ورق استیل 304 وارداتی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - 2B
0/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - BA
0/5
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - 2B
0/5
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - BA
0/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - 2B
0/6
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - BA
0/6
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - 2B
0/6
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - BA
0/6
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - 2B
0/7
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - BA
0/7
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - 2B
0/7
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - BA
0/7
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - 2B
0/8
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - BA
0/8
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - 2B
0/8
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - BA
0/8
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - 2B
0/9
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - BA
0/9
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - 2B
0/9
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,286,2001,180,000
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - BA
0/9
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
1/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 100 - 2B
1
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 125 - 2B
1
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 100
1/25
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,177,2001,080,000
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 125
1/25
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 100 - 2B
1/5
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 125 - 2B
1/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 100 - 2B
2
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 125 - 2B
2
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 100
2/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 125
2/5
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 150
2/5
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 100
3
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 150
3
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 4 - رول عرض 150
4
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 5 - رول عرض 150
5
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 6 - رول عرض 150
6
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 8 - رول عرض 150
8
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 300*150
10
150*300
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 600*150
10
150*600
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 300*150
12
150*300
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 600*150
12
150*600
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 15 - ابعاد 600*150
15
150*600
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
تماس با پیوان
در حال بارگزاری...