قیمت پروفیل ساختمانی امید البرز

آخرین بروزرسانی: ۹ بهمن
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( mm )
وزن تئوری ( kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
پروفیل 100*100 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
100*100
38
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 110*110 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
110*110
41
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 120*120 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
120*120
45
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 130*130 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
130*130
49
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 140*140 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
140*140
53
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 20*20 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
20*20
7
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 30*30 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
30*30
11
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 40*40 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
40*40
15
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 50*50 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
50*50
19
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 60*60 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
60*60
23
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 70*70 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
70*70
26
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 80*80 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
80*80
30
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 90*90 - 2 - امید البرز - 6 متری
2
90*90
34
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 100*100 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
100*100
47
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 120*120 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
120*120
57
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 130*130 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
130*130
61
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 140*140 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
140*140
66
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 20*20 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
20*20
9
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 30*30 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
30*30
14
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 40*40 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
40*40
19
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 50*50 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
50*50
24
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 60*60 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
60*60
28
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 70*70 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
70*70
33
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 80*80 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
80*80
38
کیلوگرم
322,000295,000
پروفیل 90*90 - 2.5 - امید البرز - 6 متری
2/5
90*90
42
کیلوگرم
322,000295,000
ارسال درخواست تماس با پیوان
در حال بارگزاری...