قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

حدود ۸۴ سال پیش مهندسی آلمانی به نام مارتا بورگر کتابی را تنظیم کرد که در آن اطلاعات مرتبط با مقاطع فولادی مختلف از جمله میلگرد، تحت استاندارد دین آلمان درج شده است. از آنجایی که میلگرد یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی است، باید کیفیت بالایی داشته باشد. یکی از فاکتورهای مؤثر بر روی کیفیت این محصول، وزن آن است که با مراجعه به جدول اشتال قابل محاسبه است. برای دریافت جدول اشتال میلگرد و پاسخ پرسش «طول میلگرد چقدر است؟» تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت میلگرد به صورت کاملاً به‌روز در وب‌سایت ما نیز وجود دارد.

راهنمای جدول اشتال میلگرد

اساس کار جدول اشتال میلگرد آزمون و خطا است؛ یعنی اینکه در ابتدا باید مساحت مقطع میلگرد را محاسبه کنید. بعد از آن به ستون A که همان مساحت سطح مقطع است، مراجعه کرده و کوچک‌ترین عدد را که برابر یا بزرگ‌تر از مقدار محاسبه شده است، علامت می‌زنید. بعد از این کار باید مشخصات میلگرد را با مشخصات محصول مطابقت دهید، اگر این تطابق وجود نداشت، به سراغ مقادیر بالاتر می‌روید. در نهایت با استفاده از این روش می‌توانید سایز آرماتور را در جدول به‌دست آورید. برای اطلاع از قیمت میلگرد آجدار کلیک کنید.

علائم اختصاری جدول اشتال میلگرد

در جدول اشتال میلگرد همانند سایر جدول‌های استاندارد اعداد و علائم اختصاری مشخصی وجود دارد که باید با آن‌ها آشنا شوید:

علائم اختصاری موجود در جدول اشتال میلگرد
ردیف علامت اختصاری معنای علامت واحد
۱ G وزن واحد طول kg/m
۲ d قطر mm
۳ U سطح روکش
۴ W گشتاور مقاوم
پیوان

جدول اشتال میلگرد با قطر استاندارد

d (mm) G (kg/m) W1 (cm3) U2 (cm2/m) سطح مقطع (cm2)
۱۰ ۰.۶۱۷ ۰.۰۹۸ ۳۱۴ ۰.۷۸۵
۱۲ ۰.۸۸۸ ۰.۱۷ ۳۷۷ ۱.۱۳
۱۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱۶ ۴۰۸ ۱.۳۳
۱۴ ۱.۲۱ ۰.۲۶۹ ۴۴۰ ۱.۵۴
۱۵ ۱.۳۹ ۰.۳۳۱ ۴۷۱ ۱.۷۷
۱۶ ۱.۵۸ ۰.۴۰۲ ۵۰۳ ۲.۰۱
۱۸ ۲ ۰.۵۷۳ ۵۶۵ ۲.۵۴
۱۹ ۲.۲۳ ۰.۶۷۳ ۵۹۷ ۲.۸۴
۲۰ ۲.۴۷ ۰.۷۸۵ ۶۲۸ ۳.۱۴
۲۲ ۲.۹۸ ۱.۰۵ ۶۹۱ ۳.۸
۲۴ ۳.۵۵ ۱.۳۶ ۷۵۴ ۴.۵۲
۲۵ ۳.۸۵ ۱.۵۳ ۷۸۵ ۴.۹۱
۲۶ ۴.۱۷ ۱.۷۳ ۸۱۷ ۵.۳۱
۲۷ ۴.۴۹ ۱.۹۳ ۸۴۸ ۵.۷۳
۲۸ ۴.۸۳ ۲.۱۶ ۸۸۰ ۶.۱۶
۳۰ ۵.۵۵ ۲.۶۵ ۹۴۲ ۷.۰۷
۳۲ ۶.۳۱ ۳.۲۲ ۱۰۱۰ ۸.۰۴
۳۵ ۷.۵۵ ۴.۲۱ ۱۱۰۰ ۹.۶۲
۳۶ ۷.۹۹ ۴.۵۸ ۱۱۳۰ ۱۰.۲
۳۸ ۸.۹ ۵.۳۹ ۱۱۹۰ ۱۱.۳
۴۰ ۹.۸۶ ۶.۲۸ ۱۲۶۰ ۱۲.۶
۴۲ ۱۰.۹ ۷.۲۷ ۱۳۲۰ ۱۳.۹
۴۵ ۱۲.۵ ۸.۹۵ ۱۴۱۰ ۱۵.۹
۴۸ ۱۴.۲ ۱۰.۹ ۱۵۱۰ ۱۸.۱
۵۰ ۱۵.۴ ۱۲.۳ ۱۵۷۰ ۱۹.۶
۵۲ ۱۶.۷ ۱۳.۸ ۱۶۳۰ ۲۱.۲
۵۵ ۱۸.۷ ۱۶.۳ ۱۷۳۰ ۲۳.۸
۶۰ ۲۲.۲ ۲۱.۲ ۱۸۸۰ ۲۸.۳
۶۳ ۲۴.۵ ۲۴.۵ ۱۹۸۰ ۳۱.۲
۶۵ ۲۶ ۲۷ ۲۰۴۰ ۳۳.۲
۷۰ ۳۰.۲ ۳۳.۷ ۲۲۰۰ ۳۸.۵
۷۳ ۳۲.۹ ۳۸.۲ ۲۲۹۰ ۴۱.۹
۷۵ ۳۴.۷ ۴۱.۴ ۲۳۶۰ ۴۴.۲
۸۰ ۳۹.۵ ۵۰.۳ ۲۵۱۰ ۵۰.۳
۸۵ ۴۴.۵ ۶۰.۳ ۲۶۷۰ ۵۶.۷
۹۰ ۴۹.۹ ۷۱.۶ ۲۸۳۰ ۶۳.۶
۹۵ ۵۵.۶ ۸۴.۲ ۲۹۸۰ ۷۰.۹
۱۰۰ ۶۱.۷ ۹۸.۲ ۳۱۴۰ ۷۸.۵
۱۰۵ ۶۸ ۱۱۴ ۳۳۰۰ ۸۴.۶
۱۱۰ ۷۴.۶ ۱۳۱ ۳۴۶۰ ۹۵
۱۱۵ ۸۱.۵ ۱۴۹ ۳۶۱۰ ۱۰۴
۱۲۰ ۸۸.۸ ۱۷۰ ۳۷۷۰ ۱۱۳
۱۲۵ ۹۶.۳ ۱۹۲ ۳۹۳۰ ۱۲۳
۱۳۰ ۱۰۴ ۲۱۶ ۴۰۸۰ ۱۳۳
۱۳۵ ۱۱۲ ۲۴۲ ۴۲۴۰ ۱۴۳
۱۴۰ ۱۲۱ ۲۶۹ ۴۴۰۰ ۱۵۴
۱۴۵ ۱۳۰ ۳۰۰ ۴۵۵۰ ۱۶۵
۱۵۰ ۱۳۹ ۳۳۱ ۴۷۱۰ ۱۷۷
۱۵۵ ۱۴۸ ۳۶۶ ۴۸۷۰ ۱۸۹
۱۶۰ ۱۵۸ ۴۰۲ ۵۰۳۰ ۲۰۱
۱۶۵ ۱۶۸ ۴۴۱ ۵۱۸۰ ۲۱۴
۱۷۰ ۱۷۸ ۴۸۲ ۵۳۴۰ ۲۲۷
۱۷۵ ۱۸۹ ۵۲۶ ۵۵۰۰ ۲۴۱
۱۸۰ ۲۰۰ ۵۷۳ ۵۶۵۰ ۲۵۴
۱۹۰ ۲۲۳ ۶۷۳ ۵۹۷۰ ۲۸۴
۲۰۰ ۲۴۷ ۷۸۵ ۶۲۸۰ ۳۱۴
۲۲۰ ۲۹۸ ۱۰۴۵ ۶۹۱۰ ۳۸۰
۲۵۰ ۳۸۵ ۱۵۳۴ ۷۸۵۰ ۴۹۱
پیوان

برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده کلیک کنید.

جدول اشتال میلگرد با قطر غیراستاندارد

d (mm) سطح مقطع (cm2) وزن یک متر (kg/m) W1 (cm3) U2 (cm2/m)
۸ ۰.۵۰۳ ۰.۳۹۵ ۰.۰۵ ۲۵۱
۱۷ ۲.۲۷ ۱.۷۸ ۰.۴۸۲ ۵۳۴
۲۱ ۳.۴۶ ۲.۷۲ ۰.۹۰۹ ۶۶۰
۲۳ ۴.۱۵ ۳.۲۶ ۱.۱۹ ۷۲۳
۳۱ ۷.۵۵ ۵.۹۲ ۲.۹۲ ۹۷۴
۳۴ ۹.۰۸ ۷.۱۳ ۳.۸۶ ۱۰۷۰
۳۷ ۱۰.۸ ۸.۴۴ ۴.۹۷ ۱۱۶۰
۴۴ ۱۵.۲ ۱۱.۹ ۸.۳۶ ۱۳۸۰
۴۷ ۱۷.۳ ۱۳.۶ ۱۰.۲ ۱۴۸۰
۵۳ ۲۲.۱ ۱۷.۳ ۱۴.۶ ۱۶۷۰
۱۸۵ ۲۶۹ ۲۱۱ ۶۲۲ ۵۸۱۰
۲۱۰ ۳۴۶ ۲۷۲ ۹۰۹ ۶۶۰۰
۲۳۰ ۴۱۶ ۳۲۶ ۱۱۹۴ ۷۲۲۰
۲۴۰ ۴۵۲ ۳۵۵ ۱۳۵۷ ۷۵۴۰
۲۶۰ ۵۳۱ ۴۱۷ ۱۷۲۶ ۸۱۷۰
۲۷۰ ۵۷۳ ۴۵۰ ۱۹۳۲ ۸۴۸۰
۲۸۰ ۶۱۶ ۴۸۳ ۲۱۵۵ ۸۸۰۰
۲۹۰ ۶۶۱ ۵۱۹ ۲۳۹۵ ۹۱۱۰
پیوان

برای اطلاع از قیمت میلگرد استیل کلیک کنید.

جدول اشتال میلگرد براساس برند

وزن میلگرد جدول اشتال برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. مطابق با یک قانون کلی، هرچقدر وزن میلگرد یک کارخانه به اعداد موجود در جدول اشتال نزدیک‌تر باشد، آن میلگرد استانداردتر است. برندهای مختلفی در ایران در زمینه‌ی تولید میلگرد فعالیت می‌کنند که وزن میلگرد جدول اشتال تعدادی از آن‌ها به شرح زیر است:

سایز ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰
وزن اشتال ۴.۳۵۶

۵.۱۲۴

۶.۹۴۸

۷.۸۳۶

۱۰.۰۲

۱۱.۲۹۲

۱۳.۸

۱۵.۲۵۲

۱۸.۰۱۲

۱۹.۹۰۸

۲۲.۸

۲۵.۲

۲۸.۱۶۴

۳۱.۱۲۸

ذوب آهن ۴.۷۴ ۷.۳ ۱۰.۶ ۱۴.۵ ۱۸.۹۶ ۲۴ ۲۹.۶۴
ظفر بناب ۴.۲ ۶.۲ ۱۰.۲ ۱۳.۶ ۱۷.۳ ۲۲.۱ ۲۸
میانه ۷.۳ ۱۰.۶ ۱۴.۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹.۵
سیادن ابهر ۵ ۷.۵ ۱۰.۵ ۱۴.۵ ۱۸.۵ ۲۳.۵ ۲۹.۵
کویر کاشان ۴.۷ ۸ ۱۰.۶ ۱۴.۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹.۶
آناهیتا گیلان ۴.۲ ۶.۵ ۹.۸ ۱۳.۸ ۱۸ ۲۳ ۲۸
بافق یزد ۴.۷ ۷.۴ ۱۰.۷ ۱۴.۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹
پیوان

بیشتر بخوانید: وزن آهن آلات

وزن میلگرد ۸، وزن میلگرد ۱۴ و وزن میلگرد ۱۶

براساس جدول اشتال میلگرد و جدول وزن آن‌ها از جمله جدول وزن میلگرد نیشابور می‌توان نتیجه گرفت که وزن هر شاخه میلگرد ۸، میلگرد ۱۴ و میلگرد ۱۶ به ترتیب برابر با ۴.۳۵۶ تا ۵.۱۲۴، ۱۳.۸ تا ۱۵.۲۵۲ و ۱۸.۰۱۲ تا ۱۹.۹۰۸ است.

سخن پایانی

جدول اشتال یکی از کاربردی‌ترین منابع برای مهندسان و فعالان حوزه ساختمان‌سازی است. با استفاده از مندرجات جدول اشتال ناودانی می‌توان از وزن و به‌تبع آن کیفیت و قیمت محصول مطلع شد. در این مطلب جدول اشتال میلگردهایی با قطر استاندارد و غیراستاندارد درج شده است. شما می‌توانید پرسش‌های خود را پیرامون جدول اشتال میلگرد آجدار و جدول اشتال میلگرد ساده از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.