قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

مـوج جدید Default در جهان

دویچـــه بانـــک بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اجـــرای سیاســـت های انقبـــاضی پولـــی توســـط بانک هـــای مرکـــزی، اقتصـــاد جهانـــی را تهدیـــد میکنـــد، نســـبت بـــه وقـــوع موجـــی از نکـــول بدهـــی شـــرکتی بـــه ویـــژه در آمریـــکا و اروپـــا هشـــدار داد.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(پیـــوان) و بـــه نقـــل از راشـــاتودی؛ دویچـــه بانـــک آلمـــان نســـبت بـــه بازگشــت چرخــه رکــود در ســال جــاری و بــه راه افتــادن قریب الوقــوع موجــی از نکـــول بدهـــی شـــرکتی بـــه ویـــژه در آمریـــکا و اروپـــا هشـــدار داد.

بازار قراضـه ترکیه پـس از انتخابات

یکـــی از مهم تریـــن مشــتـریان قراضـــه جهـــان، ترکیـــه اســـت کـــه ظرفیـــت بالایــی از کوره هــای قــوس الکرتیکــی دارد.

حــدود ۳۰ درصــد از قراضــه ای کــه به عنــوان خــوراک وارد کوره هــای قــوس الکترنیکــی میشــود، حاصــل تولیــد داخلـــی ترکیـــه اســـت.

ایـــن کشـــور عـلاوه بـــر ســـامانه جمـــع آوری قراضـــه از داخــل کشــور، دارای اســکله هایی اســت کــه بــرای قراضــه کــردن کشــتی‌های فرســوده طراحــی شــده اند.

فصل خاموشی

بـــازار واردات ســـنگ آهن چین(خلـــوص 62 درصـــد) در هفتـــه ای کـــه گذشـــت بـــه قیمـــت 106 دلار هـــر تـــن CFR رســـید.

البتـــه فعـــالان بـــازار ایـــن کشـــور همچنـــان در انتظـــار حمایت هـای بیشــتـر دولـــت هســـتند، چـــون داده هـای اقتصـــادی از جملـــه آمـــار تولیـــدات صنعـــتی وضعیـــت مطلوبـــی نـــدارد.
قراضـــه وارداتـــی ســـنگین20 – 80 ترکیـــه در هفتـــه گذشـــته بـــا قیمـــت 385 دلار در هـــر تـــن CFR اعـلام شـد و ایـن در شـرایطی اسـت کـه بـازار ایـن کشـور بـا توجـه بـه تحـولات سـیاسی اخــر (انتخابــات ریاســت جمهوری) بــه زمــان بیشــتری نیازمنــد اســت

تــا بتوانــد نســبت بــه سیاســت های دولــت جدیــد وا کنــش نشــان دهــد، بــه همـیـن دلیــل هنــوز رونــد بــازار کامــلا مشـــخص نشـــده اســـت.

در پایان..

برخــی از کارشناســان آینــده بــازار فــولاد جهــان را مطلــوب پیشبیـنـی نمی کننــد، چــون در وضعیــت کنونــی بــازار جهانــی همچنــان رونــد رکــود بــا تقاضــای کــم را ســپری میکنــد.
در چـیـن هــم بــه دلیــل افزایــش بیــکاری شــرایط اصـلـا مطلــوب نیســت و در ترکیــه هــم بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســیگنال های قراضــه همچنــان ضعیــف اســت.
امـا در بـازار داخلـی کارشناسـان بـر سـر دو راهـی هسـتند.

مهمتریـن چالـش معدن کاران

عـــدم واردات ماشیـن آلات مـــدرن معدنـــی ایـــن روزهـــا بـــه یکـــی از دغدغه هـــای اصلـــی معدن کاران و حـتــی ســـایر صنایـــع تبدیـــل شـــده اســـت.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(پیـــوان)؛ کارشناســـان و فعـــالان حـــوزه معـــادن بـــر ایـــن بـــاور هســـتند کـــه نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز، باعـــث گران تـر شـــدن ماشـن آلات جدیـد شـده اسـت و بـا ایـن رونـد حـی معـادن کوچـک هـم
دیگـر قـادر بـه خریـد امکانـات مـدرن نخواهنـد بـود و در نتیجـه هـر روز بــه فرســودگی نزدیکـتـر می شــوند.

مبـادلات تهاتـری پاکسـتان بـا ایران

طبـــق گـــزارش رویـــرز، وزارت بازرگانـــی پاکســـتان اعــلـام کـــرده کـــه اســـلام آباد دســـتور ویـــژهای بـــرای مبـــادالت تجـــاری پایاپای بـــا ایـــران،
افغانســـتان و روســـیه بـــرای برخـــی کالاهـــای خـــاص از جملـــه نفـــت و گاز طبیعـــی صـــادر کـــرده اســـت.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛

دولــت پاکســتان کــه بــا کمبــود ذخایــر ارزی مواجــه اســت بــه شــدت تــلاش میکنــد تــا بحــران
تـــراز پرداخت هـــا را مدیریـــت و نـــرخ تـــورم را کنـتــرل کنـــد، نـــرخ تـــورم ایـــن کشــور مــاه گذشــته بــه رکــورد نزدیــک بــه ۳۸ درصــد رســید.

اهمیت بخش مسـکن

شاخص سهم مسکن ملکی از کل ( occupier Owner ): این شاخص مسکن لزوما بیانگر درجه توسعه یافتگی اقتصاد مسکن نیست، بلکه بیشتر بیانگر شرایط اجتماعی، امنیت اقتصادی، نقش مسکن در سبد دارایی های خانوارها، بازدهی سایر دارایی های موازی مسکن و جهت گیری سیاست دولت ها میباشد.

در برخی از کشورها خانوارها مسکن اجارهای را ترجیح داده و مسکن اجتماعی بیشتر مورد تشویق است

و گروه های هدف به سهولت میتوانند در واحدهای مسکونی با هزینه های مناسب زندگی نمایند و لذا سهم مسکن ملکی در این اقتصادها کوچک میباشد.

مسیـر جدید تجارت

اگـر قـرار باشـد کـه جنـگ روسـیه و اوکرایـن خاتمـه پیـدا کنـد، برگشـت صـادرات اوکرایـن بـا وجـود تخریـب فزاینـده کارخانه هایـش و جنـگ روانـی کـه ایجـاد میکنـد، بـر روی قیمت هـا تاثیر میگـذارد.

طبیعتـا باعث میشـود کـه محصـولات صادراتـی روسـیه نیز بـه بـازار برگـردد.

طبیعتـا روسـیه به ایـن راحتی به جنـگ خاتمـه نمی دهـد، مگر امتیـازی بگیرد که یکـی از امتیازاتـش هـم ایـن اسـت کـه تحریم هـا علیـه روسـیه را بردارنـد.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf  زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه