قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

کاهش زمستانی تولید در فوالد

ابلاغ مصوبه صادرات انواع محصولات فولادی بدون تردید نقطه عطفی در تولید کشور محسوب میشود،

چون با افزایش صادرات محصوالت فوالدی، تقاضا همراه با قیمت وضعیت ایده آلی پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه اینکه رشد اقتصاد جهان در سال 2022 در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهش چشم گیری را نشان میدهد

که با عنایت به کاهش قیمت کامودییتها(مس، طلا، آ لومینیوم و برنز) در بازارهای جهانی، این کاهش بر بازارهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است.

از طرف دیگر کاهش ساخت و ساز در چین از عوامل کاهش تقاضای محصولات فولادی است.

قوانینی با قدمت 50 سال

طبـق گفتـه رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ، قوانین فعلـی اتـاق بازرگانـی کشـور مربـوط بـه نیـم قـرن پیـش اسـت کـه ایـن موضـوع
متاسـفانه باعـث ایجـاد شـکاف و مشـکلات متعـدد در میـان بازرگانـان و فعـالان اقتصـادی شـده اسـت .

بـه همین دلیـل بایـد خیلـی سـریع قوانین بـررسی مجـدد و در نهایـت اصلاح شـود .

بـه عقیـده کارشناسـان هیـچ فعالیـت غیر اقتصـادی توانایـی اسـتمرار نـدا رد ، لـذا حتمـا بایـد همـواره بـا فایـده و سـود آوری باشـد .

انعطاف فولاد در بازار

در هفته گذشته قیمت سنگ آهن(خلوص 62درصد) در چین پس از فراز و فرودهایی روند بهبود در پیش گرفت،

به نحوی که از 84 دلار بعد از یک هفته به حدود 94 دلار هر تن CFR چین (ارزش کالا+ قیمت حمل از داخل کارخانه یا انبار تا روی عرشه کشیت هزینه دریایی تا بندر مقصد)رسید.

در این مدت به طور کلی نقدینگی ضعیف بر بازار حا کم بود و ا کثر دست اندرکاران در انتظاراتفاقی برای رونق بیشتر بازار بودند که خوشبختانه با وجود افزایش جمعیت کرونایی ها، بخش زیادی از محدودیت ها در کمال تعجب برداشته شد و این موضوع به روند صعودی قیمت کمک شایانی کرد.

اما قیمتها در بازار قراضه در طول هفته گذشته سری نزولی داشت.

آشنایی با Plate Cladded

ورق های فولادی کلد (Plate Clad )به آن دسته از ورقهایی اطلاق میشود

که از چند الیه فلزی غیر هم جنس (گرید متفاوت) تشکیل شده اند که فلز پایه (metal Base )عمدتا از فولاد ساده کربنی/کم آلیاژ با ضخامت بالا تشکیل شده و فلز نازک روی آن از آلیاژهای خاص مقاوم به خوردگی و سایش تشکیل میگردد.

این قبیل ورق ها عمدتا به صورت سفارشی طبق نیاز مشتری تولید میگردد.

روشهای تولید ورق Clad

1 روش انفجاری cladding Explosive
در این روش ابتدا سطوح ورق پایه (Base )و نیز ورق یا الیه اعمالی (Clad )کاملا تمیز و یکنواخت میگردند. پس از آن روی سطح ورق اعمالی با ماده منفجره ً به منطقه حفاظت شده و ایمین که زیر زمین خاصی پوشانده می شود و نهایتا ساخته شده و یا اینکه در ناحیه ای دور از محل سکونت هدایت میگردند.

بررسی قیمت کنسانرته و سنگ آهن داخلی نسبت به مقادیر جهانی

رونــد قیمــت ســنگ آهن جهانــی در 6 ماهــه گذشــته نشــان از افــت قیمــت و تقاضــای پاییــن در ایــن مــدت  داشــته بــه طــوری کــه در 6
ماهــه گذشــته حــدودا کاهــش 8 3 درصــدی قیمــت را بــه خــود دیــده بود.

رابطـه ا رز بـا مقاطع فولادی

بــا تو جــه بــه افزایــش قیمــت دلار و بــازار ارز ، محصــولات فــو لادی در هفتــه گذشــته نـیـز بــا افزایــش قیمــت همــراه بودنــد کــه ایــن مســاله مــیزان تقاضــا در بــازار را افزایــش داد  و همچنــین در بــورس آهــن اســفنجی کــه تقاضــا بیشـتـر ا ز عرضــه بــود ، باعــث ایجــاد رقابــت و در نتیجــه افزایــش قیمــت آن شــد.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه