وارداتی

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
قیمت پلای وود وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پلای وود ضخامت 0.4 پلی ترا
4,770,000
پلای وود ضخامت 0.4 سوزا
4,770,000
پلای وود ضخامت 0.6 پلی ترا
6,700,000
پلای وود ضخامت 0.6 سوزا
6,700,000
پلای وود ضخامت 0.9 پلی ترا
8,900,000
پلای وود ضخامت 0.9 سوزا
8,900,000
پلای وود ضخامت 1.2 پلی ترا
11,100,000
پلای وود ضخامت 1.2 سوزا
11,100,000
پلای وود ضخامت 1.5 پلی ترا
13,300,000
پلای وود ضخامت 1.5 سوزا
13,300,000
پلای وود ضخامت 1.8 پلی ترا
15,600,000
پلای وود ضخامت 1.8 سوزا
15,600,000
پلای وود ضخامت 2.8 پلی ترا
25,230,000
پلای وود ضخامت 3 پلی ترا
27,520,000
قیمت ترموتایل وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تایل ترموود ابعاد 30*30- پنج تکه - 14 میل
551,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- سه تکه - 14 میل
495,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- هفت تکه - 14 میل
569,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- پنج تکه - 16 میل
569,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- سه تکه - 16 میل
514,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- هفت تکه - 16 میل
596,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- پنج تکه - 19 میل
596,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- سه تکه - 19 میل
578,000
تایل ترموود ابعاد 30*30- هفت تکه - 19 میل
615,000
قیمت ترموود وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*0.9
3,300,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*0.9
3,300,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*0.9
3,300,000
ترموود روسی گره پروانه ایی300*9.7*0.9
3,300,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*0.9
2,570,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*0.9
2,940,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*0.9
2,940,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*0.9
2,940,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*1.4
4,590,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*1.4
4,590,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*1.4
4,590,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*1.4
4,590,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*1.4
4,400,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*1.4
4,400,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*1.4
4,400,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*1.4
4,400,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*1.6
5,140,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*1.6
5,140,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*1.6
5,140,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*1.6
5,140,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*1.6
4,680,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*1.6
4,680,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*1.6
4,680,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*1.6
4,680,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*1.9
5,780,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*1.9
5,780,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*1.9
5,780,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*1.9
5,780,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*1.9
5,140,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*1.9
5,140,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*1.9
5,140,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*1.9
5,140,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*2.2
6,240,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*2.2
6,240,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*2.2
6,240,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*2.2
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*2.2
5,500,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*2.2
5,500,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*2.2
5,500,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*2.2
5,500,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*2.4
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*2.4
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*2.4
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*2.4
6,700,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*2.4
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*2.4
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*2.4
6,240,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.2*2.6
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*11.7*2.6
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.2*2.6
6,700,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*9.7*2.6
6,700,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*2.6
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.7*2.6
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*2.6
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*2.6
6,240,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.7*2.6
7,000,000
ترموود روسی گره ساده 300*6*4
1,030,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*14*4.2
11,740,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300*19*4.2
11,740,000
ترموود روسی گره ساده 300*11.2*4.2
11,100,000
ترموود روسی گره ساده 300*14*4.2
11,100,000
ترموود روسی گره ساده 300*19*4.2
11,100,000
ترموود روسی گره ساده 300*9.2*4.2
11,100,000
ترموود روسی گره ساده300*4.2*4.2
11,100,000
قیمت تیرآهن وارداتی
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تیرآهن IPE 8 - وارداتی - 12 متری
34,860,000
تیرآهن IPE 10 - وارداتی - 12 متری
55,050,000
تیرآهن IPE 33 - وارداتی - 12 متری
551,000
تیرآهن IPE 36 - وارداتی - 12 متری
551,000
تیرآهن IPE 40 - وارداتی - 12 متری
587,000
تیرآهن IPE 45 - وارداتی - 12 متری
551,000
تیرآهن IPE 50 - وارداتی - 12 متری
587,000
تیرآهن IPE 55 - وارداتی - 12 متریتماس بگیرید
تیرآهن IPE 60 - وارداتی - 12 متریتماس بگیرید
قیمت چوب اورالس وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته اورالس 300*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*10*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*10*5
142,200,000
تخته اورالس 300*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*20*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*10*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*10*5
142,200,000
تخته اورالس 400*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*20*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*20*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*10*5
133,030,000
تخته اورالس 300*15*5
133,030,000
تخته اورالس 300*15*5
142,200,000
تخته اورالس 300*20*5
142,200,000
تخته اورالس 300*20*5
133,030,000
تخته اورالس 400*10*5
133,030,000
تخته اورالس 400*12*5
142,200,000
تخته اورالس 400*15*5
133,030,000
تخته اورالس 400*15*5
142,200,000
تخته اورالس 400*20*5
142,200,000
تخته اورالس 400*20*5
133,030,000
تخته اورالس 600*10*5
133,030,000
تخته اورالس 600*10*5
142,200,000
تخته اورالس 600*12*5
142,200,000
تخته اورالس 600*12*5
133,030,000
تخته اورالس 600*15*5
142,200,000
تخته اورالس 600*15*5
133,030,000
تخته اورالس 600*20*5
142,200,000
تخته اورالس 600*20*5
133,030,000
تخته اورالس 300*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 300*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 300*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 300*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*20*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*25*6.3
133,030,000
تخته اورالس 575*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 575*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 575*25*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*20*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*25*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*20*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*25*6.3
142,200,000
تخته اورالس 575*25*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*20*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*25*6.3
142,200,000
قیمت چوب بریوزا وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته بریوزا 300*10*2.2
110,090,000
تخته بریوزا 400*10*2.2
110,090,000
تخته بریوزا 400*10*5
110,090,000
تخته بریوزا 400*15*5
110,090,000
تخته بریوزا 300*10*10
110,090,000
تخته بریوزا 400*10*10
110,090,000
قیمت چوب راش وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
چوب راش خشک ضخامت 4 طول 220
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 4 طول 280
366,970,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 220
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 240
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 4 طول 280
321,100,000
چوب راش خشک ضخامت 4 طول 240
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 5 طول 220
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 5 طول 240
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 5 طول 280
366,970,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 220
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 240
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 5 طول 280
321,100,000
چوب راش خشک ضخامت 6 طول 220
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 6 طول 240
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 6 طول 280
366,970,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 220
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 240
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 6 طول 280
321,100,000
چوب راش خشک ضخامت 7 طول 220
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 7 طول 240
366,970,000
چوب راش خشک ضخامت 7 طول 280
366,970,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 220
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 240
321,100,000
چوب راش دونم - هواخشک ضخامت 7 طول 280
321,100,000
قیمت چوب رداکتبر وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته خشک بلند - رداکتبر 570*25*5
142,200,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 600*25*5
142,200,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*5تماس بگیرید
تخته خشک بلند - رداکتبر 400*15*6.3
142,200,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 575*15*6.3
142,200,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*6.3تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*6.3تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*25*6.3تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*7.5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*7.5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*25*7.5تماس بگیرید
قیمت چوب روسی وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته بریوزا 300*10*2.2
110,090,000
تخته بریوزا 400*10*2.2
110,090,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*2.5
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*2.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*2.5
155,960,000
%6
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*10*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*10*5
142,200,000
تخته اورالس 300*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 300*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 300*20*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*10*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*10*5
142,200,000
تخته اورالس 400*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 400*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 400*20*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*10*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*12*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*12*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*15*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*15*2.5
133,030,000
تخته اورالس 600*20*2.5
142,200,000
تخته اورالس 600*20*2.5
133,030,000
تخته یولکا خیس 400*10*2.5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*10*2.5
134,860,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.5
155,960,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.5
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.7
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.7
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.7
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.7
142,200,000
تخته اورالس 300*10*5
133,030,000
تخته اورالس 300*15*5
142,200,000
تخته اورالس 300*15*5
133,030,000
تخته اورالس 300*20*5
142,200,000
تخته اورالس 300*20*5
133,030,000
تخته اورالس 400*10*5
133,030,000
تخته اورالس 400*12*5
142,200,000
تخته اورالس 400*15*5
142,200,000
تخته اورالس 400*15*5
133,030,000
تخته اورالس 400*20*5
142,200,000
تخته اورالس 400*20*5
133,030,000
تخته اورالس 600*10*5
142,200,000
تخته اورالس 600*10*5
133,030,000
تخته اورالس 600*12*5
142,200,000
تخته اورالس 600*12*5
133,030,000
تخته اورالس 600*15*5
142,200,000
تخته اورالس 600*15*5
133,030,000
تخته اورالس 600*20*5
142,200,000
تخته اورالس 600*20*5
133,030,000
تخته بریوزا 400*10*5
110,090,000
تخته بریوزا 400*15*5
110,090,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 570*25*5
142,200,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 600*25*5
142,200,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*5تماس بگیرید
تخته یولکا خیس 600*12*5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*15*5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*20*5
134,860,000
تخته اورالس 300*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 300*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 300*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 300*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*20*6.3
133,030,000
تخته اورالس 400*25*6.3
133,030,000
تخته اورالس 575*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 575*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 575*25*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*10*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*10*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*12*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*12*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*15*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*20*6.3
133,030,000
تخته اورالس 600*25*6.3
133,030,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 400*15*6.3
142,200,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 575*15*6.3
142,200,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*6.3تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*6.3تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*25*6.3تماس بگیرید
تخته یولکا خیس 600*20*6.3
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*22*6.3
134,860,000
%5
تخته یولکا خیس600*18*6.3
134,860,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*15*7.5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*20*7.5تماس بگیرید
تخته خشک بلند – رداکتبر 600*25*7.5تماس بگیرید
تخته بریوزا 300*10*10
110,090,000
تخته بریوزا 400*10*10
110,090,000
تخته اورالس 400*20*6.3
142,200,000
تخته اورالس 400*25*6.3
142,200,000
تخته اورالس 575*25*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*15*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*20*6.3
142,200,000
تخته اورالس 600*25*6.3
142,200,000
قیمت چوب ساسنا | روس اکسپورتا وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*2.5
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*2.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*2.5
155,960,000
%6
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*2.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.5
155,960,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.5
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.5
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.7
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*10*4.7
142,200,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.7
146,790,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*4.7
142,200,000
قیمت چوب نیمکتی وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
چوب نیمکتی ابعاد 300*10*0.8
459,000
چوب نیمکتی ابعاد 300*10*1.1
551,000
چوب نیمکتی ابعاد 300*10*1.6
1,100,000
چوب نیمکتی ابعاد 300*10*2
1,330,000
قیمت چوب یولکا وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته یولکا خیس 400*10*2.5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*10*2.5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*12*5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*15*5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*20*5
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*20*6.3
134,860,000
تخته یولکا خیس 600*22*6.3
134,860,000
%5
تخته یولکا خیس600*18*6.3
134,860,000
قیمت روس اکسپورتا وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400*12*2.5
155,960,000
%6
قیمت روکش طبیعی چوب وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
روکش طبیعی بلوط - 120 سانت
541,000
روکش طبیعی بلوط - 180سانت
844,000
روکش طبیعی بلوط - 275 سانت
844,000
روکش طبیعی بلوط - 280 سانت
895,000
روکش طبیعی بلوط - 320 سانت
895,000
روکش طبیعی بلوط - 60 سانت
541,000
روکش طبیعی راش- 120 سانت
440,000
روکش طبیعی راش- 180 سانت
642,000
روکش طبیعی راش- 275 سانت
642,000
روکش طبیعی راش- 280 سانت
743,000
روکش طبیعی راش- 320 سانت
743,000
روکش طبیعی راش- 60 سانت
440,000
روکش طبیعی گردو - 120 سانت
945,000
روکش طبیعی گردو - 180 سانت
2,360,000
روکش طبیعی گردو - 275 سانت
2,360,000
روکش طبیعی گردو - 280 سانت
2,460,000
روکش طبیعی گردو - 320 سانت
2,460,000
روکش طبیعی گردو - 60 سانت
945,000
روکش طبیعی ملچ - 120 سانت
642,000
روکش طبیعی ملچ - 180 سانت
596,000
روکش طبیعی ملچ - 60 سانت
642,000
روکش طبیعی ملچ- 180 سانت
794,000
روکش طبیعی ملچ- 275 سانت
794,000
روکش طبیعی ملچ- 280 سانت
895,000
روکش طبیعی ملچ- 320 سانت
895,000
قیمت زوار چوبی وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
زوار چوبی بسته نه عددی 300*3*2
3,210,000
زوار چوبی بسته نه عددی 300*4*2
3,850,000
زوارچوبی 300*10*2
1,830,000
زوارچوبی 300*15*2
1,930,000
زوارچوبی 300*20*2
2,290,000
زوار چوبی 300*5*3
826,000
زوارچوبی 300*6*4
1,470,000
قیمت لمبه چوبی وارداتی
۷ آذر ۱۱:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لمبه قطر 0.9
2,660,000
لمبه قطر 1.2
3,030,000
لمبه قطر 1.6
3,950,000
قیمت لوله وارداتی
۷ آذر ۱۳:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله صنعتی - سایز 1/2 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر-مبارکه
335,000
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین
3,390,000
لوله بدون درز - سایز 1 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز11/2 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز2 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین
4,310,000
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
6,740,000
لوله - سایز 5 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
335,000
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
28,070,000
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی
11,700,000
لوله بدون درز - لوله 1/2 2 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
18,720,000
لوله بدون درز - سایز 4 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز3 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
8,890,000
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
10,000,000
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی
10,000,000
لوله بدون درز -11/4 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوهتماس بگیرید
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازیتماس بگیرید
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
13,700,000
لوله بدون درز – 1/2 1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
13,100,000
لوله بدون درز -1/2 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی
5,610,000
لوله بدون درز - 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
14,860,000
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی
6,550,000
لوله بدون درز -2 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
18,250,000
لوله بدون درز- 5 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
58,020,000
لوله بدون درز-4 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی
35,560,000
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی
12,630,000
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی
12,170,000
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
60,830,000
لوله بدون درز - 1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی
26,200,000
لوله بدون درز - 3 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
35,500,000
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 40 - 6 متری
35,560,000
لوله بدون درز- 8 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
119,780,000
لوله بدون درز - 4 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
46,330,000
لوله بدون درز -5 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی
69,250,000
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
90,370,000
لوله بدون درز -6 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی
100,130,000
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی
63,630,000
لوله بدون درز - 4 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی
86,090,000
لوله بدون درز -10 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین
174,000,000
لوله بدون درز - 5 اینچ - رده 80 - 6 متری - وارداتی
105,740,000
لوله بدون درز - 6 اینچ -رده 80 - 6 متری - وارداتی
135,690,000
لوله بدون درز -3/4 اینچ - رده 40 - 6 متری - وارداتی
5,240,000
قیمت لوله درزدار وارداتی
۷ آذر ۱۳:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله صنعتی - سایز 1/2 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر-مبارکه
335,000
لوله - سایز 5 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
335,000
قیمت لوله مانیسمان وارداتی
۷ آذر ۱۳:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین