قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

پیوان؛ متخصص در تامین و توزیع

نوزدهمیـن نمایشـگاه متالـورژی تحـت عنـوان ایــران متافــو طــی روزهــای 9 الــی 12 آذرمــاه 1401 بــا حضــور شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) از ســاعت 8 تــا 15 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران پذیــرای متخصصــان و بازدیدکننــدگان میباشــد.

وضعیت اقتصــــاد جهـــانی و بازار فـــولاد

ایــن روزهــا شــاهد نوســاناتی خوشــبینانه در بــازار محصــولات زنجیــره فــولاد هسـتیم کـه تحلیلهـای فراوانـی پیرامـون آینـده بـازار در چنـد مـاه پیشـرو ارائـه و مطـرح شـده اسـت.

در همیـن راسـتا، لازم اسـت چند نکته اساسـی را مـرور نماییم: نکتـه اول اینکـه در آخریـن نشسـت فـدرال رزرو، نـرخ بهـره مطابـق بـا انتظـارات
بـازار 0.75 درصـد افزایـش پیـدا کـرد و بـه 4 درصـد رسـید.

در واکنـش بـه افزایـش نـرخ بهـره مطابـق بـا انتظـارات بـازار شـاخص دلار تقویـت شـد.

امـا، لحـن بیانیـه بــه گونــهای بــود کــه بــازار را متقاعــد کــرد کــه همچنــان فــدرال رزرو تمایــل بالایــی بـه تشـدید سیاسـت های انقباضـی دارد. جـروم پـاول( رییـس فـدرال رزرو ایـالات متحــده) در کنفرانــس خبــری اعــلام کــرد کــه قاطعانــه متعهــد بــه کاهــش تــورم هســتند و بــه همیــن دلیــل افزایشهــای نــرخ بهــره ادامــه پیــدا خواهــد کــرد تــا تـورم بـه هـدف 2 درصـد بازگـردد.

نوسانات فولادی در November

سنگ آهن

هفتـه گذشـته میلـادی متوسـط قیمـت سـنگ آهن(خلـوص 62 درصـد) واردات چیـن بـه دلیـل شـدت گرفتـن شـیوع ویـروس کرونـا و همچنیـن جـو منفـی بـازار
از 98 بـه 94 دلار در هـر تـن CFR رسـید.

قراضه

بــازار واردات قراضــه ســنگین 80 – 20 در ترکیــه بــا افزایــش خریدهــا در هفتــه گذشــته میــلادی، کامــلا صعــودی بــود و بــه 355 دلار هــر تــن CFR رســید.

امــا قراضــه صادراتــی ســنگین کلاس 2 ژاپــن بــا افزایــش، بــه قیمــت 314 دلار در هــر تــن FOB رســید.

تاثیر شاخص های اقتصــادی آمریــکا بر تغییرات قیمت فــولاد

هـر مـاه نـرخ بهـره کشـور آمریـکا توسـط کمیتـه بـازار آزاد فـدرال رزرو کـه بـه اختصـار FOMC گفتــه میشــود،

بــا توجــه بــه شــاخص های اقتصــادی خاصــی تعییــن میگـردد.

در شـرایطی کـه آمریـکا در حـال دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا تـورم بـالای بعــد از کوویــد و سیاســت های انبســاطی پــول اســت، کنتــرل تــورم در اولویــت
ایـن نهـاد قـرار گرفتـه تـا بـا تغییـر نـرخ بهـره بانکـی بتوانـد در بازارهـای مالـی تعـادل برقرار کند.

نقــش فــولاد در صنعت حمل و نقل

جــا بــه جایــی در شــیوه زندگــی مــدرن مــا امــری کامــلا ضــروری اســت. حمــل و نقــل کارآمــد کالا بــه کلیــد اقتصــاد جهانــی تبدیــل شــده اســت.

بــه عنــوان مثــال، حمـل و نقـل در طـول 30 سـال گذشـته تقریبـا دو برابـر شـده اسـت.

فـولاد، حمـل و نقــل مســتحکم، ایمــن و پایــدار را فراهــم میکنــد.

چــه در قالــب دوچرخــه، موتورســیکلت، اتومبیــل، اتوبــوس، قطــار، کشــتی یــا هواپیما(یــا در شــبکه ها حمــل و نقــل پشــتیبان) فــولاد بــرای هــر نــوع حمــل و نقــل مــورد توجــه اســت.

میزان استفاده فولاد در صنعت حمل و نقل

حــدود 16 درصــد از فــولاد تولیــد شــده در سراســر جهــان بــرای رفــع نیازهــای حمــل و نقــل جامعــه اســتفاده میشــود.

فــولاد همچنیــن بــرای زیرســاخت های مرتبــط همچــون جاده هــا، پلهــا، بنــادر، ایســتگاه ها، فرودگاه هــا و ســوخت رســانی کامــلا ضـروری اسـت.

ترک خوردگی ناشی از تردی هیدروژنی ( HIC)

جدیدتریـــن مشـــکل جوشــکاری در فـــولادهای کربنـــی و آ لیـــاژی وقـــوع تـــرک / تـــردی ناشـــی از هیـــدروژن در HAZ یـــا ناحیـــه تحـــت تاثیـــر حـــرارت میباشـــد.

تـــرک HICاغلـــب بعـــد از اتمـــام جوشـــکاری و زمانـــی کـــه ناحیـــه جـــوش خنـــک (ســـرد) میشـــود، اتفـــاق میافتـــد.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه