قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد ساده 6.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری
25,200
میلگرد ساده 12 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 14 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 16 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 18 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 18 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 20 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 22 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 25 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 28 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 30 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد ساده 32 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 36 - کاشان - 6 متری
28,900
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری
25,200
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 18 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاشان - 12 متری
24,600
قیمت روز میلگرد آجدار
قیمت روز میلگرد آجدار کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد ساده 6.5 - کاشان - 6 متری
24,300
میلگرد ساده 12 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 14 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 16 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 18 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 20 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 22 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 25 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 28 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 30 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 32 - کاشان - 6 متری
28,900
میلگرد ساده 36 - کاشان - 6 متری
28,900
قیمت روز میلگرد ساده
قیمت روز میلگرد ساده کویر کاشان
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره