قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - میانه - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 12 - A3 - میانه - 12 متری
23,500
میلگرد آجدار 14 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
قیمت میلگرد آجدار میانه (فولاد آذربایجان)
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - میانه - 12 متری
23,900
میلگرد آجدار 12 - A3 - میانه - 12 متری
23,500
میلگرد آجدار 14 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - میانه - 12 متری
23,000
قیمت روز میلگرد آجدار
قیمت روز میلگرد آجدار میانه (فولاد آذربایجان)
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره