قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

نوزدهمین نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی تحـت عنـوان ایـران متافـو از روزچهارشـنبه 9 آذر 1401 بـه مـدت چهـار روز در حوزه هـای فـولاد، صنایـع معدنـی،
فلـزات غیر آهن)مـس، آلومینیـوم، روی، …)، ریخته گـری، قالبسـازی،ماشین‌کاری، آهنگـری، نسـوزها، کوره هـای صنعتی و عملیـات حرارتـی بـه
همـراه 500 شـرکت داخلـی و خارجی)ژاپـن، چین، ایتالیـا، انگلسـتان، آلمـان،فرانسـه، امـارات، هنـد، روسـیه، رومانـی، چـک، سـوئد، سـوییس، تایـوان و
پا کسـتان( از سـاعت 8 الی 15 در سـالن خلیـج فارس)طبقـه دوم و غرفـه 01E درمحـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران برگـزار شـد.

اسـتمرار نمایشگاه

علــی آیت اللهــی، نماینــده شــرکت توربین هــای غدیــر یــزد، ضمــن حضــور درغرفــه پیــوان و دیــدار بــا مدیــر عامــل شــرکت در خصــوص نمایشــگاه متافــو تصریــح کــرد: شــرکت های زیــادی در ایــن دوره حضــور پیــدا کردنــد و کیفیــت آن نســبت بــه گذشــته وضعیــت بهـتـری دارد.

برند شـناخته شده

امــر نظام آبــادی، نماینــده شــرکت ســداد و تــراژ، از دیگــر مهمانــان غرفــه پیــوان بــود 

وی در خصــوص نمایشــگاه متافــو گفــت: بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت، تمایــل داریــم کــه وســعت همــکاری خــود را بــا شــرکت پیــوان گســترش دهیــم، چــون آنهــا امــروز تبدیــل بــه برنــدی شــناخته شــده در سـطح کشـور شـده اند.

تامین متریال

سعید مالیری، مدیر عامل شرکت مادشیمی نزی با حضور در غرفه پیوان اشاره کرد:
نمایشگاه های کیش و متافو در شرایط مناسبی برگزار شدند و امیدوارم که در نهایت باعث گشایش در اقتصاد فولاد کشور شوند.

خرید از پیوان

منوچهر صاعدی، مدیر شرکت آرجام در بخش معدن، نیز دیگر مهمان شرکت پیوان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو بود. وی در مورد همکاری های خود تصریح کرد:
شرکت پیوان و مدیران آن را سال های طولانی میشناسم و از دیدن غرفه آنها در نمایشگاه بسیار خوشحال شدم.

خوشنامی پیوان

حامد ابویی، یکی از مدیران ارشد شرکت فولاد بافق نیز با حضور در غرفه پیوان، ضمن گفتگو با مدیران ارشد شرکت تصریح کرد: انتظارات از نمایشگاه بین المللی متافو بسیار زیاد است، به همین دلیل همواره بهترین ها در آن شرکت می کنند.

افزایش اعتبار

رویا فیض آسا، کارشناس فروش استراکچر، در خصوص نمایشگاه بین المللی ایران متافو گفت:

شاهد استقبال خوبی از غرفه پیوان بودیم، مخصوصا هفته نامه ها و کاتالوگ ها برای مراجعه کنندگان بسیار جذاب بود.

شناسایی رقیبان

پویا عبادی ، کارشناس توسعه بازار ، نیز درخصوص نمایشگاه ایران متافو تصریح کرد : در
این دوره بیشتر به دنبال شناسایی مشتریان جدید بودیم که البته به نتایج خوبی دست پیدا
کردیم

جلسات در سطوح عالی

علی بیات، مسئول میز توسعه بازار شرکت پیوان، در خصوص نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو تصریح کرد:

در نمایشگاه های تخصیص معمولا مراجعه کنندگان دقیقا به دنبال اهداف مشخصی هستند، لذا در این دوره جلسات مهمی بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان برگزار شد.

جلسه با عضو هیات مدیره گاز پارس جنوبی

کیمیا رام، مسئول فروش نفت،گاز و پرتوشیمی شرکت پیوان در مورد نمایشگاه خاطرنشان کرد:

در نمایشگاه ایران متافو بیشتر تامین کننده ها شرکت کرده بودند که البته به نوعی رقیب ما نیز محسوب می شدند.

شناسایی مشتریان جدید

ژینا فتحی، کارشناس فروش پرتوشیمی در مورد نتایج این دوره از نمایشگاه بین المللی متالورژی اشاره کرد:

در چنین نمایشگاه هایی برند پیوان بیشتر شناخته خواهد شد و در مقابل با مشریان بیشتری ارتباط می گرییم

افزایش مصرف

معراج علم الهدی، معاون توسعه بازار، نمایشگاه ایران متافو را از دو بعد مورد بررسی قرار داد.

 اول تمرکز شرکت های تولیدی برتر که برای تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار بود.

نوآوری

علی کشاورز، کارشناس مناقصات شرکت پیوان گفت:

انتظارات از چنین نمایشگاه هایی بسیار بالا است و معتقدم که باید تعداد بیشتری از تامین کنندگان و بخش های بازرگانی شرکت می کردند و امیدواریم که در آینده شاهد حضور بیشتری باشیم.

سنگ آهن

در هفته گذشته متوسط قیمت سنگ آهن(خلوص 62 درصد) وارداتی کشور چین با رشد همراه بود و به 103 دلار هر تن CFR ( ارزش کاال+ قیمت حمل از داخل کارخانه تا روی عرشه کشتی) رسید.

قراضه

اما بازار واردات قراضه سنگین 80 – 20 ترکیه به 374 دلار هر تن CFR رسید که روندی صعودی داشت. 

کارشناسان این کشور معتقدند افزایش خریدها در صعود قیمت های بازار نقش اصلی را ایفاء کرده اند.

بیلت

طبق آمار ارائه شده در هفته گذشته میلادی آخرین متوسط قیمت بیلت صادراتی CIS تا 503 دلار هر تن FOB دریای سیاه رسید. بیلت در بازارهای وارداتی کشور چین نیز قیمیت نوسانی داشت، به نحوی که تا 6 دلار افت کرد.

میلگرد

قیمت میلگرد صادراتی طی هفته گذشته در چین با افتی اندک به 548 دلار هر تن FOB رسید، ولی در بازار داخلی این کشور(بورس شانگهای)قرارداد میلگرد رشد قابل توجهی پیدا کرد و به قیمت 542 دلار هر تن رسید.

میلگرد صادراتی ترکیه نیز به دلیل رشد قیمت قراضه به 663 دلار هر تن FOB رسید.

در بازار داخلی امریکا میلگرد در قیمت 985 دلار هر شورت تن در کارخانه به ثبت رسید.

تیرآهن

وضعیت قیمت تیر آهن به دلیل ذهنیت نگران بازار و عدم ثبات لازم در هفته گذشته با افت روبرو شد.

اهالی بازار فولاد معتقدند که بهبود وضعیت بازار در صورت تغییر شرایط، در آیندهای نزدیک رخ خواهد داد.

گالوانیزه

ورق گالوانیزه در کشور بازاری آرام را سپری کرد و تغییری خاص در قیمت ها احساس نشد. رکود علت اصلی ثبات قیمت است.

برای خواندن ادامه مطلب به pdf زیر مراجعه کنید.

دانلود هفته نامه