قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

حضور پیوان در بیسـتمین نمایشـگاه بین المللی متافو تهران

بیســـتمین نمایشـــگاه بین المللـــی متافو ، طـــی روزهـــای 3 الـــی 6 آذر 1402 در حوزه هـــای فـــولاد، صنایـــع معدنـــی، فلـــزات غیر آهنی(مـــس، آ لومینیـــوم، روی، ..)، لولـــه و پروفیـــل، ریخته گـــری، قالبســـازی، ماشـــین‌کاری، آهنگـــری، نســـوزها، کوره هـــای صنعــتـی و عملیـــات حرارتـــی در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بین المللـــی تهـــران و بـــا حضـــور شـــرکت های داخلـــی و خارجـــی برگـــزار میشـــود.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـلاع رسـانی روابـط عمومـی شـرکت آرمـان تجـارت آرون(پیـوان)؛

نمایشـگاه متافـو تهـران بـا دریافـت تاییدیـه برگـزاری از اتحادیـه جهانـی نمایشـگاه های بین المللـــی UFI همـــه ســـاله مزیبـــان تعـــداد زیـــادی از شـــرکت های داخلـــی و خارجــی اســت

تــا از ایــن طریــق آنهــا ضمــن عرضــه محصــولات، قابلیت هــای فـــنی و نوآوری هـــای خـــود، از تعامـــل بـــا گروه هـــا، ســـازمان ها و ســـایر شــرکت ها بهره منــد شــوند.

ایران هشـتمین فولاد سـاز جهان شد

انجمـــن جهانـــی فـــولاد در جدیدتریـــن گـــزارش خـــود اعـــلام کـــرد،

تولیـــد فـــولاد ایـران در مـاه آوریـل ،2023 چهارمیـن مـاه سـال جـاری میـادی برابـر بـا فروردیـن مــاه ۱۴۰۲

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش 9 / 5 درصــدی بــه 1 / 3 میلیــون تــن رســیده اســت.

به گــزارش مرکــز اطــاع رســانی روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛

در حالــی کــه ۶ کشــور از ۱۰ کشــور نخســت تولیدکننــده فــولاد در جهــان در مــاه آوریــل بــا کاهــش تولیــد مواجــه شــده اند، ایـــران، هنـــد، روســـیه و کره جنوبـــی افزایـــش تولیـــد داشـــتند.

استمرار رکود

در چـــین بـــه دلیـــل رکـــود تقاضـــا و چشـــمانداز منفـــی بـــازار در هفتـــه گذشـــته قیمـــت ســنگ آهن بــا خلــوص 62 درصــد بــه کمــر از 98 دلار رســید.

البتــه در اواخــر هفتــه تمایــل بــه خریــد کمــی بهبــود یافــت و تــا 103 دلار هــر تــن CFR بــالا رفــت.
هفتـــه گذشـــته قیمـــت قراضـــه وارداتـــی ســـنگین 80-20 ترکیـــه بـــه قیمـــت 385 دلار هـــر تـــن CFR رســـید.

محدودیـــت جمـــع آوری قراضـــه در بازارهـــای اصلـــی صادرکننـــده و خریــد فولادســازان ترکیــه بــرای حمــل، بــه ایــن رشــد قیمــت کمــک کــرده اســت.

قراضــه صادراتـی سـنگین کلاس ۲ ژاپـن نیـز بـه نـرخ 340 دلار هـر تـن FOB بهبـود داشـت.

در پایان…

بـــازار جهانـــی رونـــد قیمـــت متزلزلـــی را تجربـــه میکنـــد و در کشـــور چـیــن نــیـز تقاضـــا شــرایط مطلوبــی نــدارد

کــه ا یــن موضــو ع در ســایر بازارهــا تاثـیـر زیــادی گذاشــته اســت .
عرضـــه محصـــول از طـــرف کارخانه هـــای روسی بـــه دلیـــل نیـــاز ارزی اجـــازه رشـــد بـــه بازار هــای ضعیــف را نمی دهــد

ضمــن اینکــه تــداوم رکــود اقتصــادی در امریــکا و اروپــا چشـــم انداز ماه هـــای آینـــده را بـــه خصـــوص در بخـــش مســـکن تضعیـــف کـــرده اســـت .
در بــازار داخلــی دو دیــدگاه حاکــم اســت .

کاهـش تقاضـای فـولاد اتحاد یه اروپا در سـال 2023

انتظـــار مـــیرود تقاضـــای فـــولاد در اتحادیـــه اروپـــا در ســـال جـــاری بـــه دلیــل تــورم شــدید، مشــکلات زنجـیـره تامــین و واردات ارزان 6 / 1 درصــد کاهـــش یابـــد.

بحـــران انـــرژی، تـــورم، مســـائل مربـــوط بـــه زنجـیــره تامــیـن و هزینه هـــای بـــالای کربن زدایـــی، همـــراه بـــا واردات انبـــوه ارزان از کشـورهای ثالـث، یـک مشـکل اسـاسی بـرای صنعـت فـولاد اروپـا اسـت.

طبــق جدیدتریــن داده هــای واقعــی موجــود در ســه ماهــه ســوم ســال گذشـته

مصـرف فـولاد 2 / 11 درصـد نسـبت بـه سـال قبـل کاهـش یافـت و بــه 2 / 32 میلیــون تــن رســید کــه پایین تریــن مــیزان از زمــان همه گــری کوویــد19- اســت.

مهنـدسی ، تدارکات و سـاخت

قـــرارداد EPC( مهنـــدسی، تامـیــن تجهـیــزات و اجـــرا) یکـــی از قراردادهـــای مهـــم و پیچیـــده ای اســـت کـــه امـــروزه بـــا رشـــد صنعـــت، مـــورد اقبـــال قـــرار گرفتـــه اســـت.

تـــا مدتهـــای مدیـــد در طرح هـــای بـــزرگ عمرانـــی و صنعــتی از قراردادهایــی اســتفاده میشــد کــه در آن کارفرمــا و پیمانــکار بــه وســیله عاملــی بــه نــام مشــاور، اجــرای پــروژه را برعهــده می گرفتنــد.

پیامد هـای افزایـش قیمت مقاطع فولادی و نوسـانات ارز

یکـــی از سیاســـت های کلیـــدی چـــین بـــرای افزایـــش تولیـــد محصـــولات فـــولادی، رونـــق در بخـــش ســـاخت و ســـاز و همچنــیـن حفـــظ قـــدرت خریـــد مــردم اســت کــه بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع در ایــران آنطــور کــه بایــد مــورد توجـــه قـــرار نگرفتـــه اســـت.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(پیـــوان)؛

بـــه عقیـــده کارشناســـان اقتصـــادی بـــا افزایـــش قیمـــت مقاطـــع فـــولادی بـــر روی قیمـــت تمـــام شـــده مســـکن و از طرفـــی دیگـــر،

بـــا افزایـــش قیمـــت دلار در کشـــور، قیمـــت ملـــک نـیــز افزایـــش یافتـــه و مـــردم قـــدرت خریـــد و اجـــاره خـــود را بـــه تدریـــج از دســـت داده انـــد.

اهمیت بخش مسـکن

شاخص های بخش مسکن در بعد کلان اقتصادی، عملکرد این بخش را در حوزه های مختلف توضیح میدهند و امکان بررسی تطبیقی بین کشورها و یا بررسی عملکرد بخش مسکن را نسبت به دیگر بخش ها در طول زمان فراهم میآورد.

مسیر جدید تجارت

بـر اسـاس آخریـن صحبت هایـی کـه بـا یـک تیـم سـعودی در دبی داشـتم،

شـانس همـکاری بـرای شـرکت های لجسـتیک و حمـل و نقـل بزرگـی کـه در واقـع در ایـران و حتی در پروژه هـای مشـابه در خاورمیانـه و دبـی فعالیـت دارنـد، زیـاد اسـت.

در واقـع یـک شـرکت سـعودی اعلام آمادگـی کـرده و شـرکت های لجسـتیک و حمـل و نقلـی در ایـران کـه علاقه منـد هسـتند بـا عربسـتان کار کننـد،

میشـود مقدمـات ایـن کار را بـا برقـراری نشسـت ها و مذاکـرات تلفنی و بعـد حضـوری انجـام داد.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه