قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

جدول اشتال قوطی یکی از قسمت‌های کتاب جدول اشتال است که در آن اطلاعات مختلفی همانند ضخامت، طول، عرض، شعاع خمیدگی ورق و… درج شده است. با کمک مندرجات جدول اشتال قوطی مستطیل ضمن محاسبه‌ی وزن محصول و قیمت حدودی آن می‌توان در مورد استاندارد بودن یا نبودن محصول هم اطلاعات لازم را به‌دست آورد. اگر به دنبال دریافت جدول اشتال قوطی ۲*۲ و فرمول محاسبه وزن پروفیل هستید، تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت روز پروفیل و قوطی هم در وب‌سایت ما وجود دارد.

جدول اشتال قوطی

کاربرد جدول اشتال قوطی

مهندسان سازه و طراح از تمامی مندرجات موجود در جدول اشتال برای آنالیزهای خود استفاده می‌کنند. اما فعالان بازار آهن و فولاد صرفاً به اطلاعاتی مانند ابعاد و وزن پروفیل برای محاسبه‌ی وزن هر شاخه پروفیل و اطلاع از قیمت حدودی آن نیازمند هستند.

مشخصات جدول اشتال قوطی مربع و مستطیل

مشخصات جدول اشتال قوطی‌ها که به دو شکل مربع یا مستطیل به بازار عرضه می‌شوند، به شرح زیر است:

علامت اختصاری مشخصه واحد
G وزن واحد طول kg/m
a*b*s/a*s ابعاد قوطی مستطیل/ مربع mm
F سطح مقطع cm3
j ممان اینرسی یا گشتاور سکون cm4
w مدول مقطع یا گشتاور مقاوم cm3
i ژیراسیون یا شعاع چرخش در محور خاص cm
پیوان

جدول اشتال قوطی مستطیل

A×B×S (mm) F (cm2) G (kg/m) Jx (cm4) Wx (cm3) lx (cm) Jy (cm4) Wy (cm3) ly (cm)
۳.۶×۵۰×۱۰۰ ۱۰.۲ ۷.۹۸ ۱۲۹ ۲۵.۸ ۳.۵۶ ۴۲.۹ ۱۷.۲ ۲.۰۵
۴.۵×۵۰×۱۰۰ ۱۲.۵ ۹.۸۳ ۱۵۵ ۳۱ ۳.۵۲ ۵۰.۹ ۲۰.۴ ۲.۰۲
۵.۶×۵۰×۱۰۰ ۱۵.۳ ۱۲ ۱۸۴ ۳۶.۸ ۳.۴۷ ۵۹.۴ ۲۳.۸ ۱.۹۷
۳.۶×۶۰×۱۰۰ ۱۰.۹ ۸.۵۵ ۱۴۶ ۲۹.۱ ۳.۶۶ ۶۵.۲ ۲۱.۷ ۲.۴۵
۴.۵×۶۰×۱۰۰ ۱۳.۴ ۱۰.۵ ۱۷۶ ۳۵.۱ ۳.۶۲ ۷۷.۹ ۲۶ ۲.۴۱
۵.۶×۶۰×۱۰۰ ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۲۰۹ ۴۱.۸ ۳.۵۷ ۹۱.۸ ۳۰.۶ ۲.۳۷
۴×۶۰×۱۲۰ ۱۳.۵ ۱۰.۶ ۲۴۷ ۴۱.۱ ۴.۲۷ ۸۲.۷ ۲۷.۶ ۲.۴۷
۵×۶۰×۱۲۰ ۱۶.۶ ۱۳ ۲۹۶ ۴۹.۳ ۴.۲۲ ۹۸.۲ ۳۲.۷ ۲.۴۳
۶.۳×۶۰×۱۲۰ ۲۰.۵ ۱۶.۱ ۳۵۴ ۵۹ ۴.۱۶ ۱۱۶ ۳۸.۶ ۲.۳۸
۴×۸۰×۱۴۰ ۱۶.۷ ۱۳.۱ ۴۳۸ ۶۲.۵ ۵.۱۲ ۱۸۳ ۴۵.۷ ۳.۳۱
۵×۸۰×۱۴۰ ۲۰.۶ ۱۶.۲ ۵۲۹ ۷۵.۶ ۵.۰۷ ۲۲۰ ۵۵ ۳.۲۷
۶.۳×۸۰×۱۴۰ ۲۵.۵ ۲۰ ۶۳۹ ۹۱.۳ ۵.۰۱ ۲۶۳ ۶۵.۸ ۳.۲۱
۴.۵×۹۰×۱۶۰ ۲۱.۲ ۱۶.۶ ۷۱۵ ۸۹.۴ ۵.۸۱ ۲۹۳ ۶۵.۱ ۳.۷۲
۵.۶×۹۰×۱۶۰ ۲۵.۹ ۲۰.۴ ۸۵۸ ۱۰۷ ۵.۷۵ ۳۵۰ ۷۷.۷ ۳.۶۷
۷.۱×۹۰×۱۶۰ ۳۲.۲ ۲۵.۳ ۱۰۳۰ ۱۲۹ ۵.۶۷ ۴۱۸ ۹۲.۲ ۳.۶
۵.۶×۱۰۰×۱۸۰ ۲۹.۳ ۲۳ ۱۲۴۰ ۱۳۷ ۶.۵ ۴۹۶ ۹۹.۱ ۴.۱۱
۷.۱×۱۰۰×۱۸۰ ۳۶.۴ ۲۸.۶ ۱۵۰۰ ۱۶۷ ۶.۴۱ ۵۹۷ ۱۱۹ ۴.۰۵
۸.۸×۱۰۰×۱۸۰ ۴۴.۲ ۳۴.۷ ۱۷۶۰ ۱۹۶ ۶.۳۲ ۶۹۶ ۱۳۹ ۳.۹۷
۱۰×۱۲۰×۲۰۰ ۵۷.۴ ۴۵.۱ ۲۸۹۰ ۲۸۹ ۷.۱ ۱۲۹۰ ۲۱۶ ۴.۷۵
۶.۳×۱۲۰×۲۰۰ ۳۷.۷ ۲۹.۶ ۲۰۱۰ ۲۰۱ ۷.۳ ۹۱۰ ۱۵۲ ۴.۹۱
۸×۱۲۰×۲۰۰ ۴۷ ۳۶.۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴ ۷.۲۱ ۱۱۰۰ ۱۸۳ ۴.۸۴
۱۰×۱۲۰×۲۲۰ ۶۱.۴ ۴۸.۲ ۳۶۸۰ ۳۳۵ ۷.۷۴ ۱۴۱۰ ۲۳۶ ۴.۸
۶.۳×۱۲۰×۲۲۰ ۴۰.۲ ۳۱.۶ ۲۵۴۰ ۲۳۱ ۷.۹۵ ۹۹۲ ۱۶۵ ۴.۹۷
۸×۱۲۰×۲۲۰ ۵۰.۲ ۳۹.۴ ۳۱۰۰ ۲۸۱ ۷.۸۵ ۱۲۰۰ ۲۰۰ ۴.۸۹
۱۰×۱۴۰×۲۶۰ ۷۳.۴ ۵۷.۶ ۶۲۶۰ ۴۸۱ ۹.۲۳ ۲۳۷۰ ۳۳۹ ۵.۶۸
۶.۳×۱۴۰×۲۶۰ ۴۷.۸ ۳۷.۵ ۴۲۶۰ ۳۲۸ ۹.۴۴ ۱۶۳۰ ۲۳۳ ۵.۸۵
۸×۱۴۰×۲۶۰ ۵۹.۸ ۴۶.۹ ۵۲۲۰ ۴۰۲ ۹.۳۵ ۱۹۹۰ ۲۸۴ ۵.۷۷
۱۰×۱۸۰×۲۶۰ ۸۱.۴ ۶۳.۹ ۷۵۱۰ ۵۷۸ ۹.۶ ۴۲۴۰ ۴۷۲ ۷.۲۲
۶.۳×۱۸۰×۲۶۰ ۵۲.۸ ۴۱.۵ ۵۰۷۰ ۳۹۰ ۹.۸ ۲۸۸۰ ۳۲۰ ۷.۳۹
۸×۱۸۰×۲۶۰ ۶۶.۲ ۵۲ ۶۲۴۰ ۴۸۰ ۹.۷۱ ۳۵۴۰ ۳۹۳ ۷.۳۱
۱۱×۱۸۰×۲۸۰ ۹۳.۲ ۷۳.۲ ۹۷۲۰ ۶۹۵ ۱۰.۲ ۴۸۹۰ ۵۴۳ ۷.۲۴
۷.۱×۱۸۰×۲۸۰ ۶۲ ۴۸.۷ ۶۷۳۰ ۴۸۱ ۱۰.۴ ۳۴۱۰ ۳۷۹ ۷.۴۲
۸.۸×۱۸۰×۲۸۰ ۷۵.۹ ۵۹.۶ ۸۱۰۰ ۵۷۸ ۱۰.۳ ۴۰۹۰ ۴۵۴ ۷.۳۴
۱۰×۲۲۰×۲۸۰ ۹۳.۴ ۷۳.۳ ۱۰۴۶۰ ۷۴۷ ۱۰.۶ ۷۲۱۰ ۶۵۶ ۸.۷۹
۱۲.۵×۲۲۰×۲۸۰ ۱۱۵ ۹۰.۱ ۱۲۵۴۰ ۸۹۶ ۱۰.۵ ۸۶۲۰ ۷۸۴ ۸.۶۷
۸×۲۲۰×۲۸۰ ۷۵.۸ ۵۹.۵ ۸۶۵۰ ۶۱۸ ۱۰.۷ ۵۹۷۰ ۵۴۳ ۸.۸۸
۱۰×۱۸۰×۳۲۰ ۹۳.۴ ۷۳.۳ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۱.۶ ۵۱۱۰ ۵۶۸ ۷.۴
۱۲.۵×۱۸۰×۳۲۰ ۱۱۵ ۹۰ ۱۴۹۹۰ ۹۳۷ ۱۱.۴ ۶۰۹۰ ۶۷۷ ۷.۲۹
۸.۸×۱۸۰×۳۲۰ ۸۲.۹ ۶۵.۱ ۱۱۲۳۰ ۷۰۲ ۱۱.۶ ۴۶۰۰ ۵۱۱ ۷.۴۵
۱۰×۲۲۰×۳۲۰ ۱۰۱ ۷۹.۶ ۱۴۴۳۰ ۹۰۲ ۱۱.۹ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۸.۹۳
۱۲.۵×۲۲۰×۳۲۰ ۱۲۵ ۹۷.۹ ۱۷۳۶۰ ۱۰۸۰ ۱۱.۸ ۹۷۰۰ ۸۸۲ ۸.۸۲
۸.۸×۲۲۰×۳۲۰ ۸۹.۹ ۷۰.۶ ۱۲۹۳۰ ۸۰۸ ۱۲ ۷۲۷۰ ۶۶۱ ۸.۹۹
۱۰×۲۲۰×۳۶۰ ۱۰۹ ۸۵.۹ ۱۹۲۱۰ ۱۰۷۰ ۱۳.۳ ۸۹۸۰ ۸۱۶ ۹.۰۶
۱۲.۵×۲۲۰×۳۶۰ ۱۳۵ ۱۰۶ ۲۳۱۷۰ ۱۲۹۰ ۱۳.۱ ۱۰۷۸۰ ۹۸۰ ۸.۹۴
۱۶×۲۲۰×۳۶۰ ۱۶۹ ۱۳۲ ۲۸۱۹۰ ۱۵۷۰ ۱۲.۹ ۱۳۰۳۰ ۱۱۸۰ ۸.۷۹
۱۱×۲۶۰×۴۰۰ ۱۳۷ ۱۰۸ ۳۰۳۳۰ ۱۵۲۰ ۱۴.۹ ۱۵۶۱۰ ۱۲۰۰ ۱۰.۷
۱۴.۲×۲۶۰×۴۰۰ ۱۷۴ ۱۳۷ ۳۷۶۱۰ ۱۸۸۰ ۱۴.۷ ۱۹۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۰.۵
۱۷.۵×۲۶۰×۴۰۰ ۲۱۱ ۱۶۶ ۴۴۴۴۰ ۲۲۲۰ ۱۴.۵ ۲۲۶۸۰ ۱۷۴۰ ۱۰.۴
۲.۹×۳۰×۵۰ ۴.۲۳ ۳.۳۲ ۱۳.۴ ۵.۳۶ ۱.۷۸ ۵.۸۸ ۳.۹۲ ۱.۱۸
۴×۳۰×۵۰ ۵.۶۲ ۴.۴۱ ۱۶.۹ ۶.۷۵ ۱.۷۳ ۷.۲۵ ۴.۸۳ ۱.۱۴
۲.۹×۴۰×۶۰ ۵.۳۹ ۴.۲۳ ۲۶ ۸.۶۷ ۲.۲ ۱۳.۷ ۶.۸۳ ۱.۵۹
۴×۴۰×۶۰ ۷.۲۲ ۵.۶۷ ۳۳.۳ ۱۱.۱ ۲.۱۵ ۱۷.۳ ۸.۶۵ ۱.۵۵
۲.۹×۴۰×۷۰ ۵.۹۷ ۴.۶۹ ۳۸.۱ ۱۰.۹ ۲.۵۳ ۱۵.۷ ۷.۸۳ ۱.۶۲
۴×۴۰×۷۰ ۸.۰۲ ۶.۳ ۴۹.۲ ۱۴.۱ ۲.۴۸ ۱۹.۹ ۹.۹۵ ۱.۵۸
۲.۹×۴۰×۸۰ ۶.۵۵ ۵.۱۴ ۵۳.۱ ۱۳.۳ ۲.۸۵ ۱۷.۷ ۸.۸۳ ۱.۶۴
۴×۴۰×۸۰ ۸.۸۲ ۶.۹۳ ۶۹ ۱۷.۳ ۲.۸ ۲۲.۵ ۱۱.۳ ۱.۶
۵×۴۰×۸۰ ۱۰.۸ ۸.۴۷ ۸۱.۷ ۲۰.۴ ۲.۷۵ ۲۶.۲ ۱۳.۱ ۱.۵۶
۳.۲×۵۰×۹۰ ۸.۴۶ ۶.۶۴ ۸۹.۷ ‍۱۹.۹ ۳.۲۶ ۳۵.۵ ۱۴.۲ ۲.۰۵
۴×۵۰×۹۰ ۱۰.۴ ۸.۱۸ ۱۰۸ ۲۴ ۳.۲۲ ۴۲.۳ ۱۶.۹ ۲.۰۲
۵×۵۰×۹۰ ۱۲.۸ ۱۰ ۱۲۹ ۲۸.۷ ۳.۱۸ ۴۹.۹ ۱۹.۹ ۱.۹۸
پیوان

جدول اشتال قوطی مربع

A×S (mm) F (cm2) G (kg/m) J (cm4) W (cm3) l (cm)
۴×۱۰۰ ۱۵.۲ ۱۲ ۲۳۳ ۴۶.۶ ۳.۹۱
۵×۱۰۰ ۱۸.۸ ۱۴.۷ ۲۸۱ ۵۶.۳ ۳.۸۷
۶.۳×۱۰۰ ۲۳.۳ ۱۸.۳ ۳۳۹ ۶۷.۸ ۳.۸۲
۴.۵×۱۲۰ ۲۰.۵ ۱۶.۱ ۴۵۲ ۷۵.۳ ۴.۷
۵.۶×۱۲۰ ۲۵.۱ ۱۹.۷ ۵۴۴ ۹۰.۶ ۴.۶۵
۶.۳×۱۲۰ ۲۸ ۲۲ ۵۹۸ ۹۹.۷ ۴.۶۲
۵.۶×۱۴۰ ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۸۸۵ ۱۲۶ ۵.۴۷
۷.۱×۱۴۰ ۳۷ ۲۹ ۱۰۸۰ ۱۵۴ ۵.۴
۸.۸×۱۴۰ ۴۵ ۳۵.۳ ۱۲۸۰ ۱۸۲ ۵.۳۳
۱۰×۱۶۰ ۵۷.۴ ۴۵.۱ ۲۱۰۰ ۲۶۳ ۶.۰۵
۶.۳×۱۶۰ ۳۷.۷ ۲۹.۶ ۱۴۶۰ ۱۸۳ ۶.۲۳
۸×۱۶۰ ۴۷ ۳۶.۹ ۱۷۸۰ ۲۲۲ ۶.۱۵
۱۰×۱۸۰ ۶۵.۴ ۵۱.۴ ۳۰۹۰ ۳۴۳ ۶.۸۷
۶.۳×۱۸۰ ۴۲.۸ ۳۳.۶ ۲۱۲۰ ۲۳۶ ۷.۰۵
۸×۱۸۰ ۵۳.۴ ۴۱.۹ ۲۵۹۰ ۲۸۸ ۶.۹۷
۱۰×۲۰۰ ۷۳.۴ ۵۷.۶ ۴۳۴۰ ۴۳۴ ۷.۶۹
۶.۳×۲۰۰ ۴۷.۸ ۳۷.۵ ۲۹۶۰ ۲۹۶ ۷.۸۶
۸×۲۰۰ ۵۹.۸ ۴۶.۹ ۳۶۲۰ ۳۶۲ ۷.۷۸
۱۰×۲۲۰ ۸۱.۴ ۶۳.۹ ۵۸۹۰ ۵۳۵ ۸.۵
۶.۳×۲۲۰ ۵۲.۸ ۴۱.۵ ۳۹۸۰ ۳۶۲ ۸.۶۸
۸×۲۲۰ ۶۶.۲ ۵۲ ۴۸۹۰ ۴۴۵ ۸.۶
۱۱×۲۶۰ ۱۰۶ ۸۳.۶ ۱۰۸۳۰ ۸۳۳ ۱۰.۱
۷.۱×۲۶۰ ۷۰.۵ ۵۵.۴ ۷۴۵۰ ۵۷۳ ۱۰.۳
۸.۸×۲۶۰ ۸۶.۴ ۶۷.۸ ۸۹۸۰ ۶۹۱ ۱۰.۲
۱۰×۲۸۰ ۱۰۵ ۸۲.۸ ۱۲۶۵۰ ۹۰۳ ۱۱
۱۲.۵×۲۸۰ ۱۳۰ ۱۰۲ ۱۵۲۲۰ ۱۰۹۰ ۱۰.۸
۸×۲۸۰ ۸۵.۴ ۶۷ ۱۰۴۳۰ ۷۴۵ ۱۱
۱۰×۳۲۰ ۱۲۱ ۹۵.۳ ۱۹۲۴۰ ۱۲۰۰ ۱۲.۶
۱۲.۵×۳۲۰ ۱۵۰ ۱۱۸ ۲۳۲۷۰ ۱۴۵۰ ۱۲.۵
۱۶×۳۲۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۲۸۴۳۰ ۱۷۸۰ ۱۲.۳
۱۰×۳۶۰ ۱۳۷ ۱۰۸ ۲۷۷۹۰ ۱۵۴۰ ۱۴.۲
۱۲.۵×۳۶۰ ۱۷۰ ۱۳۳ ۳۳۷۴۰ ۱۸۷۰ ۱۴.۱
۱۶×۳۶۰ ۲۱۴ ۱۶۸ ۴۱۴۵۰ ۲۳۰۰ ۱۳.۹
۲.۹×۴۰ ۴.۲۳ ۳.۳۲ ۹.۶۶ ۴.۸۳ ۱.۵۱
۴×۴۰ ۵.۶۲ ۴.۴۱ ۱۲.۱ ۶.۰۵ ۱.۴۷
۱۲.۵×۴۰۰ ۱۹۰ ۱۴۹ ۴۶۹۷۰ ۲۳۵۰ ۱۵.۷
۱۶×۴۰۰ ۲۳۹ ۱۸۸ ۵۷۹۵۰ ۲۹۰۰ ۱۵.۶
۲۰×۴۰۰ ۲۹۴ ۲۳۱ ۶۹۴۰۰ ۳۴۷۰ ۱۵.۴
۲.۹×۵۰ ۵.۳۹ ۴.۲۳ ۱۹.۸ ۷.۹۴ ۱.۹۲
۴×۵۰ ۷.۲۲ ۵.۶۷ ۲۵.۴ ۱۰.۱ ۱.۸۷
۲.۹×۶۰ ۶.۵۵ ۵.۱۴ ۳۵.۵ ۱۱.۸ ۲.۳۳
۴×۶۰ ۸.۸۲ ۶.۹۳ ۴۵.۹ ۱۵.۳ ۲.۲۸
۵×۶۰ ۱۰.۸ ۸.۴۷ ۵۴.۱ ۱۸ ۲.۲۴
۳.۲×۷۰ ۸.۴۶ ۶.۶۴ ۶۲.۷ ۱۷.۹ ۲.۷۲
۴×۷۰ ۱۰.۴ ۸.۱۸ ۷۵.۳ ۲۱.۵ ۲.۶۹
۵×۷۰ ۱۲.۸ ۱۰ ۸۹.۶ ۲۵.۶ ۲.۶۵
۳.۶×۸۰ ۱۰.۹ ۸.۵۵ ۱۰۶ ۲۶.۴ ۳.۱۱
۴.۵×۸۰ ۱۳.۴ ۱۰.۵ ۱۲۷ ۳۱.۷ ۳.۰۸
۵.۶×۸۰ ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۱۵۱ ۳۷.۶ ۳.۰۳
۳.۶×۹۰ ۱۲.۳ ۹.۶۸ ۱۵۳ ۳۴ ۳.۵۲
۴.۵×۹۰ ۱۵.۲ ۱۱.۹ ۱۸۵ ۴۱ ۳.۴۸
۵.۶×۹۰ ۱۸.۶ ۱۴.۶ ۲۲۰ ۴۹ ۳.۴۴
پیوان

جدول وزن مستطیل ۶ و ۱۲ متری

طول عرض ضخامت طول ۶ متر طول ۱۲ متر
۳۰ ۵۰ ۲.۹ ۱۹.۹۲ ۳۹.۸۴
۳۰ ۵۰ ۴ ۲۶.۴۶ ۵۲.۹۲
۴۰ ۶۰ ۲.۹ ۲۵.۳۸ ۵۰.۷۶
۴۰ ۶۰ ۴ ۳۴.۰۲ ۶۸.۰۴
۴۰ ۷۰ ۲.۹ ۲۸.۱۴ ۵۶.۲۸
۴۰ ۷۰ ۴ ۳۷.۸ ۷۵.۶
۴۰ ۸۰ ۲.۹ ۳۰.۸۴ ۶۱.۶۸
۴۰ ۸۰ ۴ ۴۱.۵۸ ۸۳.۱۶
۴۰ ۸۰ ۵ ۵۰.۸۲ ۱۰۱.۶۴
۵۰ ۹۰ ۳.۲ ۳۹.۸۴ ۷۹.۶۸
۵۰ ۹۰ ۴ ۴۹.۰۸ ۹۸.۱۶
۵۰ ۹۰ ۵ ۶۰ ۱۲۰
۵۰ ۱۰۰ ۳.۶ ۴۷.۸۸ ۹۵.۷۶
۵۰ ۱۰۰ ۴.۵ ۵۸.۹۸ ۱۱۷.۹۶
۵۰ ۱۰۰ ۵.۶ ۷۲ ۱۴۴
۶۰ ۱۰۰ ۳.۶ ۵۱.۳ ۱۰۲.۶
۶۰ ۱۰۰ ۴.۵ ۶۳ ۱۲۶
۶۰ ۱۰۰ ۵.۶ ۷۷.۴ ۱۵۴.۸
۶۰ ۱۲۰ ۴ ۶۳.۶ ۱۲۷.۲
۶۰ ۱۲۰ ۵ ۷۸ ۱۵۶
۶۰ ۱۲۰ ۶.۳ ۹۶.۹ ۱۹۳.۲
۸۰ ۱۴۰ ۴ ۷۸.۶ ۱۵۷.۲
۸۰ ۱۴۰ ۵ ۹۷.۲ ۱۹۴.۴
۸۰ ۱۴۰ ۶.۳ ۱۲۰ ۲۴۰
۹۰ ۱۶۰ ۴.۵ ۹۹.۶ ۱۹۹.۲
۹۰ ۱۶۰ ۵.۶ ۱۲۲.۴ ۲۴۴.۸
۹۰ ۱۶۰ ۷.۱ ۱۵۱.۸ ۳۰۳.۶
۱۰۰ ۱۸۰ ۵.۶ ۱۳۸ ۲۷۶
۱۰۰ ۱۸۰ ۷.۱ ۱۷۱.۶ ۳۴۳.۲
۱۰۰ ۱۸۰ ۸.۸ ۲۰۸.۲ ۴۱۶.۴
۱۲۰ ۲۰۰ ۶.۳ ۱۷۷.۶ ۳۵۵.۲
۱۲۰ ۲۰۰ ۸ ۲۲۱.۴ ۴۴۲.۸
۱۲۰ ۲۰۰ ۱۰ ۲۷۰.۶ ۵۴۱.۲
۱۲۰ ۲۲۰ ۶.۳ ۱۸۹.۶ ۳۷۹.۲
۱۲۰ ۲۲۰ ۸ ۲۳۶.۴ ۴۷۲.۸
۱۲۰ ۲۲۰ ۱۰ ۲۸۹.۲ ۵۷۸.۴
۱۴۰ ۲۶۰ ۶.۳ ۲۲۵ ۴۵۰
۱۴۰ ۲۶۰ ۸ ۲۸۱.۴ ۵۶۲.۸
۱۴۰ ۲۶۰ ۱۰ ۳۴۵.۶ ۶۹۱.۲
۱۸۰ ۲۶۰ ۶.۳ ۲۴۹ ۴۹۸
۱۸۰ ۲۶۰ ۸ ۳۱۲ ۶۲۴
۱۸۰ ۲۶۰ ۱۰ ۳۸۳.۴ ۷۶۶.۸
۱۸۰ ۲۸۰ ۷.۱ ۲۹۲.۲ ۵۸۴.۴
۱۸۰ ۲۸۰ ۸.۸ ۳۵۷.۶ ۷۱۵.۲
۱۸۰ ۲۸۰ ۱۱ ۴۳۹.۲ ۸۷۸.۴
۱۸۰ ۳۲۰ ۸.۸ ۳۹۰.۶ ۷۸۱.۲
۱۸۰ ۳۲۰ ۱۰ ۴۳۹.۸ ۸۷۹.۶
۱۸۰ ۳۲۰ ۱۲.۵ ۵۴۰ ۱۰۸۰
۲۲۰ ۲۸۰ ۸ ۳۵۷ ۷۱۴
۲۲۰ ۲۸۰ ۱۰ ۴۳۹.۸ ۸۷۹.۶
۲۲۰ ۲۸۰ ۱۲.۵ ۵۴۰.۶ ۱۰۸۱.۲
۲۲۰ ۳۲۰ ۸.۸ ۴۲۳.۶ ۸۴۷.۲
۲۲۰ ۳۲۰ ۱۰ ۴۷۷.۶ ۹۵۵.۲
۲۲۰ ۳۲۰ ۱۲.۵ ۵۸۷.۴ ۱۱۷۴.۸
۲۲۰ ۳۶۰ ۱۰ ۵۱۵.۴ ۱۰۳۰.۸
۲۲۰ ۳۶۰ ۱۲.۵ ۶۳۶ ۱۲۷۲
۲۲۰ ۳۶۰ ۱۶ ۷۹۲ ۱۵۸۴
۲۶۰ ۴۰۰ ۱۱ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۲۶۰ ۴۰۰ ۱۴.۲ ۸۲۲ ۱۶۴۴
۲۶۰ ۴۰۰ ۱۷.۵ ۹۹۶ ۱۹۹۲
پیوان

جدول وزن قوطی مربع ۶ و ۱۲ متری

طول و عرض ضخامت طول ۶ متر طول ۱۲ متر
۴۰ ۲.۹ ۱۹.۹۲ ۳۹.۸۴
۴۰ ۴ ۲۶.۴۶ ۵۲.۹۲
۵۰ ۲.۹ ۲۵.۳۸ ۵۰.۷۶
۵۰ ۵۰.۴ ۳۴.۰۲ ۶۸.۰۴
۶۰ ۲.۹ ۳۰.۸۴ ۶۱.۶۸
۶۰ ۴ ۴۱.۵۸ ۸۳.۱۶
۶۰ ۵ ۵۰.۸۲ ۱۰۱.۶۴
۷۰ ۳.۲ ۳۹.۸۴ ۷۹.۶۸
۷۰ ۴ ۴۹.۰۸ ۹۸.۱۶
۷۰ ۵ ۶۰ ۱۲۰
۸۰ ۳.۶ ۵۱.۳ ۱۰۲.۶
۸۰ ۴.۵ ۶۳ ۱۲۶
۸۰ ۵.۶ ۷۷.۴ ۱۵۴.۸
۹۰ ۳.۶ ۵۸.۰۸ ۱۱۶.۱۶
۹۰ ۴.۵ ۷۱.۴ ۱۴۲.۸
۹۰ ۵.۶ ۸۷.۶ ۱۷۵.۲
۱۰۰ ۴ ۷۲ ۱۴۴
۱۰۰ ۵ ۸۸.۲ ۱۷۶.۴
۱۰۰ ۶.۳ ۱۰۹.۸ ۲۱۹.۶
۱۲۰ ۴.۵ ۹۶.۶ ۱۹۳.۲
۱۲۰ ۵.۶ ۱۱۸.۲ ۲۳۶.۴
۱۲۰ ۶.۳ ۱۳۲ ۲۶۴
۱۴۰ ۵.۶ ۱۳۹.۸ ۲۷۹.۶
۱۴۰ ۷.۱ ۱۷۴ ۳۴۸
۱۴۰ ۸.۸ ۲۱۱.۸ ۴۲۳.۶
۱۶۰ ۶.۳ ۱۷۷.۶ ۳۵۵.۲
۱۶۰ ۸ ۲۲۱.۴ ۴۴۲.۸
۱۶۰ ۱۰ ۲۷۰.۶ ۵۴۱.۲
۱۸۰ ۶.۳ ۲۰۱.۶ ۴۰۳.۲
۱۸۰ ۸ ۲۵۱.۴ ۵۰۲.۸
۱۸۰ ۱۰ ۳۰۸.۴ ۶۱۶.۸
۲۰۰ ۶.۳ ۲۲۵ ۴۵۰
۲۰۰ ۸ ۲۸۱.۴ ۵۶۲.۸
۲۰۰ ۱۰ ۳۴۵.۶ ۶۹۱.۲
۲۲۰ ۶.۳ ۲۴۹ ۴۹۸
۲۲۰ ۸ ۳۱۲ ۶۲۴
۲۲۰ ۱۰ ۳۸۳.۴ ۷۶۶.۸
۲۶۰ ۷.۱ ۳۳۲.۴ ۶۶۴.۸
۲۶۰ ۸.۸ ۴۰۶.۸ ۸۱۳.۶
۲۶۰ ۱۱ ۵۰۱.۶ ۱۰۰۳.۲
۲۸۰ ۸ ۴۰۲ ۸۰۴
۲۸۰ ۱۰ ۴۹۶.۸ ۹۹۳.۶
۲۸۰ ۱۲.۵ ۶۱۲ ۱۲۲۴
۳۲۰ ۱۰ ۵۷۱.۸ ۱۱۴۳.۶
۳۲۰ ۱۲.۵ ۷۰۸ ۱۴۱۶
۳۲۰ ۱۶ ۸۸۸ ۱۷۷۶
۳۶۰ ۱۰ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۳۶۰ ۱۲.۵ ۷۹۸ ۱۵۹۶
۳۶۰ ۱۶ ۱۰۰۸ ۲۰۱۶
۴۰۰ ۱۲.۵ ۸۹۴ ۱۷۸۸
۴۰۰ ۱۶ ۱۱۲۸ ۲۵۵۶
۴۰۰ ۲۰ ۱۳۸۶ ۲۷۷۲
پیوان

فرمول محاسبه وزن پروفیل

برای محاسبه‌ی وزن هر شاخه از پروفیل می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

در فرمول فوق، اعداد طول و عرض بر حسب متر و عدد ضخامت هم بر حسب میلی‌متر قرار داده می‌شود. بعد از آن با قرار دادن مقادیر مربوطه و عدد ۷.۸ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب به عنوان چگالی آهن می‌توان به وزن قوطی برحسب کیلوگرم دست پیدا کرد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وزن آهن آلات کلیک کنید.

سخن آخر

محاسبه‌ی دقیق وزن قوطی در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مراجعه به جدول اشتال قوطی مربع و مستطیل برای تمام افرادی که از این مقطع استفاده می‌کنند، ضروری است. شما می‌توانید پرسش‌های خود پیرامون جدول وزن قوطی مربعی و قوطی مستطیل را با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.