جدول اشتال قوطی یکی از قسمت‌های کتاب جدول اشتال است که در آن اطلاعات مختلفی همانند ضخامت، طول، عرض، شعاع خمیدگی ورق و… درج شده است. با کمک مندرجات جدول اشتال قوطی مستطیل ضمن محاسبه‌ی وزن محصول و قیمت حدودی آن می‌توان در مورد استاندارد بودن یا نبودن محصول هم اطلاعات لازم را به‌دست آورد. اگر به دنبال دریافت جدول اشتال قوطی ۲*۲ و فرمول محاسبه وزن پروفیل هستید، تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت روز پروفیل و قوطی هم در وب‌سایت ما وجود دارد.

جدول اشتال قوطی

کاربرد جدول اشتال قوطی

مهندسان سازه و طراح از تمامی مندرجات موجود در جدول اشتال برای آنالیزهای خود استفاده می‌کنند. اما فعالان بازار آهن و فولاد صرفاً به اطلاعاتی مانند ابعاد و وزن پروفیل برای محاسبه‌ی وزن هر شاخه پروفیل و اطلاع از قیمت حدودی آن نیازمند هستند.

مشخصات جدول اشتال قوطی مربع و مستطیل

مشخصات جدول اشتال قوطی‌ها که به دو شکل مربع یا مستطیل به بازار عرضه می‌شوند، به شرح زیر است:

علامت اختصاریمشخصهواحد
Gوزن واحد طولkg/m
a*b*s/a*sابعاد قوطی مستطیل/ مربعmm
Fسطح مقطعcm3
jممان اینرسی یا گشتاور سکونcm4
wمدول مقطع یا گشتاور مقاومcm3
iژیراسیون یا شعاع چرخش در محور خاصcm
پیوان

جدول اشتال قوطی مستطیل

A×B×S (mm)F (cm2)G (kg/m)Jx (cm4)Wx (cm3)lx (cm)Jy (cm4)Wy (cm3)ly (cm)
۳.۶×۵۰×۱۰۰۱۰.۲۷.۹۸۱۲۹۲۵.۸۳.۵۶۴۲.۹۱۷.۲۲.۰۵
۴.۵×۵۰×۱۰۰۱۲.۵۹.۸۳۱۵۵۳۱۳.۵۲۵۰.۹۲۰.۴۲.۰۲
۵.۶×۵۰×۱۰۰۱۵.۳۱۲۱۸۴۳۶.۸۳.۴۷۵۹.۴۲۳.۸۱.۹۷
۳.۶×۶۰×۱۰۰۱۰.۹۸.۵۵۱۴۶۲۹.۱۳.۶۶۶۵.۲۲۱.۷۲.۴۵
۴.۵×۶۰×۱۰۰۱۳.۴۱۰.۵۱۷۶۳۵.۱۳.۶۲۷۷.۹۲۶۲.۴۱
۵.۶×۶۰×۱۰۰۱۶.۴۱۲.۹۲۰۹۴۱.۸۳.۵۷۹۱.۸۳۰.۶۲.۳۷
۴×۶۰×۱۲۰۱۳.۵۱۰.۶۲۴۷۴۱.۱۴.۲۷۸۲.۷۲۷.۶۲.۴۷
۵×۶۰×۱۲۰۱۶.۶۱۳۲۹۶۴۹.۳۴.۲۲۹۸.۲۳۲.۷۲.۴۳
۶.۳×۶۰×۱۲۰۲۰.۵۱۶.۱۳۵۴۵۹۴.۱۶۱۱۶۳۸.۶۲.۳۸
۴×۸۰×۱۴۰۱۶.۷۱۳.۱۴۳۸۶۲.۵۵.۱۲۱۸۳۴۵.۷۳.۳۱
۵×۸۰×۱۴۰۲۰.۶۱۶.۲۵۲۹۷۵.۶۵.۰۷۲۲۰۵۵۳.۲۷
۶.۳×۸۰×۱۴۰۲۵.۵۲۰۶۳۹۹۱.۳۵.۰۱۲۶۳۶۵.۸۳.۲۱
۴.۵×۹۰×۱۶۰۲۱.۲۱۶.۶۷۱۵۸۹.۴۵.۸۱۲۹۳۶۵.۱۳.۷۲
۵.۶×۹۰×۱۶۰۲۵.۹۲۰.۴۸۵۸۱۰۷۵.۷۵۳۵۰۷۷.۷۳.۶۷
۷.۱×۹۰×۱۶۰۳۲.۲۲۵.۳۱۰۳۰۱۲۹۵.۶۷۴۱۸۹۲.۲۳.۶
۵.۶×۱۰۰×۱۸۰۲۹.۳۲۳۱۲۴۰۱۳۷۶.۵۴۹۶۹۹.۱۴.۱۱
۷.۱×۱۰۰×۱۸۰۳۶.۴۲۸.۶۱۵۰۰۱۶۷۶.۴۱۵۹۷۱۱۹۴.۰۵
۸.۸×۱۰۰×۱۸۰۴۴.۲۳۴.۷۱۷۶۰۱۹۶۶.۳۲۶۹۶۱۳۹۳.۹۷
۱۰×۱۲۰×۲۰۰۵۷.۴۴۵.۱۲۸۹۰۲۸۹۷.۱۱۲۹۰۲۱۶۴.۷۵
۶.۳×۱۲۰×۲۰۰۳۷.۷۲۹.۶۲۰۱۰۲۰۱۷.۳۹۱۰۱۵۲۴.۹۱
۸×۱۲۰×۲۰۰۴۷۳۶.۹۲۴۴۰۲۴۴۷.۲۱۱۱۰۰۱۸۳۴.۸۴
۱۰×۱۲۰×۲۲۰۶۱.۴۴۸.۲۳۶۸۰۳۳۵۷.۷۴۱۴۱۰۲۳۶۴.۸
۶.۳×۱۲۰×۲۲۰۴۰.۲۳۱.۶۲۵۴۰۲۳۱۷.۹۵۹۹۲۱۶۵۴.۹۷
۸×۱۲۰×۲۲۰۵۰.۲۳۹.۴۳۱۰۰۲۸۱۷.۸۵۱۲۰۰۲۰۰۴.۸۹
۱۰×۱۴۰×۲۶۰۷۳.۴۵۷.۶۶۲۶۰۴۸۱۹.۲۳۲۳۷۰۳۳۹۵.۶۸
۶.۳×۱۴۰×۲۶۰۴۷.۸۳۷.۵۴۲۶۰۳۲۸۹.۴۴۱۶۳۰۲۳۳۵.۸۵
۸×۱۴۰×۲۶۰۵۹.۸۴۶.۹۵۲۲۰۴۰۲۹.۳۵۱۹۹۰۲۸۴۵.۷۷
۱۰×۱۸۰×۲۶۰۸۱.۴۶۳.۹۷۵۱۰۵۷۸۹.۶۴۲۴۰۴۷۲۷.۲۲
۶.۳×۱۸۰×۲۶۰۵۲.۸۴۱.۵۵۰۷۰۳۹۰۹.۸۲۸۸۰۳۲۰۷.۳۹
۸×۱۸۰×۲۶۰۶۶.۲۵۲۶۲۴۰۴۸۰۹.۷۱۳۵۴۰۳۹۳۷.۳۱
۱۱×۱۸۰×۲۸۰۹۳.۲۷۳.۲۹۷۲۰۶۹۵۱۰.۲۴۸۹۰۵۴۳۷.۲۴
۷.۱×۱۸۰×۲۸۰۶۲۴۸.۷۶۷۳۰۴۸۱۱۰.۴۳۴۱۰۳۷۹۷.۴۲
۸.۸×۱۸۰×۲۸۰۷۵.۹۵۹.۶۸۱۰۰۵۷۸۱۰.۳۴۰۹۰۴۵۴۷.۳۴
۱۰×۲۲۰×۲۸۰۹۳.۴۷۳.۳۱۰۴۶۰۷۴۷۱۰.۶۷۲۱۰۶۵۶۸.۷۹
۱۲.۵×۲۲۰×۲۸۰۱۱۵۹۰.۱۱۲۵۴۰۸۹۶۱۰.۵۸۶۲۰۷۸۴۸.۶۷
۸×۲۲۰×۲۸۰۷۵.۸۵۹.۵۸۶۵۰۶۱۸۱۰.۷۵۹۷۰۵۴۳۸.۸۸
۱۰×۱۸۰×۳۲۰۹۳.۴۷۳.۳۱۲۵۱۰۷۸۲۱۱.۶۵۱۱۰۵۶۸۷.۴
۱۲.۵×۱۸۰×۳۲۰۱۱۵۹۰۱۴۹۹۰۹۳۷۱۱.۴۶۰۹۰۶۷۷۷.۲۹
۸.۸×۱۸۰×۳۲۰۸۲.۹۶۵.۱۱۱۲۳۰۷۰۲۱۱.۶۴۶۰۰۵۱۱۷.۴۵
۱۰×۲۲۰×۳۲۰۱۰۱۷۹.۶۱۴۴۳۰۹۰۲۱۱.۹۸۰۹۰۷۳۶۸.۹۳
۱۲.۵×۲۲۰×۳۲۰۱۲۵۹۷.۹۱۷۳۶۰۱۰۸۰۱۱.۸۹۷۰۰۸۸۲۸.۸۲
۸.۸×۲۲۰×۳۲۰۸۹.۹۷۰.۶۱۲۹۳۰۸۰۸۱۲۷۲۷۰۶۶۱۸.۹۹
۱۰×۲۲۰×۳۶۰۱۰۹۸۵.۹۱۹۲۱۰۱۰۷۰۱۳.۳۸۹۸۰۸۱۶۹.۰۶
۱۲.۵×۲۲۰×۳۶۰۱۳۵۱۰۶۲۳۱۷۰۱۲۹۰۱۳.۱۱۰۷۸۰۹۸۰۸.۹۴
۱۶×۲۲۰×۳۶۰۱۶۹۱۳۲۲۸۱۹۰۱۵۷۰۱۲.۹۱۳۰۳۰۱۱۸۰۸.۷۹
۱۱×۲۶۰×۴۰۰۱۳۷۱۰۸۳۰۳۳۰۱۵۲۰۱۴.۹۱۵۶۱۰۱۲۰۰۱۰.۷
۱۴.۲×۲۶۰×۴۰۰۱۷۴۱۳۷۳۷۶۱۰۱۸۸۰۱۴.۷۱۹۲۸۰۱۴۸۰۱۰.۵
۱۷.۵×۲۶۰×۴۰۰۲۱۱۱۶۶۴۴۴۴۰۲۲۲۰۱۴.۵۲۲۶۸۰۱۷۴۰۱۰.۴
۲.۹×۳۰×۵۰۴.۲۳۳.۳۲۱۳.۴۵.۳۶۱.۷۸۵.۸۸۳.۹۲۱.۱۸
۴×۳۰×۵۰۵.۶۲۴.۴۱۱۶.۹۶.۷۵۱.۷۳۷.۲۵۴.۸۳۱.۱۴
۲.۹×۴۰×۶۰۵.۳۹۴.۲۳۲۶۸.۶۷۲.۲۱۳.۷۶.۸۳۱.۵۹
۴×۴۰×۶۰۷.۲۲۵.۶۷۳۳.۳۱۱.۱۲.۱۵۱۷.۳۸.۶۵۱.۵۵
۲.۹×۴۰×۷۰۵.۹۷۴.۶۹۳۸.۱۱۰.۹۲.۵۳۱۵.۷۷.۸۳۱.۶۲
۴×۴۰×۷۰۸.۰۲۶.۳۴۹.۲۱۴.۱۲.۴۸۱۹.۹۹.۹۵۱.۵۸
۲.۹×۴۰×۸۰۶.۵۵۵.۱۴۵۳.۱۱۳.۳۲.۸۵۱۷.۷۸.۸۳۱.۶۴
۴×۴۰×۸۰۸.۸۲۶.۹۳۶۹۱۷.۳۲.۸۲۲.۵۱۱.۳۱.۶
۵×۴۰×۸۰۱۰.۸۸.۴۷۸۱.۷۲۰.۴۲.۷۵۲۶.۲۱۳.۱۱.۵۶
۳.۲×۵۰×۹۰۸.۴۶۶.۶۴۸۹.۷‍۱۹.۹۳.۲۶۳۵.۵۱۴.۲۲.۰۵
۴×۵۰×۹۰۱۰.۴۸.۱۸۱۰۸۲۴۳.۲۲۴۲.۳۱۶.۹۲.۰۲
۵×۵۰×۹۰۱۲.۸۱۰۱۲۹۲۸.۷۳.۱۸۴۹.۹۱۹.۹۱.۹۸
پیوان

جدول اشتال قوطی مربع

A×S (mm)F (cm2)G (kg/m)J (cm4)W (cm3)l (cm)
۴×۱۰۰۱۵.۲۱۲۲۳۳۴۶.۶۳.۹۱
۵×۱۰۰۱۸.۸۱۴.۷۲۸۱۵۶.۳۳.۸۷
۶.۳×۱۰۰۲۳.۳۱۸.۳۳۳۹۶۷.۸۳.۸۲
۴.۵×۱۲۰۲۰.۵۱۶.۱۴۵۲۷۵.۳۴.۷
۵.۶×۱۲۰۲۵.۱۱۹.۷۵۴۴۹۰.۶۴.۶۵
۶.۳×۱۲۰۲۸۲۲۵۹۸۹۹.۷۴.۶۲
۵.۶×۱۴۰۲۹.۶۲۳.۳۸۸۵۱۲۶۵.۴۷
۷.۱×۱۴۰۳۷۲۹۱۰۸۰۱۵۴۵.۴
۸.۸×۱۴۰۴۵۳۵.۳۱۲۸۰۱۸۲۵.۳۳
۱۰×۱۶۰۵۷.۴۴۵.۱۲۱۰۰۲۶۳۶.۰۵
۶.۳×۱۶۰۳۷.۷۲۹.۶۱۴۶۰۱۸۳۶.۲۳
۸×۱۶۰۴۷۳۶.۹۱۷۸۰۲۲۲۶.۱۵
۱۰×۱۸۰۶۵.۴۵۱.۴۳۰۹۰۳۴۳۶.۸۷
۶.۳×۱۸۰۴۲.۸۳۳.۶۲۱۲۰۲۳۶۷.۰۵
۸×۱۸۰۵۳.۴۴۱.۹۲۵۹۰۲۸۸۶.۹۷
۱۰×۲۰۰۷۳.۴۵۷.۶۴۳۴۰۴۳۴۷.۶۹
۶.۳×۲۰۰۴۷.۸۳۷.۵۲۹۶۰۲۹۶۷.۸۶
۸×۲۰۰۵۹.۸۴۶.۹۳۶۲۰۳۶۲۷.۷۸
۱۰×۲۲۰۸۱.۴۶۳.۹۵۸۹۰۵۳۵۸.۵
۶.۳×۲۲۰۵۲.۸۴۱.۵۳۹۸۰۳۶۲۸.۶۸
۸×۲۲۰۶۶.۲۵۲۴۸۹۰۴۴۵۸.۶
۱۱×۲۶۰۱۰۶۸۳.۶۱۰۸۳۰۸۳۳۱۰.۱
۷.۱×۲۶۰۷۰.۵۵۵.۴۷۴۵۰۵۷۳۱۰.۳
۸.۸×۲۶۰۸۶.۴۶۷.۸۸۹۸۰۶۹۱۱۰.۲
۱۰×۲۸۰۱۰۵۸۲.۸۱۲۶۵۰۹۰۳۱۱
۱۲.۵×۲۸۰۱۳۰۱۰۲۱۵۲۲۰۱۰۹۰۱۰.۸
۸×۲۸۰۸۵.۴۶۷۱۰۴۳۰۷۴۵۱۱
۱۰×۳۲۰۱۲۱۹۵.۳۱۹۲۴۰۱۲۰۰۱۲.۶
۱۲.۵×۳۲۰۱۵۰۱۱۸۲۳۲۷۰۱۴۵۰۱۲.۵
۱۶×۳۲۰۱۸۸۱۴۸۲۸۴۳۰۱۷۸۰۱۲.۳
۱۰×۳۶۰۱۳۷۱۰۸۲۷۷۹۰۱۵۴۰۱۴.۲
۱۲.۵×۳۶۰۱۷۰۱۳۳۳۳۷۴۰۱۸۷۰۱۴.۱
۱۶×۳۶۰۲۱۴۱۶۸۴۱۴۵۰۲۳۰۰۱۳.۹
۲.۹×۴۰۴.۲۳۳.۳۲۹.۶۶۴.۸۳۱.۵۱
۴×۴۰۵.۶۲۴.۴۱۱۲.۱۶.۰۵۱.۴۷
۱۲.۵×۴۰۰۱۹۰۱۴۹۴۶۹۷۰۲۳۵۰۱۵.۷
۱۶×۴۰۰۲۳۹۱۸۸۵۷۹۵۰۲۹۰۰۱۵.۶
۲۰×۴۰۰۲۹۴۲۳۱۶۹۴۰۰۳۴۷۰۱۵.۴
۲.۹×۵۰۵.۳۹۴.۲۳۱۹.۸۷.۹۴۱.۹۲
۴×۵۰۷.۲۲۵.۶۷۲۵.۴۱۰.۱۱.۸۷
۲.۹×۶۰۶.۵۵۵.۱۴۳۵.۵۱۱.۸۲.۳۳
۴×۶۰۸.۸۲۶.۹۳۴۵.۹۱۵.۳۲.۲۸
۵×۶۰۱۰.۸۸.۴۷۵۴.۱۱۸۲.۲۴
۳.۲×۷۰۸.۴۶۶.۶۴۶۲.۷۱۷.۹۲.۷۲
۴×۷۰۱۰.۴۸.۱۸۷۵.۳۲۱.۵۲.۶۹
۵×۷۰۱۲.۸۱۰۸۹.۶۲۵.۶۲.۶۵
۳.۶×۸۰۱۰.۹۸.۵۵۱۰۶۲۶.۴۳.۱۱
۴.۵×۸۰۱۳.۴۱۰.۵۱۲۷۳۱.۷۳.۰۸
۵.۶×۸۰۱۶.۴۱۲.۹۱۵۱۳۷.۶۳.۰۳
۳.۶×۹۰۱۲.۳۹.۶۸۱۵۳۳۴۳.۵۲
۴.۵×۹۰۱۵.۲۱۱.۹۱۸۵۴۱۳.۴۸
۵.۶×۹۰۱۸.۶۱۴.۶۲۲۰۴۹۳.۴۴
پیوان

جدول وزن مستطیل ۶ و ۱۲ متری

طولعرضضخامتطول ۶ مترطول ۱۲ متر
۳۰۵۰۲.۹۱۹.۹۲۳۹.۸۴
۳۰۵۰۴۲۶.۴۶۵۲.۹۲
۴۰۶۰۲.۹۲۵.۳۸۵۰.۷۶
۴۰۶۰۴۳۴.۰۲۶۸.۰۴
۴۰۷۰۲.۹۲۸.۱۴۵۶.۲۸
۴۰۷۰۴۳۷.۸۷۵.۶
۴۰۸۰۲.۹۳۰.۸۴۶۱.۶۸
۴۰۸۰۴۴۱.۵۸۸۳.۱۶
۴۰۸۰۵۵۰.۸۲۱۰۱.۶۴
۵۰۹۰۳.۲۳۹.۸۴۷۹.۶۸
۵۰۹۰۴۴۹.۰۸۹۸.۱۶
۵۰۹۰۵۶۰۱۲۰
۵۰۱۰۰۳.۶۴۷.۸۸۹۵.۷۶
۵۰۱۰۰۴.۵۵۸.۹۸۱۱۷.۹۶
۵۰۱۰۰۵.۶۷۲۱۴۴
۶۰۱۰۰۳.۶۵۱.۳۱۰۲.۶
۶۰۱۰۰۴.۵۶۳۱۲۶
۶۰۱۰۰۵.۶۷۷.۴۱۵۴.۸
۶۰۱۲۰۴۶۳.۶۱۲۷.۲
۶۰۱۲۰۵۷۸۱۵۶
۶۰۱۲۰۶.۳۹۶.۹۱۹۳.۲
۸۰۱۴۰۴۷۸.۶۱۵۷.۲
۸۰۱۴۰۵۹۷.۲۱۹۴.۴
۸۰۱۴۰۶.۳۱۲۰۲۴۰
۹۰۱۶۰۴.۵۹۹.۶۱۹۹.۲
۹۰۱۶۰۵.۶۱۲۲.۴۲۴۴.۸
۹۰۱۶۰۷.۱۱۵۱.۸۳۰۳.۶
۱۰۰۱۸۰۵.۶۱۳۸۲۷۶
۱۰۰۱۸۰۷.۱۱۷۱.۶۳۴۳.۲
۱۰۰۱۸۰۸.۸۲۰۸.۲۴۱۶.۴
۱۲۰۲۰۰۶.۳۱۷۷.۶۳۵۵.۲
۱۲۰۲۰۰۸۲۲۱.۴۴۴۲.۸
۱۲۰۲۰۰۱۰۲۷۰.۶۵۴۱.۲
۱۲۰۲۲۰۶.۳۱۸۹.۶۳۷۹.۲
۱۲۰۲۲۰۸۲۳۶.۴۴۷۲.۸
۱۲۰۲۲۰۱۰۲۸۹.۲۵۷۸.۴
۱۴۰۲۶۰۶.۳۲۲۵۴۵۰
۱۴۰۲۶۰۸۲۸۱.۴۵۶۲.۸
۱۴۰۲۶۰۱۰۳۴۵.۶۶۹۱.۲
۱۸۰۲۶۰۶.۳۲۴۹۴۹۸
۱۸۰۲۶۰۸۳۱۲۶۲۴
۱۸۰۲۶۰۱۰۳۸۳.۴۷۶۶.۸
۱۸۰۲۸۰۷.۱۲۹۲.۲۵۸۴.۴
۱۸۰۲۸۰۸.۸۳۵۷.۶۷۱۵.۲
۱۸۰۲۸۰۱۱۴۳۹.۲۸۷۸.۴
۱۸۰۳۲۰۸.۸۳۹۰.۶۷۸۱.۲
۱۸۰۳۲۰۱۰۴۳۹.۸۸۷۹.۶
۱۸۰۳۲۰۱۲.۵۵۴۰۱۰۸۰
۲۲۰۲۸۰۸۳۵۷۷۱۴
۲۲۰۲۸۰۱۰۴۳۹.۸۸۷۹.۶
۲۲۰۲۸۰۱۲.۵۵۴۰.۶۱۰۸۱.۲
۲۲۰۳۲۰۸.۸۴۲۳.۶۸۴۷.۲
۲۲۰۳۲۰۱۰۴۷۷.۶۹۵۵.۲
۲۲۰۳۲۰۱۲.۵۵۸۷.۴۱۱۷۴.۸
۲۲۰۳۶۰۱۰۵۱۵.۴۱۰۳۰.۸
۲۲۰۳۶۰۱۲.۵۶۳۶۱۲۷۲
۲۲۰۳۶۰۱۶۷۹۲۱۵۸۴
۲۶۰۴۰۰۱۱۶۴۸۱۲۹۶
۲۶۰۴۰۰۱۴.۲۸۲۲۱۶۴۴
۲۶۰۴۰۰۱۷.۵۹۹۶۱۹۹۲
پیوان

جدول وزن قوطی مربع ۶ و ۱۲ متری

طول و عرضضخامتطول ۶ مترطول ۱۲ متر
۴۰۲.۹۱۹.۹۲۳۹.۸۴
۴۰۴۲۶.۴۶۵۲.۹۲
۵۰۲.۹۲۵.۳۸۵۰.۷۶
۵۰۵۰.۴۳۴.۰۲۶۸.۰۴
۶۰۲.۹۳۰.۸۴۶۱.۶۸
۶۰۴۴۱.۵۸۸۳.۱۶
۶۰۵۵۰.۸۲۱۰۱.۶۴
۷۰۳.۲۳۹.۸۴۷۹.۶۸
۷۰۴۴۹.۰۸۹۸.۱۶
۷۰۵۶۰۱۲۰
۸۰۳.۶۵۱.۳۱۰۲.۶
۸۰۴.۵۶۳۱۲۶
۸۰۵.۶۷۷.۴۱۵۴.۸
۹۰۳.۶۵۸.۰۸۱۱۶.۱۶
۹۰۴.۵۷۱.۴۱۴۲.۸
۹۰۵.۶۸۷.۶۱۷۵.۲
۱۰۰۴۷۲۱۴۴
۱۰۰۵۸۸.۲۱۷۶.۴
۱۰۰۶.۳۱۰۹.۸۲۱۹.۶
۱۲۰۴.۵۹۶.۶۱۹۳.۲
۱۲۰۵.۶۱۱۸.۲۲۳۶.۴
۱۲۰۶.۳۱۳۲۲۶۴
۱۴۰۵.۶۱۳۹.۸۲۷۹.۶
۱۴۰۷.۱۱۷۴۳۴۸
۱۴۰۸.۸۲۱۱.۸۴۲۳.۶
۱۶۰۶.۳۱۷۷.۶۳۵۵.۲
۱۶۰۸۲۲۱.۴۴۴۲.۸
۱۶۰۱۰۲۷۰.۶۵۴۱.۲
۱۸۰۶.۳۲۰۱.۶۴۰۳.۲
۱۸۰۸۲۵۱.۴۵۰۲.۸
۱۸۰۱۰۳۰۸.۴۶۱۶.۸
۲۰۰۶.۳۲۲۵۴۵۰
۲۰۰۸۲۸۱.۴۵۶۲.۸
۲۰۰۱۰۳۴۵.۶۶۹۱.۲
۲۲۰۶.۳۲۴۹۴۹۸
۲۲۰۸۳۱۲۶۲۴
۲۲۰۱۰۳۸۳.۴۷۶۶.۸
۲۶۰۷.۱۳۳۲.۴۶۶۴.۸
۲۶۰۸.۸۴۰۶.۸۸۱۳.۶
۲۶۰۱۱۵۰۱.۶۱۰۰۳.۲
۲۸۰۸۴۰۲۸۰۴
۲۸۰۱۰۴۹۶.۸۹۹۳.۶
۲۸۰۱۲.۵۶۱۲۱۲۲۴
۳۲۰۱۰۵۷۱.۸۱۱۴۳.۶
۳۲۰۱۲.۵۷۰۸۱۴۱۶
۳۲۰۱۶۸۸۸۱۷۷۶
۳۶۰۱۰۶۴۸۱۲۹۶
۳۶۰۱۲.۵۷۹۸۱۵۹۶
۳۶۰۱۶۱۰۰۸۲۰۱۶
۴۰۰۱۲.۵۸۹۴۱۷۸۸
۴۰۰۱۶۱۱۲۸۲۵۵۶
۴۰۰۲۰۱۳۸۶۲۷۷۲
پیوان

فرمول محاسبه وزن پروفیل

برای محاسبه‌ی وزن هر شاخه از پروفیل می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

در فرمول فوق، اعداد طول و عرض بر حسب متر و عدد ضخامت هم بر حسب میلی‌متر قرار داده می‌شود. بعد از آن با قرار دادن مقادیر مربوطه و عدد ۷.۸ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب به عنوان چگالی آهن می‌توان به وزن قوطی برحسب کیلوگرم دست پیدا کرد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وزن آهن آلات کلیک کنید.

سخن آخر

محاسبه‌ی دقیق وزن قوطی در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مراجعه به جدول اشتال قوطی مربع و مستطیل برای تمام افرادی که از این مقطع استفاده می‌کنند، ضروری است. شما می‌توانید پرسش‌های خود پیرامون جدول وزن قوطی مربعی و قوطی مستطیل را با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.

ارسال درخواست تماس با پیوان
در حال بارگزاری...