاب محصول مورد نظر، باید به دقت علائم اختصاری حک شده بر روی آن توجه کنید و یا از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

  کارخانه

  علائم اختصاری

  کارخانه

  علائم اختصاری

  کارخانه

  علائم اختصاری

  آتیه خاورمیانه

  AKS

  ذوب آهن اصفهان

  ESCO

  هشترود

  FSD

  نیک صدرای توس

  NS

  روهینا

  ROUHINA

  مهیار اردبیل

  MIM

  سیرجان حدید جنوب

  SIRJAN

  آذر فولاد امین تیکه داش

  Afa

  فولاد اروند

  ARVAND

  آریان فولاد

  AS

  امیر کبیر خزر

  AKS

  کیان کاشان

  KIAN

  جهان فولاد غرب

  SFJ

  کویر کاشان

  KAVIR

  سیما فولاد جهان

  SFJ

  فایکو

  FAICO

  پرشین

  PSG

  قائم شهرضا

  GHAEM

  سپهر ایران

  FSI

  نیشابور

  KSC

  خرمدشت

  FKHT

  ظفر بناب

  ZN

  درپاد تبریز

  D

  ابهر

  KFA

  فولاد احرامیان

  YRM

  زاگرس شهرکرد

  SFZ

  آریا ذوب

  ARIA

  کاوه تیکمه داش

  SFK

  کوثر اهواز

  GCT

  راد همدان

  RAD

  فولاد یزد

  IAS

  شمش سپهر

  SSS

  جهان فولاد سیرجان

  SJS

  فولاد نورد گیلان

  NFG

  فولاد کرمان

  KSMR

  ابرکوه

  SAIS

  میانه

  FF

  شاهرود

  SHS

  فولاد الماس

  ATJU

  نیشابور

  N

  آریا فولاد تاکستان

  AFT

  فولاد ایوان

  IS

  آناهیتا

  AGJU

  ناب تبریز

  FNT

  فولاد بافق

  BMIS

  هیربد

  HIRBOD

  مهیار اردبیل

  MIM

  شاهین بناب

  BS

   

  بررسی اطلاعات فاکتور با محصول دریافتی:

  اگر شما انواع میلگرد مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان و فروشندگان اصلی این محصولات فولادی خریداری کرده‌اید، با توجه به اینکه ممکن است اطمینان حاصل کردن از اصالت و کیفیت محصول خریداری شده، دشوار به نظر برسد، توصیه می‌کنیم که قبل از تحویل کالا، همواره لیبل روی قطعات را با اطلاعات موجود در فاکتور آن مقایسه کرده و از ورود به مشکلات مالی و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید.

  وزن میلگرد:

  یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت در تشخیص اصل بودن این قطعات، وزن آن است. وزن محصول تحت تاثیر پارامترهایی مانند قطر و طول آن قرار می‌گیرد و بیشتر کارخانه‌های تولید کننده میلگرد، محصولاتی با ویژگی‌ها و اندازه‌های مشترک را تولید می‌کنند. به علاوه جدول اشتال نیز به عنوان مرجع وزنی استاندارد شناخته می‌شود. جالب است بدانید که میلگردهای تقلبی دارای اختلاف وزن قابل توجهی با این جدول هستند. برای مشاهده جدول وزنی انواع سایز این مقطع فولادی، روی بنر زیر کیلک کنید.

  جدول وزنی میلگرد (\d,hk)

  پلاک بندیل یا پلاک شناسایی:

  یکی از روش‌های ابتدایی برای تشخیص اصل و تقلبی بودن میلگرد، وجود پلاک بر روی آن است. این پلاک‌ها دارای اطلاعاتی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان جزئیات زیادی درباره محصول را دریافت کرد. این اطلاعات شامل لوگو و نام کارخانه تولید کننده، شماره ذوب، سایز و نوع میلگرد، وزن بندیل، تاریخ و ساعت تولید، بارکد استعلام و سایر جزئیات مربوطه است.

  تحلیل و ارزیابی قیمت میلگرد آجدار توسط تیم متخصص مجموعه پیوان

  علاوه بر تغییراتی که نرخ ارز و قیمت دلار می‌تواند بر بازار آهن داشته باشد، نرخ تورم نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. نرخ تورم سالانه در حال حاضر در حدود 48 درصد و ماهانه در حدود 3 درصد قرار دارد. این نرخ تورم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها بیش از 10 درصد مواجه خواهیم شد. این نوع افزایش تاثیر قابل توجهی بر بازار طلا، ارز و آهن خواهد داشت. بنابراین با فرض ثابت ماندن نمودار قیمت این محصولات فولادی و عدم وقوع جهش ناگهانی، با تاثیر نرخ تورم، قیمت دلار احتمالا افزایش یافته و به دنبال آن قیمت میلگرد نیز افزایش پیدا می‌کند.

  راهنمای خرید میلگرد از پیوان

  افرادی که با توجه به مشاغل خود در صنایع مختلف نیاز به خریداری انواع این قطعات دارند، با توجه به نوسان موجود در بازار ایران، لازم است تا با آشنایی با عوامل جهانی و داخلی تاثیرگذار در این موضوع، قیمت روز میلگرد را به صورت مستمر از یک منبع موثق به صورت اینترنتی و آنلاین استعلام کنند. پس اگر می‌خواهید برای خرید اقدام کنید، حتما قیمت روز آن را در پلتفرم‌های معتبری مانند «پیوان» به صورت آنلاین استعلام بگیرید. برای اطلاع از وضعیت روز بازار انواع میلگرد، می‌توانید به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کنید. در این بخش نمودارها و جداول قیمت میلگرد کارخانه‌های مختلف به صورت تفکیک شده وجود دارد و شما با یک کلیک ساده روی هر محصول، برای بررسی و خرید به صفحه مورد نظر خود ارجاع داده می‌‌شوید.

  راهنمای خرید میلگرد از پیوان

  مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

  سوالات متداول