قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

افزایـش تولیـد فولاد خام ایران

فـــولاد یکـــی از مهم تریـــن فلـــزات در صنعـــت و اقتصـــاد جهـــان اســـت و از آن در ساختمان ســـازی، صنایـــع خودروســـازی، ماشـــن الات، صنعـــت لـــوازم خانگـــی، ابزارهـــای الکرتیکـــی و بســـیاری دیگـــر از صنایـــع اســـتفاده میشـــود.

تولیـــد فـــولاد خـــام بـــه عنـــوان مرحلـــه اولیـــه در زنجـیــره تولیـــد فــولاد بســیار اهمیــت دارد.

شمشـیر دولبه صادرات

گالیــوم(Gallium)بــه عنــوان فلــزی نیمــه ادامه پذیــر و ورقه پذیر(متالوئیــد) در دمـــای معمولـــی بـــه شـــکل جامـــد ظاهـــر میشـــود و در دمـــای بالاتـــر از 29/76 درجــه سلســیوس بــه مایــع تبدیــل می شــود و در تحقیقــات علمــی بــه عنــوان عنصــری مهــم در ســاخت مــواد نیمــه رســانا از آن یــاد میکننــد.
همچنـــن ژرمانیـــوم(Germanium)بـــه عنـــوان عنصـــری نیمـــه رســـانا در علــوم مهمــی ماننــد الکرتونیــک، فزییــک و اپتیــک بــکار بــرده میشــود کــه هــر دو ایــن عناصــر بــرای تولیــد تراشــه ها بســیار کاربــرد دارنــد.

ابهام در بازار

بــا اینکــه قیمــت ســنگ آهن در بــازار چـیـن ظــرف چنــد مــاه گذشــته بــه بالاتریــن حــد خـود رسـیده بـود، امـا مدتـی اسـت بـا افـت روبـرو شـده اسـت.

بـا ایـن رونـد بـدون تردیـد نگرانی هــای ســرمایه گذاران در مــورد ســاخت و ســازها و بــازار ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

بــر همــن اســاس بــازار واردات ســنگ آهن چین(خلــوص 62 درصــد) در هفتــه گذشــته میــلادی بــه کمــر از 120 دلار هــر تــن CFR رســید.

در پایان

بـــازار جهانـــی شـــرایط خـــاصی را ســـپری میکنـــد. بـــه عقیـــده کارشناســـان در اواخـــر ســـال میــلـادی بـــازار رونـــق خوبـــی خواهـــد داشـــت.

از طـــرف دیگـــر چـیــن تـــلاش میکنـــد تـــا دوبـاره بـــازار مســـکن را فعـــال کنـــد و بـــه نظـــر می رســـد د ر ما ه هـــا ی آ ینـــد ه چنین ا تفاقـــی خواهـــد افتـــاد .

عوامـل تاثیر گذار بـر قیمت آهن و مقاطـع فولادی

آهــن آلات بــه ســبب اهمیــت بســیار زیــادی کــه در صنایــع مختلــف کشــور دارنـــد، همـــواره در مرکـــز توجـــه قـــرار داشـــته اند، بـــه گونـــه ای کـــه بـــا ایجـــاد نوســـان در قیمـــت آنهـــا، تلاطـــم زیـــادی در بـــازار ایجـــاد خواهـــد شـــد.

عوامـل متعـددی وجـود داشـته کـه بـه طـور مسـتقیم و یـا غریمسـتقیم بـر کاهــش و یــا افزایــش قیمــت آهــن آلات و محصــولات فــولادی تاثیر گذارنــد.

ایــن نوســانات قیمــتی پیامدهایــی نظــر کاهــش تقاضــا، عــدم ثبــات بــازار و نـیــز رکـــود در تولیـــد را می توانـــد بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.

اثـر نفت بر نوسـانات قیمت آهن آلات

نفـــت به عنـــوان مهم تریـــن صنعـــت کشـــور ، حجـــم عظیمـــی از صـــادرات را بـــه خـــود ا ختصـــاص داده ا ســـت .

قیمـــت نفـــت بـــه دلیـــل وابســـتگی صنایـــع مختلـــف بـــه آهـــن آلات ، به طـــور مســـتقیم بـــر آن تأثـیــر می گـــذارد .

ضمـــن اینکـــه ، قیمـــت محصـــولات نفــتـی ماننـــد بنزیـــن و گازوئیـــل کـــه اصلی تریـــن عنصـــر در صنایـــع حمل و نقـــل هســـتند.

تأثیـر حمـل و نقل بر نوسـان قیمت آهن

خرید و فـــروش مقاطـــع فـــولادی ملـــزم بـــه حمـــل آنهـــا از کارخانه هـــا بـــه بنگاه هـــای معاملاتـــی و یـــا بـــه دســـت مشـــریان اســـت.

بنابرایـــن قیمـــت ســـوخت و کرایه هـــای حمل و نقـــل می تواننـــد دو عامـــل تاثیر گـــذار بـــر نوســـان قیمـــت آهـــن آلات باشـــند.

خـود تحریمی

سـال 2010 میلادی هندوسـتان روی صـادرات سـنگ آهن عـوارض صادراتـی 40 درصـدی وضـع کـرد، سیاستی کـه صنعـت سـنگ آهن ایـن کشـور را نابـود کـرد.

بـا توجـه بـه اینکـه دولـت باعـث شـد سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه کاهشی شـود بالفاصلـه ظـرف چنـد سـال سـعی در جربانـش برآمدنـد و آن را بـه 30 درصـد کاهـش دادنـد.

سـپس از 2014 بـه بعـد، عـوارض را محـدود بـه عیـار 58 بـه بـالا کردنـد بـا ایـن توجیـه کـه عیارهـای بـالا مـورد مصـرف داخلـی قـرار گیرنـد.

هشـدار سـازمان جهانی توسـعه و همکاری اقتصادی

ســازمان جهانــی توســعه و همــکاری اقتصــادی در ســال 1961 تاســیس شــد و هم اکنـــون بـــا 37 عضـــو، متعهـــد بـــه اصـــول دموکـــرایس و اقتصـــادی آزاد فعالیـــت میکنـــد.

ایـــن ســـازمان در ابتـــدا بـــا هـــدف بازســـازی اروپا(بعـــد از جنــگ جهانــی دوم) بــا نــام اختصــاری OEEC فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، امــا
بـــا گســـترش فعالیت هـــای خـــود بـــه حـــوزه کشـــورهای غربی اروپایـــی، بـــه نـــام OECD معـروف شــد.

کابوس فولاد سازان

طبـــق هدف گـــذاری فولاد ســـازان قـــرار اســـت مــیـزان تولیـــد کشـــور تـــا ســـال 1404 بـه انـدازه 55 میلیـون تـن برسـد کـه بـا وجـود منابـع عظیـم و پتانسـیل بـــالای ایـــران، دســـتیابی بـــه چنـیــن هدفـــی بـــا برنامه ریـــزی دقیـــق، دور از دسـتــرس نیســـت.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت پیـــوان؛ هـــر چنـــد در ایـــران منابـــع اولیـــه وســـیعی شناســـایی و در حـــال اســتخراج هســتند.

برای خواندن ادامه مطلب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه