قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت فولاد بین قله آتشفشان و دره مرگ

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن فــولاد ایــران، در خصــوص نوســانات قیمـت ایـن صنعـت تصریـح کـرد:

نوسـان قیمـت محصـولات فـولادی در بازارهــای جهانــی رونــد معمــول بــازار اســت کــه گاه در شــرایط افزایـشـی و گاه در شــرایط کاهــشی قیمــت قــرار میگــرد و اکنــون وارد مرحلـه رکـود ایـن صنعـت شـده ایم.

تامنی و توزیـع ، کلید افزایش تولید

انجمــن جهانــی فــوالاد در جدید تریــن گــزارش خــود مـیـزان تولیــد فــولاد در ایــران را افزایـشی اعـلام کـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورمان نسـبت بـه گذشـته بیشـترین افزایــش تولیــد را در میــا ن برترین هــای جهــان ، بــه خــود  اختصــاص داده اســت .
ایــران در حالــی همچنــان در رتبــه دهــم برتریــن تولیدکننــدگان فــولاد جهــان ایســتاده اســت کــه از هــر دو عامــل پیشــرفت یعـنـی معــدن و انــرژی برخــوردار اســت و بــدون دخالــت بازارهــای جهانــی توانایــی افزایــش تولیــد را در اختیــار دارد .

رشد تولید در مقاطع فولادی

طبــق آمــار  ر پنــج مــاه ابتدایــی امســال رونــد افزایــش تولیــد فولادیهــا ادامــه داشــته و مـیـزان تولیــد نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل بیــن 7 1 تــا 1 2 د رصــد افزایــش یافتــه اســت کــه بــه طــور میانگیـن رشـد قابـل قبولـی را نشـا ن می دهـد.

لزوم حفظ تعامل در صنعت فولاد

یکــی از راهکارهــای حفــظ و بقــای تولیدکننــدگان فــولاد در بــازار همــکاری و تفاهــم اســت

و تنهــا از ایــن طریــق زیان هــای وارده بــه حداقـل خواهـد رسـید تـا بـه ایـن ترتیـب ضمـن تامـین نیـاز واحدهـای فــولادی بــه مــواد اولیــه، توســعه در معــدن کاری کشــور نـیـز شــکل گــرد.

لازم اســت بــرای دســتیابی بــه اهــداف صنعــت فــولاد کشــور، تولیدکننــدگان فعلــی ایــن صنعــت بتواننــد در چرخــه تولیــد باقــی بماننــد و رونــد فعالیــت آنهــا در تمــام حلقــه زنجــیره ارزش، از تولیــد تــا فــروش حفــظ شــود.

مهمترین پشتوانه فولاد

رییـس اتحادیـه فروشـندگان آهـن و فـولاد تهـران، بـا بیـان ایـن موضـوع کــه در تولیــد فــولاد هیــچ وابســتگی بــه منابــع ســایر کشــورها نداریــم، خاطرنشــان کــرد:

بســیاری از کشــورهای تولیدکننــده فــولاد یــا در معـدن و یـا در انـرژی وابسـته هسـتند، امـا ایـران منابـع انـرژی و معدنـی مکفـی دارد.

بنابرایـن چرخـه تامـین در ایـران دچـار مشـکل نمیشـود.

مخالفت تشکل های زنجیره فولاد با قیمت گذاری دستوری

چنــدی پیــش فعــالان شــورای آهــن و فــولاد دو جلســه در نــوع خــود کم ســابقه را در وزارت صمــت بــا موضــوع نحــوه بــررسی تنظیــم بــازار و تــوازن زنجــیره فــولاد تشــکیل دادنــد.

چگونگــی حمایــت دولــت از شـورای آهـن و فـولاد و بـررسی الزامـات تاثیر گـذاری ایـن شـورا در تنظیـم بــازار و تــوازن زنجــیره آهــن و فــولاد از محورهــای مهــم ایــن جلســات بــوده اســت.

در ایــن جلســه روســا و دبیـران تشــکل های تخصـصـی زنجــره فــولاد از مســوولان معدنــی خواســتند کــه وضعیــت قیمت هــا مشـخص شـود

و در واقـع ضمـن مخالفـت بـا قیمت گـذاری دسـتوری خواســتار قیمت گــذاری در بــورس کالا بودنــد تــا از ایــن طریــق تمامــی اتفاقــات بــر اســاس عرضــه و تقاضــا پیــش بــرود.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه