قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

برگزاری بیسـتمین دوره نمایشـگاه متافو

بیســـتمین نمایشـــگاه بین المللـــی متالـــورژی ( ایـــران متافـــو ) بـــا محوریـــت فـــولاد ، صنایـــع معدنـــی ، فلـــزات غیر آهـنــی ، مـــس ، آلومینیـــوم ، روی ، ریخته گـــری ، قالبســـازی ، ماشـیــن‌کاری ، آهنگـــری ، نســـوزها ، گروههـــای صنعـــتی و عملیـــات حرارتـــی بـــا حضـــور فعـــالان ایـــن حـــوزه از ایـــران (460 شـــرکت داخلـــی و 0 7 شـــرکت دانـــش بنیـــان ( و همچنــیـن 1 2 کشـــور خارجـــی )8 8 شـــرکت ( از ســـوم تـــا ششـــم آذر مـــاه در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بین المللـــی برگـــزار شـــد .

تولید در رکود

همچنـــان حاشـــیه ســـود فولاد ســـازان چیــنـی رو بـــه افزایـــش اســـت و تقاضـــا بـــرای ســـنگ آهن نــیـز در وضعیـــت مناسـبــی اســـت کـــه کارشناســـان دلیـــل آن را خرید هـــای  گســتـرده در آخـــر ســـال می داننـــد .

بـــر همـــین اســـاس قیمـــت ســـنگ آهن وارداتـــی چین ( خلـــوص 2 6 درصـــد ) در هفتـــه گذشـــته میـــلادی بـــا رونـــدی افزایـشــی بـــه نـــرخ 135 دلار هـــر تـــن CFR رســـید.

در پایان

انبـــار کـــردن ســـنگ آهن توســـط چینی هـــا و تقاضـــای  فصلـــی آن باعـــث افزایـــش قیمــت ایــن محصــول شــد .

کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه فعــا بــاز ر در آرامـــش نســـبی بـــه ســـر میبـــرد و بـــه نظـــر میرســـد در آ ینـــده ا ی نزدیـــک
قیمت هـــا دو بـــاره افـــت خواهنـــد کـــرد .

در بـــازار داخلـــی ایـــران هـــم قیمت هـــا بـــه پایین تریـــن مــیـزان رســـیده ا ســـت ، و لـــی کا رخانه هـــا همچنـــان در حـــال تولیـــد هســـتند .

سـرما یه ترسو است

خروجـی بخـش معـدن در نیمـه ابتدایـی سـال 1402 بـا مجمـوع شـرایطی که وجـود داشـت، قابـل قبـول اسـت.

موضـوع عـوارض صادراتـی کـه در تیر و مـرداد امسـال اعلام شـد تاثیر منفـی روی صـادرات محصـولات معدنـی داشـت.

نباید فراموش کرد کـه خیلی از صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد میخواهنـد ارز را بـرای پروژه هـای خودشـان یـا بـه فـرض واردکننـدگان ماشین‌ آلات، خـودرو و غیره بیاورنـد و ایـن اتفـاق تاثیر سـویی بـر تولیـد، صـادرات و حتی واردات گذاشـت.

مثلـث بازاریابی خدمات

چالـش بعـدی ایـن اسـت کـه صرفه هـای مقیـاس(Scale of Economies ) در خدمـات خیلـی معنـا پیـدا نمیکنـد.

بـه عبـارت دیگـر، مـا نمیتوانیـم در خدمـات از طریـق تمرکز، صرفه هـای مقیـاس زیادی داشـته باشـیم.

اصال تمرکز در خدمات شـایع نیسـت، بلکه ما مجبوریم عملکرد را غیر متمرکز کنیم بـه طوری کـه خدمـات، مسـتقیما در محله ای مناسبی به مشتری منتقـل شـود. یعنی بـه مشتری نزدیک شـویم.

مقاصـد تجـاری ایران در قاره افریقا

بررسی هـــای انجـــام شـــده  پری امـــون کارنامـــه تجـــارت ایـــران بـــا افریقـــا نشـــان میدهنـــد کـــه در هفـــت مـــاه نخســـت ســـال 1402 مـــیزان صـــادرات 3 3 درصــد  در وزن و 3 5 درصــد در ارزش بــا کاهــش روبــرو شــده اســت .
ایـــن قضیـــه در بخـــش واردات نـیــز بـــا ا فـــت 2 4 درصـــدی در وزن و 1 2 درصـــدی در ارزش تکـــرار شـــده اســـت .

طبـــق ا عـلــام کمیســـیو ن روابـط بین الملـــلی و توســـعه تجارتخانـــه صنعـــت ، معـــدن  و تجـــارت ایـــران کشـــورهای غنـــا ، افریقای جنو بـــی ، تانزانیـــا ، نیجریـــه ، موزانبیـــک بـــه ترتیــب بیشــترین خریــد را از بازارهــای ایــران داشــته اند.

تولیـد فولاد بـا هوش مصنوعی

افزایــش تولیــد بــه همــراه شناســایی مصرف کننــدگان جدیــد ، همــو اره از نگرانی هـــای اصلـــی فعـــالان صنعـــت فـــولاد در دنیـــا بـــه حســـاب میآینـــد ،
بـــر همـــین اســـاس فعـــالان بـــازار بـــا گشـــودن بازارهـــای جدیـــد داخلـــی و بین المللـــی در تـــلاش بـــرای افزایـــش رونـــق بـــه ا یـــن بـــازار هســـتند .

البتـــه بــه تازگــی اقتصاد دانــان مسـیـرها ی زیــادی را بــرای ارتقــاء تولیــد مقــرون بـــه صرفـــه معرفـــی کرده انـــد کـــه یکـــی از کلیدی تریـــن آنهـــا اســـتفاده از هــوش مصنو عــی ا ســت .

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه