قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
پیوان ورق سیاه
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - محمدرضا موسایی
محمدرضا موسایی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - مهدیه آباده
مهدیه آباده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - رویا فیض آسا
رویا فیض آسا
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - مجید آژیر
مجید آژیر
کارشناس تامین

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه ضخامت 2
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 200x100
37,700
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 250x125
36,500
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
37,100
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
35,900
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 2
قیمت ورق سیاه ضخامت 3
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - 600x150
35,900
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
35,300
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 3
قیمت ورق سیاه ضخامت 4
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - 600x150
35,900
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
35,300
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 4
قیمت ورق سیاه ضخامت 5
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 5 - فولاد مبارکه - 600x150
35,800
%1
ورق سیاه - 5- فولاد مبارکه - رول عرض 150
35,200
%1
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 5
قیمت ورق سیاه ضخامت 6
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - 600x150
36,000
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
31,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 6
قیمت ورق سیاه ضخامت 8
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200x200
44,000
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200x200
42,700
ورق سیاه - 8 - شیت فابریک قطعات - 600x120
37,600
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - 600x150
36,000
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
35,400
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 8
قیمت ورق سیاه ضخامت 10
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
40,100
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
38,700
ورق سیاه - 10 - شیت فابریک قطعات - 600x120
36,700
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - 600x150
38,000
%1
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
37,400
%1
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 10
قیمت ورق سیاه ضخامت 12
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق سیاه - 12 - شیت فابریک قطعات - 600x120
33,900
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه - 600x150
35,900
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
35,300
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 12
قیمت ورق سیاه ضخامت 15
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق سیاه - 15 - شیت فابریک قطعات - 600x120
33,900
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه - 600x150
35,900
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
35,300
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600x125
32,600
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600x125
31,700
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600x150
36,700
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600x150
35,800
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 15
قیمت ورق سیاه ضخامت 20
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
33,500
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 20 - فولاد اصفهان - 600 x 100
29,400
ورق سیاه - 20 - فولاد اصفهان - 600 x 100
28,400
ورق سیاه - 20 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
31,200
ورق سیاه - 20 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
30,500
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز - 600x150
30,500
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز - 600x150
38,500
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز -600x125
29,500
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 20
قیمت ورق سیاه ضخامت 25
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 25 - فولاد اصفهان - 600 x 100
29,400
ورق سیاه - 25 - فولاد اصفهان - 600 x 100
28,400
ورق سیاه - 25 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
31,200
ورق سیاه - 25 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
30,500
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600x125
30,600
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600x125
29,700
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600x150
30,900
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600x150
30,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 25
قیمت ورق سیاه ضخامت 30
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 30 - فولاد اصفهان - 600 x 100
29,400
ورق سیاه - 30 - فولاد اصفهان - 600 x 100
28,400
ورق سیاه - 30 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
31,200
ورق سیاه - 30 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
30,500
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 125xطول
32,100
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 125xطول
31,200
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 150xطول
33,900
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 150xطول
33,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 30
قیمت ورق سیاه ضخامت 35
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 35 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
31,200
ورق سیاه - 35 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600x125
30,500
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 125xطول
30,600
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 125xطول
29,600
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 150xطول
31,000
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 150xطول
30,100
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 35
قیمت ورق سیاه ضخامت 40
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,500
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
31,100
ورق سیاه - 40 - فولاد خرم آباد - ابعاد طولx125
31,200
ورق سیاه - 40 - فولاد خرم آباد - ابعاد طولx125
30,500
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 125xطول
29,600
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 150xطول
30,100
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 125xطول
30,600
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 150xطول
31,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 40
قیمت ورق سیاه ضخامت 50
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200xطول
32,600
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200xطول
31,200
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 50
قیمت ورق سیاه ضخامت 60
۲ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200xطول
33,900
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200xطول
32,600
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 60
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

مشاوره خرید آهن و چوب

مشاوره خرید آهن و چوب

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه خرید، هزینه ارسال ، بررسی کیفیت مقاطع فولادی و … دارید؛
می‌توانید با تکمیل فرم زیر در کمتر از 30 دقیقه با مشاوران پیوان ارتباط برقرار کنید.


  قیمت ورق سیاه (ورق آهن) و بررسی نوسانات آن 

  ورق سیاه یا گرم یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولیدات کارخانه‌های فولاد است. این محصول در بسیاری از واحدهای دیگر به عنوان محصول اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت آن در بهای محصولات بسیاری از صنایع فلزی تاثیرگذار است. از این رو قیمت روز ورق سیاه و تغییرات قیمت آن برای بسیاری از صنایع که حجم مصرف ورق در آنها زیاد است، اهمیت دارد.

  ورق سیاه، نتیجه انجام عملیات نورد گرم روی تختال است که در دماهای بسیار بالا تولید می‌شود و به سبب این که ظاهر مات و جنس آن خشن است، با نام «ورق سیاه» شناخته می‌شود. این ورق در برابر ورق‌های روغنی، ورق گالوانیزه و رنگی قرار می‌گیرد که محصول نورد سرد هستند، کیفیت کمتری نیز نسبت به آن ها دارد و ابعاد و سایزهای آن هم دقت کمتری دارد. این نوع ورق‌ها که معروف‌ترین آنها ورق سیاه ST37 است در بسیاری از صنایع از جمله صنایع خودرو‌سازی و ساختمان‌سازی کاربرد فراوان دارند. ما در این مقاله به مباحث مرتبط با قیمت روز ورق آهن خواهیم پرداخت، اگر می خواهید در ارتباط با انواع، کاربرد، مزایا و معایب این کالا اطلاعات کسب کنید به مقاله ورق سیاه چیست مراجعه نمایید.

  قیمت ورق سیاه کارخانه های مختلف (\d,hk)

  قیمت ورق سیاه امروز و عوامل موثر بر آن

  قیمت ورق سیاه نیز مانند سایر مقاطع فولادی در کشور به مولفه‌های زیادی وابسته بوده و همواره در حال نوسان است؛ اما مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت این محصول فولادی در کشور کدام است و آیا می‌توان پیش‌بینی دقیقی از قیمت روز ورق آهنی داشت؟

  مواد اولیه و هزینه تولید ورق سیاه

  افزایش هزینه‌های تولید و تغییر و تحولات بازار مواد اولیه یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت ورق سیاه است. قیمت مواد اولیه مانند اسلب و قراضه، در دسترس بودن آنها بر بهای مواد اولیه و در نتیجه محصول نهایی تاثیرگذار است.
  به‌طور کلی هرچه قیمت قراضه و اسلب بیشتر شود، ورق سیاه با قیمت بیشتری فروخته می‌شود. همچنین ارزش شمش فولاد، از عواملی است که در قیمت قراضه‌ها و سپس قیمت ورق سیاه تاثیر می‌گذارد.

  ابعاد و ضخامت ورق آهن

  ابعاد ورق‌ها یکی از معیارهای تفاوت قیمت ورق آهن است. در حالت کلی این محصول به دو صورت ورق یا کلاف (رولی) تولید می‌شود که البته در خریدهای با حجم بالا، رولی هوشمندانه‌تر است. علاوه بر ابعاد، باید توجه داشت که ورق سیاه از ضخامت ۱.۵ تا ۲۰۰ میلی‌متر تولید می‌‌شود و ضخامت‌های مختلف این محصول نیز در قیمت نهایی آن تاثیرگذار است.

  درجه آلیاژی ورق های سیاه

  گرید‌بندی آلیاژهای فولادی تأثیر مستقیم بر کاربرد و بهای این محصولات دارد. بنابراین خریداران باید دقت داشته باشند تا ورق مورد نیاز خود را با توجه به کاربرد آن انتخاب و خریداری کنند. خرید ورق سیاه بدون آگاهی از درجه آلیاژی آن معمولا خریداران را متضرر می‌کند.

  کیفیت تولید ورق فولادی سیاه

  کیفیت محصولات در کارخانه تولیدکننده یکی از عواملی است که در تعیین قیمت ورق سیاه اثرگذار است. کارخانه‌های مختلف در روند تولید این محصول محدودیت‌ها و الزامات خاصی را اعمال می‌کنند و به همین دلیل کیفیت ورق‌های فولادی برای همه برندها یکسان نیست. به طور کلی تعداد زیادی از کارخانه‌های فولاد داخلی، ورق سیاه را به عنوان یکی از محصولات خود به بازار عرضه می‌کنند. مهم‌ترین تولیدکنندگان این محصول در ایران عبارتند از:

  1. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
  2. ورق سیاه اکسین
  3. ورق سیاه کاویان

  قیمت ورق سیاه (\d,hk)

  هزینه حمل و نقل

  هزینه انتقالات در صادرات و واردات خود را نمایان می‌کنند که به عواملی مانند مسافت دو کشور مبداء و مقصد، بهای وسیله‌های انتقال و همچنین نوع سوخت مصرفی بستگی دارد. حتی فصلی که انتقالات در آن انجام می شود نیز در قیمت ورق آهن تاثیرگذار است.

  تغییرات جهانی

  تعیین ارزش تمامی محصولات فولادی تا حد زیادی تحت تاثیر قیمت جهانی این محصولات و مواد اولیه آنهاست. زمانی که بهای جهانی سنگ آهن، فولاد و ورق سیاه در بازارهای جهانی رو به افزایش است، این تغییرات پس از مدت کوتاهی به بازارهای داخلی ایران نیز منتقل شده و سبب افزایش قیمت روز ورق سیاه می‌شود.

  تورم 

  از دیگر مواردی که می‌توان به نقش آن در تغییر قیمت ابن ورق اشاره کرد نرخ تورم است. تورم لحظه‌ای و مداوم در بازار داخلی ایران سبب تغییر در قیمت مواد اولیه و محصولات می‌شود و در نتیجه قیمت امروز ورق سیاه را تحت الشعاع قرار می دهد.

  نظام عرضه و تقاضا ورق آهن

  میزان عرضه و تقاضا در بازار یکی از اصول تجارت است که نقش مهمی در قیمت ورق سیاه ایفا می‌کند. به زبان ساده هرچه میزان عرضه کالا در بازار نسبت به میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت ورق سیاه کاهش می یابد و اگر نسبت میزان تقاضا نسبت به عرضه بیشتر شود، قیمت افزایش می باید. 

  برقراری توازن بین عرضه و تقاضای شمش، عاملی مؤثر در قیمت شمش آهن و در پی آن تمامی آهن‌آلات و محصولات فولادی از جمله قیمت روز ورق آهن است.

  در این باره باید گفت با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده تمایل بیشتری برای صادرات محصولات خود دارند و این موضوع نیز می‌تواند موجب به هم خوردن نسبت عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و افزایش قیمت ورق آهن شود.

  نرخ ارز

  یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات قیمت ورق سیاه را می‌توان نوسانات نرخ ارز دانست. در پی نوسان نرخ ارز، قیمت آهن آلات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و درنتیجه نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. کاهش مستمر ارزش پول ملی در تقابل با دلار، باعث می‌شود که خریداران داخلی مبالغ بیشتری را برای این کالا بپردازند.

  تحریم‌ها

  جدا از موضوع نرخ ارز تحریم‌ها موجب شده تا تامین بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت با دشواری انجام گیرد یا بسیار پرهزینه باشد. افزایش این هزینه‌ها، بر افزایش قیمت ورق سیاه و سایر محصولات فولادی تاثیرگذار است. ضمن اینکه پیچیده‌تر شدن نقل و انتقالات پولی در نتیجه اعمال تحریم‌ها نیز بر کارمزد‌ها و در نهایت بهای این ورق می‌افزاید.

  قیمت ورق ST37 در بازار

  ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در میان انواع ورق سیاه، تقاضا برای ورق فولادی ST37 از سایر انواع این محصول بیشتر است. قیمت ورق ST37 که با نام فولاد نرمه نیز در صنعت شناخته می‌شود، مبنای قیمت‌گذاری این دسته از محصولات فولادی در بازار است و جزو اصلی‌ترین فولادهای غیرآلیاژی است و به دلیل درصد کربن پایین، انعطاف‌پذیری بالا و استحکام، در صنعت ساختمان‌سازی موارد استفاده بسیاری دارد.

  محاسبه وزن ورق سیاه

  قیمت‌گذاری ورق و پیش‌بینی بهای آن یک مساله بسیار پیچیده و چند وجهی است که به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما با آشنایی با عوامل تاثیر‌گذار در تعیین قیمت ورق سیاه و فرمول‌ محاسبه وزن آن، می‌توان برآورد نسبتا مطلوبی از قیمت این محصول داشت. بهترین راه برای به دست آوردن وزن دقیق این محصول، استفاده از جدول وزن ورق سیاه است. اما در عین حال می‌توان برای محاسبه وزن ابن کالا از فرمول محاسبه وزن ورق نیز استفاده کرد:

  وزن ورق سیاه = طول ورق (میلی‌متر) * عرض ورق (میلی‌متر) *ضخامت (میلی‌متر)* چگالی ورق

  برای مشاهده جدول وزنی این ورق فولادی بر روی بنر زیر کلیک نمایید:

  جدول وزنی ورق سیاه (\d,hk)

  خرید ورق سیاه از پیوان

  افرادی که با توجه به مشاغل خود در صنایع مختلف نیاز به خرید ورق سیاه دارند، با توجه به نوسان موجود در بازار ایران، لازم است تا با آشنایی با عوامل جهانی و داخلی تاثیرگذار در این موضوع، قیمت روز ورق سیاه را به صورت مستمر از یک منبع موثق به صورت آنلاین استعلام کنند. پس یک راه مطمئن برای این کار، آشنایی با یک پلتفرم‌ معتبر مانند «پیوان» است که بتوان استعلامات مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن از طریق آن به‌دست آورد. شما هم اگر می‌خواهید برای خرید ورق سیاه اقدام کنید، حتما قیمت روز آن را در این سایت تخصصی به صورت آنلاین استعلام بگیرید.

  شما برای اطلاع از قیمت روز ورق آهن و دیگر انواع محصولات فولادی، کافی است به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کنید. در این بخش نمودارها و جداول قیمت ورق سیاه امروز در کارخانه‌های مختلف به صورت تفکیک شده وجود دارد و شما با یک کلیک ساده روی هر محصول، برای بررسی و خرید آنلاین به صفحه مورد نظر خود ارجاع داده می‌‌شوید.

  مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

  سوالات متداول