قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

تیغ دولبه برای صنعت فولاد

بررسی صنعت فولاد از دیدگاه یکی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی: حــذف و لغــو تحریم هــای اقتصــادی ایــران، بــرای صنایــع بــزرگ و راهــردی همچــون فــولاد هماننــد تیــغ دولبــه اســت کــه یـک لبـه ایـن تیـغ میتوانـد بـرای صنعـت فـولاد موجـب فرصـت سـوزی و لبـه دیگـر آن موجـب توسـعه و پیشـرفت صنعـت باشـد.

پیشران اقتصاد غیرنفتی

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص افزایـش تولیـد در بخـش فـولاد خاطرنشـان کـرد: ا گـر بـه صنعـت فـولاد توجـه جـدی داشـته باشـیم و ظرفیـت بیـش از 50 درصـد صنعـت فـولاد فعــال شــود، می توانــد پیشــران اقتصــاد غــیرنفـتـی باشــد، ایجــاد صنایــع پایین دسـتـی فــولاد بهتریــن راه حــل بــرای بــیرون رفــت از مشــکلات اقتصــادی نــاشی از تحریم هــا و تهدیدهــا اســت.

نوآوری و پیشـتازی در عرصه فروش

اقتصـاد جهـان بـا سـرعت بالایـی در حـال تغییـر و تحـول اسـت و در شـرایط کنونـی بـا تکیـه بـر سـرعت، قیمـت مناسـب و کیفیـت وارد مرحلـه تازهای شـده اسـت. در گذشـته ای نـه چندان دور کشـورهایی از لحـاظ اقتصـادی قـدرت برتـر محسـوب میشـدند کـه تولیـدات بیشـتری داشــتند

و حـتـی در برهـه ای شــاهد رقابــت ســخت کشــورها در ایــن حــوزه بودیــم.

ولــی بــا گذشـت زمـان رویکـرد اقتصـاد جهـان تغییـر کـرد و در مقطـع کنونـی، توزیـع و تامـین کالاهـا در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه نظـر میرسـد کشـوری میتوانـد مدعـی اقتصـاد پیشـرفته باشـد کـه دارای شـبکه تامـین و توزیـع هوشـمندی باشـد.

تیم بازرگانی

ماهیــت اصلــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)، بازرگانــی اســت.

در تیــم بازرگانــی بــه تامــین کالاهــای اســتراتژیک، تخصصــی و وارداتــی می پردازیــم.

بســیاری از مشــتریان در حوزه هــای مختلــف درخواســت مقاطــع فــولادی از قبیــل هــاش، ریــل آسانســور، ریــل جرثقیــل ســقفی، ورق هــای اســتیل، ورق هــای آلیــاژی، تختــه روسی و غــره را دارنــد

کــه در داخـل کشـور تولیـد نمیشـود و تیـم بازرگانـی پیـوان از کشـورهایی همچـون امـارات، ترکیـه، روسـیه، چـین، هنـد اقـدام بـه خریـد و واردات کالای مـورد نظـر می نمایـد.

توسعه بازار (جذب و توسعه)

علـی، مسـوول ایـن تیـم در شـرکت آرمـان تجـارت آرون(پیـوان) معتقـد اسـت که فعالیـت ایـن تیـم در راسـتای جـذب، نگهـداری و توسـعه روابط بــا مشــریان بالقــوه خالصــه میشــود.

در واقــع ایــن تیــم بــه شناســایی، مذاکــره و بــررسی اعتبــار مالــی و فیزیکــی شــرکت های متوســط و بــزرگ
میپــردازد کــه همــکاری بــا آنهــا از طریــق معمــول میســر نبــوده و نیــاز بـه مذاکـرات حضـوری دارنـد.

بـه نوعـی برنامه ریـزی و جـذب مشـتری تـا تبدیــل شــدن بــه یــک مشــتری وفــادار از اهــداف آن می باشــد.

استراکچر  سازه های صنعتی و ساختمانی

ســیاوش، مســوول تیــم اســتراکچر شــرکت پیــوان در مــورد ســازه های فلزی عنـوان کـرد: اصلی تریـن متریـال در سـاخت سـازه های اسـتراکچرها، کالای تیر آهــن و تیر آهن هــای بــال پهــن ســبک و ســنگین(هاش ســبک وســنگین)، ناودانی هــای اســتاندارد داخلــی و اروپایــی، انــواع نبــشی و میــلگــرد میباشــد کــه شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) صاحــب بــار انــواع ایــن کالاهــای یــاد شــده در انبــار تخصـصـی خــود میباشــد.

تیم چوب (بنکداری و شرکتی)

امیــد، کارشــناس تیــم بنکــداری چــوب آرمــان تجــارت آرون، بــا اشــاره بــه اینکـه بـه زودی نمایشـگاه دائمـی عرضـه محصـولات چوبـی ایـن شـرکت در شــهرک صنعـتـی خــاوران افتتــاح میشــود، گفــت: شــرکت پیــوان بــا نیــم قــرن تجربــه در زمینــه واردات مســتقیم چــوب و تختــه روسی  از یولــکا خشــک (بــا برندهــای اورالــس و رداکتــر)، یولــکا خیــس، ساســنا و بریـوزا فـروش خـود را بـه صـورت عمـده یـا پالـت انجـام میدهـد.

پیـوان در ابتــدا فــروش خــود را از بنکــداری در بــازار خــاوران آغــاز کــرد و در ادامــه بــه فـروش شـرکتی نیـز روی آورد. همچنین ترخیـص کالا از گمـرک انزلی، آسـتارا و نوشــهر انجــام میشــود.

بازاریابی دیجیتال

 رضــا، مســوول تیــم دیجیتال مارکتینــگ بــا بیــان اینکــه واحــد فــوق شــامل بخش هــای محتــوا، ســئو و کمپــن اســت و تلــاش میکنــد
کاربــران و مشــریان بیشـتـری را از طریــق ســایت شــرکت، جــذب نمایــد، خاطرنشــان کرد:تیــم بازاریابــی دیجیتــال بــا کارشناســانی کــه در اختیــاردارد

 قابلیــت و توانایــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون (پیــوان) را در عرصــه تامیــن و توزیــع مقاطــع و ورق هــای فــولادی و تخته هــای نــادر در اختیــار مشــریان قــرار میدهــد.

کار گروه تخصصی نفت و گاز

کیمیــا، مســوول تیــم نفــت و گاز شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) گفــت: ازآنجــا کــه ایــران در بــازار نفــت و گاز جهانــی به عنــوان کشــوری بــا ذخایــر چشــمگیری شــناخته میشــود، دارای مراکــز پرتوشــیمی و پالایشـگاهی بسـیاری اسـت، از ایـن رو شـرکتهای متعـددی در حـوزه مهنـدسی، طراحـی و سـاخت تجهیـزات کاربـردی در ایـن صنعـت شـکل گرفته انــد، چرا کــه الزامــه ســاخت و توســعه پروژه هــای ایــن صنعــت،
تامیــن انــواع محصــولات فــولادی اعــم از انــواع ورق، تیر آهــن، نبــشی، ناودانــی، پروفیــل، پایپ و تیــوب (لولــه)، اتصــالات، شــیرآلات صنعـتـی اســت.

تامین و فروش بنکداری

مجیــد، مســوول تیــم تامـیـن و فــروش بنکــداری پیــوان اظهــار کــرد: ایــن بخـش بـه عنـوان حسـاس ترین بخـش مجموعـه می باشـد، بـه گونـه ای
کــه نقــش بســیار مهــم و تاثیر گــذاری در فعالیــت بخش هــای دیگــر شـرکت دارد.

وی در ادامـه افـزود: همچنیـن تیـم قدرتمند تامـین و فروش بنکــداری پیــوان نقــش بســیار مهمــی در قیمــت گذاری هــای بــازار آهــن دارد،

چـرا کـه بـه عنـوان توزیع کننـده آهـن و فـولاد در بازارهـای آهـن تهـران وشهرسـتانها شـناخته میشـوند.

مشتری مداری مدرن در پیوان

شـرکت آرمـان تجـارت آرون(پیـوان) بـا نیـم قـرن تجربـه در زمینـه تامـین و توزیـع مقاطـع و ورق هـای فـولادی و همچنـین تخته هـای نـراد روسی بـا بهره گـیـری از علــم روز دنیــا، تعاملــی مــدرن و جدیــد را بــا مشــریان خــود ایجـاد کـرده اسـت .

خدمات نوین در سایه تکنولوژی

بنگاه های اقتصـادی معمولا بـرای برقـراری ارتباطی هدفمند و مسـتمر بـا مشـریان نیازمنـد حضـوری فعـال در فضـای مجـازی هسـتند

و آن را عامـل کلیـدی و کاربـردی بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت می داننـد.

افزایش اکتشاف برای فولاد

طبــق اخبــار رســمی حــدود هفــت درصــد از ذخایــر معدنــی دنیــا، در ایــران میباشــد در حالــی کــه خروجــی آن بســیار ناچیــز اســت.

اخــرا بحــث در خصــوص احیــای معــادن و جایگزیــنی ایــن درآمدهــا بــا درآمدهــای نفــتی مطـرح شـده اسـت، امـا شـواهد نشـان از کنـدی پیشـرفت در ایـن حـوزه دارد.

در همـین خصـوص عضـو کمیسـیون صنایـع مجلـس تصریـح کـرد: در واگـذاری معـادن بایـد اهلیت سـنجی را جدی تـر بگرییـم،

چـون معـدن، فعالیـتی پیچیـده اسـت، چـه بـه لحـاظ سـرمایه و چـه بـه لحـاظ تجهـیزات.

موضـوع اصلـی کـه در کشـور بـرای اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا داریـم ایـن اســت کــه دیدگاه هــا جدیدتــر باشــد و در حــوزه اکتشــاف کار جــدی انجــام دهیــم.

گشایش صادرات فولاد با برجام

عضـو هیـات مدیـره انجمـن فـولاد ایـران در خصـوص تاثـیر احیـای برجـام بـر صنعـت فـولاد ایـران، ضمن بیـان مطلب فـوق تصریـح کـرد: رفـع تحریم ها از دو جنبــه، اتفــاق خوشــایندی بــرای صنعــت فــولاد خواهــد بــود.

اولـیـن فایــده احیــای برجــام، امــکان ورود ماشــین آلات و تجهـیـزات مــورد نیــاز شـرکت های فـولادی در راسـتای دسـتیابی بـه چشـم انـداز 1404 صنعـت فــولاد اســت.

دومـیـن فایــده رفــع تحریم هــا هــم گشــایش های صادراتــی و کاهــش هزینه هایــی کــه بــه ســبب تحریم هــا متحمــل شــده بودیــم، خواهــد بــود.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه