جدول وزنی لوله مانیسمان

جدول وزنی لوله مانیسمان 

لوله یکی از مصالح فولادی پرکاربرد در صنعت ساخت‌وساز است که ابعاد و وزن انواع استاندارد آن در جدول مشخصی به نام جدول وزنی لوله یا جدول اشتال درج شده است. مهندسان سازه همواره از اطلاعات این جدول برای کاهش خطاهای محاسباتی و انتخاب بهترین نوع لوله استفاده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جدول وزن لوله‌های فولادی بدون درز (مانیسمان) تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت لوله مانیسمان نیز به‌صورت آنلاین در وب‌سایت ما وجود دارد.

جدول وزن لوله مانیسمان

جزئیات جدول وزنی لوله مانیسمان

مهندسان با استفاده از جدول وزنی لوله مانیسمان که در این قسمت آمده است، ضمن محاسبه‌ی وزن محصول و وزن کلی سازه، میزان تحمل بار لوله را نیز به‌دست می‌آورند.

جدول وزنی لوله مانیسمان

قطر خارجی (mm) ضخامت (mm) سطح جانبی در هر متر (cm2) وزن هر متر (kg/m) وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۲۱.۳ ۲ ۱.۲۱ ۰.۹۶۲ ۵.۷۷۲ ۱۱.۵۴۴
۲۱.۳ ۲.۶ ۱.۵۳ ۱.۲۱ ۷.۲۶ ۱۴.۵۲
۲۱.۳ ۳.۲ ۱.۸۲ ۱.۴۴ ۸.۶۴ ۱۷.۲۸
۲۶.۹ ۲ ۱.۵۶ ۱.۲۴ ۷.۴۴ ۱۴.۸۸
۲۶.۹ ۲.۶ ۱.۹۸ ۱.۵۷ ۹.۴۲ ۱۸.۸۴
۲۶.۹ ۳.۲ ۲.۳۸ ۱.۸۹ ۱۱.۳۴ ۲۲.۶۸
۳۳.۷ ۲.۶ ۲.۵۴ ۲.۰۱ ۱۲.۰۶ ۲۴.۱۲
۳۳.۷ ۳.۲ ۳.۰۷ ۲.۴۲ ۱۴.۵۲ ۲۹.۰۴
۳۳.۷ ۴ ۳.۷۳ ۲.۹۵ ۱۷.۷ ۳۵.۴
۴۲.۴ ۲.۶ ۳.۲۵ ۲.۵۷ ۱۵.۴۲ ۳۰.۸۴
۴۲.۴ ۳.۲ ۳.۹۴ ۳.۱۱ ۱۸.۶۶ ۳۷.۳۲
۴۲.۴ ۴ ۴.۸۳ ۳.۸۱ ۲۲.۸۶ ۴۵.۷۲
۴۸.۳ ۲.۶ ۳.۷۳ ۲.۹۵ ۱۷.۷ ۳۵.۴
۴۸.۳ ۳.۲ ۴.۵۳ ۳.۵۹ ۲۱.۵۴ ۴۳.۰۸
۴۸.۳ ۴ ۵.۵۷ ۴.۴۱ ۲۶.۴۶ ۵۲.۹۲
۶۰.۳ ۲.۹ ۵.۲۳ ۴.۱۴ ۲۴.۸۴ ۴۹.۶۸
۶۰.۳ ۳.۶ ۶.۴۱ ۵.۰۷ ۳۰.۴۲ ۶۰.۸۴
۶۰.۳ ۴ ۷.۰۷ ۵.۵۹ ۳۳.۵۴ ۶۷.۰۸
۶۰.۳ ۵ ۸.۶۹ ۶.۸۲ ۴۰.۹۲ ۸۱.۸۴
۷۶.۱ ۲.۹ ۶.۶۷ ۵.۸۲ ۳۴.۹۲ ۶۹.۸۴
۷۶.۱ ۳.۶ ۸.۲ ۶.۴۹ ۳۸.۹۴ ۷۷.۸۸
۷۶.۱ ۴ ۹.۰۶ ۷.۱۷ ۴۳.۰۲ ۸۶.۰۴
۷۶.۱ ۵ ۱۱.۲ ۸.۷۷ ۵۲.۶۲ ۱۰۵.۲۴
۸۸.۹ ۳.۲ ۸.۶۲ ۶.۸۱ ۴۰.۸۶ ۸۱.۷۲
۸۸.۹ ۳.۶ ۹.۶۵ ۷.۵۷ ۴۵.۴۲ ۹۰.۸۴
۸۸.۹ ۴ ۱۰.۷ ۸.۴۳ ۵۰.۵۸ ۱۰۱.۱۶
۸۸.۹ ۵ ۱۳.۲ ۱۰.۳ ۶۱.۸ ۱۲۳.۶
۸۸.۹ ۶.۳ ۱۶.۳ ۱۲.۹ ۷۷.۴ ۱۵۴.۸
۱۰۱.۶ ۳.۶ ۱۱.۱ ۸.۷۶ ۵۲.۵۶ ۱۰۵.۱۲
۱۰۱.۶ ۴.۵ ۱۳.۷ ۱۰.۷ ۶۴.۲ ۱۲۸.۴
۱۰۱.۶ ۵.۶ ۱۶.۹ ۱۳.۲ ۷۹.۲ ۱۵۸.۴
۱۰۱.۶ ۷.۱ ۲۱.۱ ۱۶.۶ ۹۹.۶ ۱۹۹.۲
۱۰۸ ۳.۶ ۱۱.۸ ۹.۲۷ ۵۵.۶۲ ۱۱۱.۲۴
۱۰۸ ۴.۵ ۱۴.۶ ۱۱.۵ ۶۹ ۱۳۸
۱۰۸ ۵.۶ ۱۸ ۱۴.۱ ۸۴.۶ ۱۶۹.۲
۱۱۴.۳ ۳.۶ ۱۲.۵ ۹.۹ ۵۹.۴ ۱۱۸.۸
۱۱۴.۳ ۴.۵ ۱۵.۵ ۱۲.۱ ۷۲.۶ ۱۴۵.۲
۱۱۴.۳ ۵.۶ ۱۹.۱ ۱۵ ۹۰ ۱۸۰
۱۱۴.۳ ۷.۱ ۲۳.۹ ۱۸.۸ ۱۱۲.۸ ۲۲۵.۶
۱۳۳ ۴ ۱۶.۲ ۱۲.۷ ۷۶.۲ ۱۵۲.۴
۱۳۳ ۵.۶ ۲۲.۴ ۱۷.۶ ۱۰۵.۶ ۲۱۱.۲
۱۳۳ ۶.۳ ۲۵.۱ ۱۹.۷ ۱۱۸.۲ ۲۳۶.۴
۱۳۹.۷ ۴ ۱۷.۱ ۱۳.۵ ۸۱ ۱۶۲
۱۳۹.۷ ۵.۶ ۲۳.۶ ۱۸.۵ ۱۱۱ ۲۲۲
۱۳۹.۷ ۶.۳ ۲۶.۴ ۲۰.۸ ۱۲۴.۸ ۲۴۹.۶
۱۳۹.۷ ۷.۱ ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۱۳۹.۸ ۲۷۹.۶
۱۵۹ ۴.۵ ۲۱.۸ ۱۷.۲ ۱۰۳.۲ ۲۰۶.۴
۱۵۹ ۵.۶ ۲۷ ۲۱.۲ ۱۲۷.۲ ۲۵۴.۴
۱۵۹ ۶.۳ ۳۰.۲ ۲۳.۷ ۱۴۲.۲ ۲۸۴.۴
۱۶۸.۳ ۴.۵ ۲۳.۲ ۱۸.۱ ۱۰۸.۶ ۲۱۷.۲
۱۶۸.۳ ۵.۶ ۲۸.۶ ۲۲.۴ ۱۳۴.۴ ۲۶۸.۸
۱۶۸.۳ ۶.۳ ۳۲.۱ ۲۵.۲ ۱۵۱.۲ ۳۰۲.۴
۱۶۸.۳ ۷.۱ ۳۶ ۲۸.۳ ۱۶۹.۸ ۳۳۹.۶
۱۶۸.۳ ۸.۸ ۴۴.۱ ۳۴.۵ ۲۰۷ ۴۱۴
۱۹۳.۷ ۴.۵ ۲۶.۷ ۲۱ ۱۲۶ ۲۵۲
۱۹۳.۷ ۵ ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۱۳۹.۸ ۲۷۹.۶
۱۹۳.۷ ۵.۴ ۳۱.۹ ۲۵ ۱۵۰ ۳۰۰
۱۹۳.۷ ۶.۳ ۳۷.۱ ۲۹.۱ ۱۷۴.۶ ۳۴۹.۲
۱۹۳.۷ ۷.۱ ۴۱.۶ ۳۲.۸ ۱۹۶.۸ ۳۹۳.۶
۱۹۳.۷ ۸ ۴۶.۷ ۳۶.۵ ۲۱۹ ۴۳۸
۱۹۳.۷ ۸.۸ ۵۱.۱ ۴۰ ۲۴۰ ۴۸۰
۲۱۹.۱ ۴.۵ ۳۰.۳ ۲۳.۸ ۱۴۲.۸ ۲۸۵.۶
۲۱۹.۱ ۵ ۳۳.۶ ۲۶.۴ ۱۵۸.۴ ۳۱۶.۸
۲۱۹.۱ ۵.۹ ۳۹.۵ ۳۱ ۱۸۶ ۳۷۲
۲۱۹.۱ ۶.۳ ۴۲.۱ ۳۳.۱ ۱۹۸.۶ ۳۹۷.۲
۲۱۹.۱ ۷.۱ ۴۷.۳ ۳۷.۲ ۲۲۳.۲ ۴۴۶.۴
۲۱۹.۱ ۸.۸ ۵۸.۱ ۴۵.۴ ۲۷۲.۴ ۵۴۴.۸
۲۱۹.۱ ۱۰ ۶۵.۷ ۵۱.۶ ۳۰۹.۶ ۶۱۹.۲
۲۴۴.۵ ۶.۳ ۴۷.۱ ۳۷.۱ ۲۲۲.۶ ۴۴۵.۲
۲۴۴.۵ ۸ ۵۹.۴ ۴۶.۵ ۲۷۹ ۵۵۸
۲۴۴.۵ ۱۰ ۷۳.۳ ۵۷.۸ ۳۴۶.۸ ۶۹۳.۶
۲۴۴.۵ ۱۱ ۸۰.۷ ۶۳.۶ ۳۸۱.۶ ۷۶۳.۲
۲۷۳ ۵ ۴۲.۱ ۳۳.۱ ۱۹۸.۶ ۳۹۷.۲
۲۷۳ ۵.۶ ۴۷ ۳۶.۹ ۲۲۱.۴ ۴۴۲.۸
۲۷۳ ۶.۳ ۵۲.۸ ۴۱.۴ ۲۴۸.۴ ۴۹۶.۸
۲۷۳ ۷.۱ ۵۹.۳ ۴۶.۷ ۲۸۰.۲ ۵۶۰.۴
۲۷۳ ۸.۸ ۷۳ ۵۷.۱ ۳۴۲.۶ ۶۸۵.۲
۲۷۳ ۱۱ ۹۰.۵ ۷۱.۴ ۴۲۸.۴ ۸۵۶.۸
۳۲۳.۹ ۵ ۵۰.۱ ۳۹.۳ ۲۳۵.۸ ۴۷۱.۶
۳۲۳.۹ ۵.۶ ۵۶ ۴۴ ۲۶۴ ۵۲۸
۳۲۳.۹ ۶.۳ ۶۲.۹ ۴۹.۳ ۲۹۵.۸ ۵۹۱.۶
۳۲۳.۹ ۷.۱ ۷۰.۷ ۵۵.۶ ۳۳۳.۶ ۶۶۷.۲
۳۲۳.۹ ۸.۸ ۸۷.۱ ۶۸.۱ ۴۰۸.۶ ۸۱۷.۲
۳۲۳.۹ ۱۱ ۱۰۸ ۸۵.۳ ۵۱۱.۸ ۱۰۲۳.۶
۳۵۵.۶ ۸ ۸۷.۴ ۶۸.۳ ۴۰۹.۸ ۸۱۹.۶
۳۵۵.۶ ۱۰ ۱۰۹ ۸۵.۲ ۵۱۱.۸ ۱۰۲۲.۴
۳۵۵.۶ ۱۲.۵ ۱۳۵ ۱۰۷ ۶۴۲ ۱۲۸۴
۴۰۶.۴ ۸.۸ ۱۱۰ ۸۵.۹ ۵۱۵.۴ ۱۰۳۰.۸
۴۰۶.۴ ۱۱ ۱۳۷ ۱۰۸ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۴۰۶.۴ ۱۴.۲ ۱۷۵ ۱۳۸ ۸۲۸ ۱۶۵۶
۴۵۷.۲ ۱۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۶۶۰ ۱۳۲۰
۴۵۷.۲ ۱۴.۲ ۱۹۸ ۱۵۶ ۹۳۶ ۱۸۷۲
۴۵۷.۲ ۱۷.۵ ۲۴۲ ۱۸۹ ۱۱۳۴ ۲۲۶۸
۵۰۸ ۸.۸ ۱۳۸ ‍۱۰۸ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۵۰۸ ۲۰ ۳۰۷ ۲۴۱ ۱۴۴۶ ۲۸۹۲
۵۵۸.۸ ۸.۸ ۱۵۲ ۱۱۹ ۷۱۴ ۱۴۲۸
۵۵۸.۸ ۲۰ ۳۳۰ ۲۶۶ ۱۵۹۶ ۳۱۹۲
۶۰۹.۶ ۱۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۸۸ ۱۷۷۶
۷۱۱.۲ ۱۰ ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۰۳۸ ۲۰۷۶
۸۱۲.۸ ۱۶ ۴۰۱ ۳۱۳ ۱۸۷۸ ۳۷۵۶
۹۱۴.۴ ۱۰ ۲۸۴ ۲۲۳ ۱۳۳۸ ۲۶۷۶
۹۱۴.۴ ۲۵ ۶۹۹ ۵۵۲ ۳۳۱۲ ۶۶۲۴
۱۰۱۶ ۱۰ ۳۱۶ ۲۴۸ ۱۴۸۸ ۲۹۷۶
۱۰۱۶ ۲۵ ۷۷۸ ۶۱۵ ۳۶۹۰ ۷۳۸۰
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۲۰

رده لوله اصطلاحی رایج در بازار ایران است که در حقیقت به ضخامت و وزن لوله اشاره دارد. رده معادل اسکجول لوله بوده و معیاری برای تعیین ضخامت و O.D جداره لوله محسوب می‌شود. در زیر جدول وزنی لوله مانیسمان رده 20 برای کاربرد راحت آمده است.

سایز (اینچ) ضخامت (mm) وزن هر شاخه (kg)
۸ ۶.۳۵ ۱۹۰
۶ ۵ ۱۲۵
۵ ۴ ۱۰۰
۴ ۴.۵ ۷۴
۳ ۳.۲ ۴۵
۲۱.۲ ۳ ۳۳
۲ ۳ ۲۴
۱۱.۲ ۲.۸ ۱۸
۱۱.۴ ۲.۸ ۱۶
۱ ۲.۶ ۱۲
۳.۴ ۲.۵ ۸
۱.۲ ۲.۵ ۵.۵
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۴۰

استفاده از این رده لوله مانیسمان در شرایطی که فشار و حرارت در محدودی نه‌چندان بالایی قرار دارند، توصیه می‌شود. در صورتی که فشار و حرارت تا مقادیر مشخصی افزایش یابند، باید به سراغ لوله‌های رده‌ی ۸۰ بروید.

جدول لوله مانیسمان رده ۴۰ به شرح زیر است:

سایز (اینچ) ضخامت لوله (mm) وزن هر شاخه لوله (kg)
۱.۲ ۲.۷۷ ۷.۴
۳.۴ ۲.۸۷ ۱۰.۲
۱ ۳.۳۸ ۱۵
۱۱.۴ ۳.۵۶ ۲۰.۳
۱۱.۲ ۳.۶۸ ۲۴.۳
۲ ۳.۹۱ ۳۳
۲۱.۲ ۵.۱۶ ۵۲
۳ ۵.۴۹ ۶۸
۴ ۶.۰۲ ۹۶
۵ ۶.۵۵ ۱۳۰
۶ ۷.۱۱ ۱۷۰
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۸۰

لوله‌های مانیسمان رده ۸۰ در دسته محصولات مقاوم و مستحکم قرار دارند. به‌ همین دلیل به‌صورت گسترده در پالایشگاه، پتروشیمی، گازکشی ساختمان و… استفاده می‌شوند. لوله‌های رده‌ی ۸۰ در مقایسه با رده‌ی ۴۰ ضخیم‌تر بوده و جدول وزنی آن‌ها به شرح زیر است:

سایز (اینچ) ضخامت (میلی‌متر) وزن هر شاخه (کیلوگرم)
۱.۲ ۳.۷۳ ۹
۳.۴ ۳.۷۳ ۱۳
۱ ۴.۵۵ ۱۹
۱۱.۴ ۴.۵۸ ۲۶
۱۱.۲ ۵.۰۸ ۳۲
۲ ۵.۵۴ ۴۴
۳ ۷.۶۲ ۹۱
۴ ۸.۵۶ ۱۳۰
پیوان

فرمول محاسبه وزن لوله

وزن محصولات فولادی مختلف از جمله لوله، نشان‌دهنده‌ی استاندارد بودن یا نبودن آن‌ها است. به‌علاوه با محاسبه‌ی وزن انواع لوله از جمله وزن لوله داربست می‌توانید در مورد قیمت حدودی این محصول هم اطلاعات لازم را به‌دست آورید. برای این منظور می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن لوله مانیسمان

در فرمول فوق، اعداد طول و ضخامت برحسب میلی‌متر، طول لوله برحسب متر و چگالی آن هم برحسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است. علاوه بر این فرمول می‌توان از نرم افزار محاسبه وزن لوله فولادی هم برای اطلاع از قیمت حدودی محصول و استاندارد بودن آن استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وزن آهن آلات کلیک کنید.

جدول وزن لوله مانیسمان

سخن آخر

لوله‌های مانیسمان (بدون درز) کاربردهای مختلف دارند؛ بنابراین اطلاع از روش‌های محاسبه‌ی وزن و استحکام کلی آن‌ها ضروری است. شما با مراجعه به جدول وزنی لوله مانیسمان در رده‌های مختلف که در این مطلب آمده می‌توانید اطلاعات لازم در مورد ضخامت و وزن هر شاخه از محصول را به‌دست آورده و به این ترتیب به قیمت حدودی محصول برسید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان تماس بگیرید.

string(4) "here"