قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

کالف درهم ریختـه فـولاد

بــازار داخلــی فــولاد همچنــان در شــرایط رکــود و ثبــات بــه ســر میبــرد و چشــم انتظــار یــک محــرک بــرای خــروج از ایـن وضعیـت اسـت.

قیمـت شـمش فـولاد تحـت تاثیـر رویدادهـای جهانـی و همچنیـن کاهـش چشـمگیر میزان تقاضـای داخلـی قرارگرفتـه اسـت و عمال بـازار فـولاد درخطر تعطیلـی اسـت.

در پایان

قیمـت سـنگ آهن بـه علـت تقاضـای بـالا در اواخـر سـال چیـن، بـا افزایـش روبـرو شــد و متناســب آن قراضــه و شــمش نیــز همیــن رونــد را طــی کردنــد، البتــه بــه عقیـده کارشناسـان تقاضاهـا ادامـه دار نخواهنـد بـود و بـرای ضعـف آن دو علـت را عنــوان کرده انــد: گفتــه میشــود کــه چیــن در حــال عبــور از اقتصــاد مســکن محــور بــه ســمت اقتصــاد جهانــی اســت

و اکثــرا پــروژه کمربنــد راه و جــاده ایــن کشــور را عاملــی بــرای نفــوذ در بازارهــای جهانــی میداننــد کــه متاســفانه ایــران بــه دلیــل تحریم هــای حداکثــری قــادر بــه نقــش آفرینــی در ایــن میــدان پرســود نیســت.

دومیــن عامــل مســاله جنــگ غــزه اســت، ایــن موضــوع بــازار جهانــی را در حالــت انتظــار نگــه داشــته اســت.

عقب افتادگی معدن

در مــورد موضــوع عقــب افتادگــی بخــش معــدن از دنیــا واقعیتــی وجــود دارد کــه نبایــد آن را فرامــوش کــرد.

در تمامــی موضوعــات تجــاری و اقتصــادی یــک پــروژه در صورتـی موفـق اسـت و پیشـرفت میکنـد کـه از نظـر جریـان نقدینگـی(Flow Cash )
بـا مشـکلی روبـه رو نباشـد.

لـذا در وهلـه اول مشـکل اساسـی عقـب افتادگـی در ایـن صنعــت بــه کمبــود نقدینگــی برمیگــردد. کشــور مــا در طــول 15 ســال گذشــته بــه
جـز در دوره کوتاهـی در سـال 2017 همیشـه درگیـر تحریـم بـوده، حتـی در همـان بـازه زمانـی کوتـاه در سـال 2017 نیـز موضـوع گشـایش اعتبـار اسـنادی بـه طـور کامل مطرح نبـوده و محدودیتهایـی بـرای گشـایش LC بـرای برخـی از بانک هـا و کشـورها وجـود  داشـته اسـت.

فرآیند تولید فولاد

شــمش از جملــه مقاطعــی میباشــد کــه در تهیــه مصالــح فــولادی نقــش پرکاربــرد ایفــا میکنــد، همچنیــن انــواع مختلفــی دارد و هــر کــدام بــر حســب انــواع در صنایــع بـرای تولیـد محصـولات گوناگـون اسـتفاده میشـود.

شـمش فـوالد از فـرآورده هـای میانـی نـورد میباشـد کـه بـرای تولیـد آن فـولاد در کوره هـای قـوس الکتریکـی ریختـه میشــود.

بــه طــور کلــی میتــوان گفــت امــروزه، شــمش فــولادی مهم تریــن کالا در زنجیــره تولیــد فــولاد اســت.

سود صادرات یا بازار داخل

در ماه هایـی از سـال بـازار داخلـی آنطـور کـه بایـد تقاضایـی پیرامـون مقاطـع فـولادی نـدارد، بـر همیـن اسـاس در چنیـن شـرایطی کارخانه هـا ترجیـح میدهنـد کـه در بخـش صـادرات فعــال شــوند.

کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه بایــد نظارتهــا در بخــش عرضــه محصــولات فــولادی در بــورس کالا تقویــت شــود.

در گذشــته روال بــر ایــن بــود کــه ابتــدا بـازار داخـل، تامیـن و مـازاد آن صـادر شـود کـه بـه نظـر میرسـد در عمـل اینگونـه نیسـت.

دامه ناترازی گاز

زمســتان گذشــته، ایــران ناتــرازی گاز را بــه وضــوح لمــس کــرد و بســیاری از صنایــع را بــا محدودیــت و یــا توقــف قابــل توجــه تولیــد مواجــه نمــود.

لــذا در صــورت ادامــه ایــن رونــد، عــدم مدیریــت و برنامه ریــزی نامناســب بــر صنعــت تولیــدات فــولاد، اقتصــاد کشــور را دچــار اختــلال خواهــد کــرد.

ایــران دومیــن کشــور دارنــده ذخایــر گازی اثبــات شــده دنیــا و همچنیــن ســومین کشــور تولیدکننــده و چهارمیــن کشــور مصرف کننــده گاز طبیعــی در جهــان اســت و بــا دارا بــودن حــدود ۳۲ تریلیــون مترمکعــب گاز یکــی از مهمتریــن کشــورها در حــوزه انــرژی در دنیــا محســوب میشــود.

تولید صنایع فولاد در مرز بحران

بــا کاهــش تولیــد آهن اســفنجی بــه دلیــل قطــع گاز و همزمــان وجــود تقاضــا بــرای خریــد آن، قیمــت ایــن محصــول بــالا رفتــه و موجــب
افزایـش قیمـت شـمش، بیلـت، بلـوم و سـایر مقاطـع فـولادی خواهـد شــد. عوامــل مهمــی بــر قیمــت محصــولات فــولادی موثــر اســت.

پتانسیل منطقه منا برای فولاد سبز

کارشناســان معتقدنــد منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا (منطقــه منــا) میتوانـد بـه یـک رهبـر جهانـی در تولیـد فـولاد سـبز و تجـارت نوظهـور آن تبدیـل
شـود.

وجـود منابـع بـزرگ انـرژی خورشـیدی کـه میتواننـد هیـدروژن سـبز را بـرای تولیــد فــولاد بــر پایــه آهن اســفنجی تامیــن کننــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن منطقــه میتوانــد بــه تامین کننــده اصلــی بازارهــای رو بــه رشــدی چــون هنــد و اروپـا تبدیـل شـود.

تامین کننده پیشرو لیتیوم

اکســون موبیــل در حالــی کــه تولیــد نفــت خــام را دوبرابــر میکنــد، از برنامه هــای خــود بــرای تولیــد لیتیــوم در آرکانــزاس رونمایــی کــرد.

هــدف آن تبدیــل شــدن بــه یــک تامین کننــده اصلــی فلــز کلیــدی بــرای وســایل نقلیـه الکتریکـی (EVs )تـا سـال 2030 اسـت.

شـرکت بـزرگ نفـت و گاز ایـالات متحـده در بیانیـه ای اعـلام کـرد کـه اکسـون برنامه هـای خـود را بـرای تبدیـل شـدن بـه یـک تولیدکننـده پیشـرو لیتیـوم اعـام کـرده اسـت.

تقاضـای جهانی فولاد در ۲۰۲۴

بـا توجـه بـه آمارهـای منتشـر شـده توسـط سـازمان جهانـی فـولاد (World Association Steel)، تولیــد جهانــی فــولاد خــام در ســال ۲۰۲۲ افزایــش
یافتــه اســت.

از ســوی دیگــر انجمــن جهانــی فــولاد رشــدی 1/7 درصــدی بــرای تقاضــای جهانــی فــولاد در ســال آینــده میـلـادی پیشبینــی کــرده
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بـازار جهانـی سـنگ آهن بـه عنـوان یکـی از مــواد اولیــه فــولاد نیــز رونــد پویایــی دارد.

کمبـود زغال کک در صنعـت فولاد جها ن

در پیشبینی انجام شـده توسـط کارشناسـان در نشسـت سـران انجمن فولاد هنـد (ISA )بیـان شـد اگـر کربن زدایـی صنعـت فـولاد کندتـر از حـد انتظـار باشـد یـا اگـر تقاضـای فـولاد بیشـتر باشـد، صنعـت فـولاد جهانـی ممکـن اسـت در اوایـل دهـه ۲۰۳۰ بـا کمبـود فزاینـده زغـال کک مواجـه شـود. بـه نقـل از چندیـن منبـع خبـری، میـزان کک فروختـه شـده در بـازار جهانـی زغـال کک حـدود 1/1 میلیـارد تــن در ســال اســت و تجــارت دریایــی حــدود ۳۰۵ میلیــون تــن گــزارش شــده اسـت.

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه