قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

کشـف 81 عنصر جدید در ایران

بـــه گفتـــه رییـــس ســـازمان زمین شـــناسی و اکتشـــافات معدنـــی کشـــور بـــا اقدامـــات جدیـــد، دقـــت بـــالای دســـتگاه ها و آنالـیـز دقیـــق، کشف عناصر جدید بـــه صـــورت مضاعفـــی رشـــد داشـــته اســـت.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطــلـاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(پیـــوان)؛

در گذشـــته تنهــا 68 نــوع مــاده معدنــی در کشــور شناســایی شــده بــود،

ولــی در وضعیــت کنونـــی ایـــن تعـــداد بـــه عـــدد 81 عنصـــر رســـیده اســـت کـــه ایـــن پیشـــرفت در ســایه اقدامــات موثــر و دقــت بــالای ماشــین آلات جدیــد ایجــاد شــده اســت.

وضعیـت مطلوب صادرات فولاد در بهمن 1401

بــه گفتــه کارشناســان مـیـزان صــادرات فــولاد کشــور در بهمــن 1401 بــه مراتــب بهـتـر از دیمــاه بــا وجــود بحــران قطعــی گاز طبیعــی بــوده،

لــذا تولیــد مجـددا بـه بـالای 1/1 میلیـون تـن در مـاه رسـیده اسـت کـه وضعیـتی ایـده آل بــرای ایــن محصــولات محســوب میشــود.

بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛

بــا عنایــت بــه اتصــال گاز طبیعـی واحدهـا و بهبـود قیمت هـای جهانـی انتظـار مـیرود، صـادرات فـولاد کشـور همچنـان بـه صـورت پیوسـته تـا خـرداد 1402 بـا قـدرت ادامـه پیدا کند.

خوشبینـی و رونق 1402

وضعیـــت تولیـــد ســـنگ آهن در هفتـــه گذشـــته نـیــز تحـــت تاثیـــر شـــرایط کشـــور چـیــن بــود، بــه نحــوی کــه آلودگــی شــهر تانگشــان تــا حــدود زیــادی در کاهــش قیمت هــا تاثـیـر گذاشـــت و بعـــد از فـــراز و فرودهـــای هفتگـــی، بـــه قیمـــت 127 دلار بـــه ثبـــت رســـید.

بـــر همــیـن اســـاس مـــیزان موجـــودی ســـنگ آهن بنـــادر ایـــن کشـــور بـــا افـــت 23 / 2 میلیـــون تــن روبــرو شــد.

در پایان..

ازارهــای جهانــی بــه دلیــل افزایــش تقاضــا در چـیـن و بازگشــت گرمــا بــه اروپــا، شــرایط فعالــی را سـپــری میکننــد و همـیـن موضــوع باعــث تقویــت صـــادرات محصــولات ایرانـــی شــده اســت.

در ترکیــه بــه دلیــل چندیــن زلزلــه مهیــب و ویرانــی ســاختمان ها همچنــان بــا تقاضــای بــالای قراضــه همــراه اســت، لــذا کاهــش قیمــت آن حداقــل تــا 2 مــاه آینــده بعیــد بــه نظــر میرســد کــه ایــن رونــد در نهایــت باعــث تقویــت صــادرات ایــران خواهــد شـــد.

رکود اقتصادی روسـیه پس از یک سال تحریم

پــس از تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، کشــورهای غربــی تحریم هــای متعـددی را علیـه بانک هـا و شـرکت های روسی اعمـال کردنـد کـه بـه طـور قابـل توجهـی بـر اقتصـاد روسـیه تأثیـر گذاشـت، امـا فروپـاشی اقتصـادی کــه برخــی انتظــار داشــتند هرگــز رخ نــداد.

در واقــع، تحریم هــای غــرب پتانسـیل اقتصادی روسـیه را بـه حدی تضعیـف نکرد کـه کرملـن توانایی تامـیـن مالــی جنــگ خــود در اوکرایــن را از دســت دهــد.

انتقـال کارخانه های فولاد به جنوب

طبـــق برنامه ریـــزی صـــورت گرفتـــه در افـــق ســـال 1404 مـــیزان تولیـــد فـــولاد 55 میلیـــون تـــن در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

البتـــه تاکنـــون ســقف تولیــدات بــه 30 میلیــون تــن رســیده و بــا ایــن رونــد رشــد بــه نظـــر میرســـد کـــه هـــدف در نهایـــت محقـــق شـــود.

بـــه گـــزارش مرکـــز اطـــلاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون(یـیــوان)؛

بـــرای دســـتیابی بـــه چنـیــن مـــیزان تولیـــد ابتـــدا بایـــد زیرســـاخت ها را بـــه انـــدازه کافـــی تقویـــت نمـــود و همچنــیـن مـــواد اولیـــه فولادیهـــا (بــه ویــژه ســنگ آهن) بایــد بــه انــدازه کافــی وجــود داشــته باشــد کــه البتــه تامـیـن ایــن مــوارد برنامه ریــزی دقیقــی را می طلبــد.

اقتصـاد جهانی

در اکثر بازارها، سرمایه گذاران منتظر کاهش محدودیت های کرونا در چین بودند که بر خلاف انتظارات این اتفاق نیفتاد و عاملی برای
تضعیف چشمانداز تقاضا شد. لذا، در بازارهای آ تی، شاهد خروج سرمایه گذاران از موقعیت های خرید بودیم که باعث کاهش قیمت
این ماده معدنی شد. نکته قابل توجه دیگر، انتشار گزارش عملکرد اقتصادی کشور چین بود که دور از انتظارات بود.

شـانس جدید ایران در بازارهای جهانی فولاد

یکـی از محصـولات صادراتـی ترکیـه میلگـرد اسـت کـه بـه کشـورهای همسـایه، شـمال آفریقا و حاشـیه خلیج فارس ارسـال میشـود. از آنجا
کـه ایـن عرصـه جـزء بازارهـای سـنیت ایـران هـم اسـت، بنابرایـن در خلأ وجـود ترکیـه در تامین میلگـرد کشـورهای مذکـور، محصـولات مشـابه
ایرانـی شـانس خوبـی بـرای جایگزینی و تامین نیـاز بازارهـا دارنـد.

صعودی شـدن قیمت قراضه در بازار ترکیه

بعـــد از چندیـــن زلزلـــه عظیـــم در جنـــو ب ترکیـــه و تخریـــب بســـیاری از ســاختمانها ، دولــت ایــن کشــور بــرای جــبران خرابیهــا فرصـتـی
یکسـاله را طلـب کـرده اسـت کـه ایـن تصمیـم در بـازار آهـن و فـولاد بســـیار تاثیرگـــذار بـــوده اســـت .

بـــه گـــزارش مرکـــز اطــلـاع رســـانی روابـــط عمومـــی شـــرکت آرمـــان تجـــارت آرون ( پیـــو ا ن ) ؛

بـــا عنایـــت بـــه شـــروع ســـاخت و ســـازها در ترکیـــه طبیعـــی بـــود کـــه طـــی هفتـــه گذشـــته ضمـــن افزایـــش تقاضـــا ، قیمت هـــا نـیــز رونـــد صعـــودی را در پیــش گرینــد .

برای خواندن ادامه مطالب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه