قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت ورق A283 اکسین اهواز
۲۹ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق A283 - ضخامت 10 - اکسین اهواز -600/1200x200
40,100
ورق A283 - ضخامت 10 - اکسین اهواز -600/1200x200
38,700
ورق A283 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق A283 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق A283 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق A283 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق A283 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
33,500
ورق A283 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق A283 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق A283 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق A283 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق A283 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق A283 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 600x200
31,000
ورق A283 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 600x200
32,400
ورق A283 - ضخامت 60 - اکسین اهواز - طولx200
32,800
قیمت روز ورق A283
قیمت روز ورق A283 اکسین اهواز
قیمت ورق A516 اکسین اهواز
۲۹ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق A516 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
45,400
ورق A516 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
46,300
ورق A516 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
45,400
ورق A516 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
46,300
ورق A516 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
44,500
ورق A516 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
43,600
ورق A516 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
38,500
ورق A516 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
39,400
ورق A516 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
38,500
ورق A516 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
39,400
ورق A516 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
40,800
ورق A516 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
39,900
ورق A516 - ضخامت 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
39,900
ورق A516 - ضخامت 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
40,800
ورق A516 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
39,900
ورق A516 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
36,700
قیمت روز ورق A516
قیمت روز ورق A516 اکسین اهواز
قیمت ورق CK45 اکسین اهواز
۲۹ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق CK45 - ضخامت 8 - اکسین اهواز - 200x600
66,100
ورق CK45 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 200x600
66,100
ورق CK45 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 200x600
67,000
ورق CK45 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 200x600
64,700
قیمت روز ورق CK45
قیمت روز ورق CK45 اکسین اهواز
قیمت ورق ST52 اکسین اهواز
۲۹ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق ST52 - ضخامت 8 - اکسین اهواز - 200x600
47,900
ورق ST52 - ضخامت 8 - اکسین اهواز - 200x600
49,300
ورق ST52 - ضخامت 8- اکسین اهواز - 200x1200
47,900
ورق ST52 - ضخامت 8- اکسین اهواز - 200x1200
49,300
ورق ST52 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 200x1200
41,900
ورق ST52 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 200x1200
43,300
ورق ST52 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 200x600
43,300
ورق ST52 - ضخامت 10 - اکسین اهواز - 200x600
41,900
ورق ST52 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 200x600
43,800
ورق ST52 - ضخامت 12 - اکسین اهواز - 200x600
42,400
ورق ST52 - ضخامت 12- اکسین اهواز - 200x1200
43,800
ورق ST52 - ضخامت 12- اکسین اهواز - 200x1200
42,400
ورق ST52 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 200x1200
40,600
ورق ST52 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 200x1200
39,200
ورق ST52 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 200x600
40,600
ورق ST52 - ضخامت 15 - اکسین اهواز - 200x600
39,200
ورق ST52 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 200x600
35,500
ورق ST52 - ضخامت 20 - اکسین اهواز - 200x600
34,100
ورق ST52 - ضخامت 20- اکسین اهواز - 200x1200
35,500
ورق ST52 - ضخامت 20- اکسین اهواز - 200x1200
34,100
ورق ST52 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 200x600
34,100
ورق ST52 - ضخامت 25 - اکسین اهواز - 200x600
35,500
ورق ST52 - ضخامت 25- اکسین اهواز - 200x1200
35,500
ورق ST52 - ضخامت 25- اکسین اهواز - 200x1200
34,100
ورق ST52 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 200x600
38,300
ورق ST52 - ضخامت 30 - اکسین اهواز - 200x600
36,900
ورق ST52 - ضخامت 35 - اکسین اهواز - 200x600
36,900
ورق ST52 - ضخامت 35 - اکسین اهواز - 200x600
38,300
ورق ST52 - ضخامت 35- اکسین اهواز - 1200x200
36,900
ورق ST52 - ضخامت 35- اکسین اهواز - 200x1200
38,300
ورق ST52 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 200x600
35,500
ورق ST52 - ضخامت 40 - اکسین اهواز - 200x600
36,400
ورق ST52 - ضخامت 40- اکسین اهواز - 200x1200
36,400
ورق ST52 - ضخامت 40- اکسین اهواز - 200x1200
35,500
ورق ST52 - ضخامت 45 - اکسین اهواز - 200x600
34,600
ورق ST52 - ضخامت 45 - اکسین اهواز - 200x600
36,000
ورق ST52 - ضخامت 45- اکسین اهواز - طولx200
36,000
ورق ST52 - ضخامت 45- اکسین اهواز - طولx200
34,600
ورق ST52 - ضخامت 50 - اکسین اهواز - 200x600
36,000
ورق ST52 - ضخامت 50 - اکسین اهواز - 200x600
34,600
ورق ST52 - ضخامت 50- اکسین اهواز - طولx200
36,000
ورق ST52 - ضخامت 50- اکسین اهواز - طولx200
34,600
ورق ST52 - ضخامت 60- اکسین اهواز - طولx200
36,000
ورق ST52 - ضخامت 60- اکسین اهواز - طولx200
34,600
ورق ST52 - ضخامت 60- اکسین اهواز - طولx200
34,600
ورق ST52 - ضخامت 70- اکسین اهواز - طولx200
34,100
ورق ST52 - ضخامت 70- اکسین اهواز - طولx200
35,500
ورق ST52 - ضخامت 80 - اکسین اهواز - 200x600
38,500
ورق ST52 - ضخامت 80 - اکسین اهواز - 200x600
37,200
ورق ST52 - ضخامت 80- اکسین اهواز - طولx200
37,200
ورق ST52 - ضخامت 80- اکسین اهواز - طولx200
38,500
قیمت روز ورق ST52
قیمت روز ورق ST52 اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
۲۹ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200x200
42,700
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200x200
44,000
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
38,700
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200x200
40,100
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
37,200
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200x200
35,800
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
33,500
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
30,700
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,100
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
31,100
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200x200
32,500
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200xطول
31,200
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200xطول
32,600
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200xطول
32,600
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200xطول
33,900
قیمت روز ورق سیاه
قیمت روز ورق سیاه اکسین اهواز
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

معرفی کارخانه فولاد اکسین اهواز

مجموعه فولاد اکسین، با شناسه ملی 10102888400 و شماره ثبت 248247، در استان خوزستان و شهر اهواز، در فاصله 10 کیلومتری جاده بندر امام خمینی واقع شده است. این واحد تولیدی در سال 1384 با هدف تأمین نیازهای متنوع صنایع، از جمله ورق‌های عریض فولادی با انجام عملیات حرارتی برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، دریایی، ماشین‌سازی و سایر صنایع مشابه تأسیس شد. فرآیند تولید شرکت اکسین اهواز در سال 1388 با بهره‌گیری از تکنولوژی روز و کارآمد آغاز شد و امروزه به عنوان یکی از با کیفیت‌ترین تولیدکنندگان محصولات آهنی و فولادی در کشور شناخته می‌شود. ظرفیت سالیانه تولید شیت در این مجموعه برابر با 1050 تن است و تقریباً 210 هزار تن از این محصولات قابلیت انجام عملیات حرارتی را دارا هستند.

فولاد اکسین خوزستان با توجه‌ به واحد کنترل کیفیت معتبر خود، توانسته گواهی‌‌نامه‌‌های زیر را دریافت کند:

 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO 10001
 • ISO 18001
 • ISO 10003
 • گواهینامه الزامات احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون
 • گواهینامه تایید فرایند ساخت از مؤسسه KR کشور کره‌ جنوبی
 • گواهینامه تایید فرایند ساخت از مؤسسه رده‌ بندی ایرانیان
 • گواهینامه انطباق محصول با الزامات ایمنی و سلامتی اروپا
 • استاندارد IGNet از طرف شبکه جهانی کیفیت

به طور کلی، مواد اولیه مصرفی در این مجموعه از جنس اسلب یا تختال است که توسط کارخانه فولادسازی و با استفاده از فرآیند ریخته‌گری مداوم تولید می‌شوند. در حال حاضر، با وجود تحریم‌های اقتصادی و موانع دیگر در زمینه تولید، صادرات شرکت فولاد اکسین اهواز در زمینه ورق‌های فولادی عریض و ضخیم با ارزش افزوده بالا به نسبت 45 درصد افزایش یافته است. این کارخانه تاکنون محصولات فولادی خود را به صورت آلیاژی و غیرآلیاژی با کیفیت سطح مناسب و ابعاد استاندارد به 18 کشور در سه قاره جهان صادر کرده است.

معرفی کارخانه فولاد اکسین اهواز (md,hk)

راه‌های ارتباطی با شرکت فولاد اکسین خوزستان

شماره تماس: ۹ - ۰۶۱۳۲۹۰۹۰۰۰

شماره تماس روابط عمومی: ۳۶۱۰ - ۳۲۹۰۹۰۰۰ (۰۶۱)

شماره تماس فروش: ۳۲۹۰۹۰۰۲۱ (۰۶۱)

نمابر: ۳۲۹۰۹۱۰۲ (۰۶۱)

ایمیل: s.koochakzadeh@oxinsteel.ir

وبسایت: https://oxinsteel.ir

آدرس کارخانه: اهواز، کیلومتر ۱۰ جاده بندر امام خمینی (ره)

مهم‌ترین محصولات شرکت فولاد اکسین اهواز

به‌ طور کلی، مهم‌ترین تولیدات شرکت اکسین، انواع ورق فولادی تا عرض 4.5 متر و با ضخامت‌های مختلف و استحکام بالا است؛ در ادامه به بررسی محصولات این کارخانه می‌پردازیم.

 • ورق ck45

این ورق فولاد اکسین اهواز از آلیاژ CK45 تشکیل می‌شود و دارای خصوصیاتی نظیر ضد سایش، استقامت، جوشکاری، و شکل‌پذیری بالا است. به همین دلیل، این نوع ورق در صنایع مختلف، به عنوان جزء حیاتی در تولید ابزارآلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مجموعه نیز با توجه به نیازهای صنایع استراتژیک به این محصول، تولید آن را در برنامه تولیدی خود جای داده است. این ورق به صورت رول و شیت با ابعاد و ضخامت‌های متنوع تولید می‌شود. از طرفی، شما می‌توانید با مراجعه به قسمت بالای همین صفحه از قیمت ورق ck45 اکسین اهواز به صورت لحظه‌ای آگاه شوید.

 • ورق a516

این محصول یک نوع از ورق آلیاژی است که در ساخت مخازنی که نیاز به سختی زیادی دارند، به کار برده می‌شود. امکان تولید این نوع ورق فولادی به علت آلیاژ خاص آن تنها در این شرکت و چند کارخانه دیگر وجود دارد. در این کارخانه ورق ‎ A516‎در ابعاد مختلف و با عرض‌های 2 متر تا 4.5 متر و همچنین در گریدهای مختلف تولید می‌شود. به دلیل پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل این مجموعه، قیمت ورق a516 اکسین مقداری پایین‌تر از دیگر تولیدی‌ها است.

 • ورق a283

‎ این محصول نوعی ورق کم کربن آلیاژی است که اکثرا در ساخت دیگ بخار و مخازن تحت فشار با درجه حرارت کم به کار برده می‌شود. تولید ورق ‎ A283بر حسب میزان کربن به چهار گرید A ,B ,C,D تقسیم شده است و در بین گریدهای آن، گرید C بیشترین کاربرد را در خاورمیانه دارد که به همین دلیل کارخانه اکسین اهواز اکثرا گرید C این محصول را تولید می‌کند. به دلیل اینکه این کارخانه تمرکز خود را بر تولید گرید C این ورق گذاشته، قیمت ورق a283 اکسین نسبت به دیگر کارخانه‌ها به صرفه‌تر است.

 • ورق st52

این کارخانه به طور مداوم به تولید این نوع ورق در ضخامت‌های 10 تا 40 میلیمتر و عرض‌های گوناگون می‌پردازد. ورق ST52 شرکت فولاد اکسین به دلیل خاصیت ضد سایش، خمش، ارتجاعی بودن و جوشکاری مناسبی که دارد در ساخت ماشین آلات سنگین، ریل، پل‌ها و جرثقیل به کار برده می‌شود. توجه داشته باشید که قیمت ورق st52 اکسین اهواز می‌تواند بر حسب ارزش ارز، عرضه و تقاضا و قیمت مواد اولیه متغیر باشد.

 • ورق سیاه

این نوع ورق یکی از اصلی‌ترین محصولات این شرکت است و به دلیل مقرون به صرفه بودن و خاصیت جوشکاری، شکل پذیری و مکانیکی بالایی که دارد در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که گفته شد، به این دلیل که این نوع ورق به طرز اقتصادی تولید می‌شود، قیمت ورق سیاه اکسین پایین‌تر از دیگر محصولات آنها است.

قیمت و مشخصات کلی تمامی محصولات این مجموعه در قسمت بالای همین صفحه در قالب جداول قابل مشاهده است و در صورت نیاز، شما می‌توانید سفارش خود را در همین وب سایت ثبت کنید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره