قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری
23,300
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری
23,600
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری
22,700
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری
22,700
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری
23,300
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری
23,600
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری
22,700
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری
22,700
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری
23,200
قیمت روز میلگرد آجدار
قیمت روز میلگرد آجدار هیربد زرندیه
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره