قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت روز نبشی
قیمت روز نبشی وارداتی
قیمت ترموود وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x0.9
367,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x0.9
367,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x0.9
367,000
ترموود روسی گره پروانه ایی300x9.7x0.9
367,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x0.9
339,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x0.9
339,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x0.9
339,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x0.9
339,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.4
551,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.4
551,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.4
551,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.4
551,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.4
532,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.4
532,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.4
532,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.4
532,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.6
596,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.6
596,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.6
596,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.6
596,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.6
541,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.6
541,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.6
541,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.6
541,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x1.9
670,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x1.9
670,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x1.9
670,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x1.9
670,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x1.9
642,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x1.9
642,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x1.9
642,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x1.9
642,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.2
725,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.2
725,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.2
725,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.2
725,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.2
670,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.2
670,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x2.2
670,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.2
670,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.4
752,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.4
752,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.4
752,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.4
752,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.4
716,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.4
716,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.4
716,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.2x2.6
807,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x11.7x2.6
807,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.2x2.6
807,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x9.7x2.6
807,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x2.6
762,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.7x2.6
762,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x2.6
762,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.7x2.6
762,000
ترموود روسی گره ساده 300x6x4
125,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x14x4.2
1,380,000
ترموود روسی گره پروانه ایی 300x19x4.2
1,560,000
ترموود روسی گره ساده 300x11.2x4.2
1,280,000
ترموود روسی گره ساده 300x14x4.2
1,280,000
ترموود روسی گره ساده 300x19x4.2
1,280,000
ترموود روسی گره ساده 300x9.2x4.2
1,280,000
ترموود روسی گره ساده300x4.2x4.2
1,280,000
قیمت روز ترموود
قیمت روز ترموود وارداتی
قیمت چوب روسی وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته بریوزا 300x10x2.2
13,760,000
تخته بریوزا 400x10x2.2
13,760,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5
20,180,000
تخته اورالس 300x10x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x10x5
18,350,000
تخته اورالس 300x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x20x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x5
18,350,000
تخته اورالس 400x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x20x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x20x2.5
18,170,000
تخته یولکا خیس 400x10x2.5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x10x2.5
17,710,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5
155,960,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7
20,180,000
تخته اورالس 300x10x5
18,170,000
تخته اورالس 300x15x5
18,350,000
تخته اورالس 300x15x5
18,170,000
تخته اورالس 300x20x5
18,350,000
تخته اورالس 300x20x5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x5
18,170,000
تخته اورالس 400x12x5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x5
18,350,000
تخته اورالس 400x20x5
18,170,000
تخته اورالس 600x10x5
18,350,000
تخته اورالس 600x10x5
18,170,000
تخته اورالس 600x12x5
18,350,000
تخته اورالس 600x12x5
18,170,000
تخته اورالس 600x15x5
18,350,000
تخته اورالس 600x15x5
18,170,000
تخته اورالس 600x20x5
18,350,000
تخته اورالس 600x20x5
18,170,000
تخته بریوزا 400x10x5
13,760,000
تخته بریوزا 400x15x5
13,760,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 570x25x5
18,350,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 600x25x5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x5
18,350,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5
16,880,000
تخته یولکا خیس 600x12x5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x15x5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x20x5
17,710,000
تخته اورالس 300x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 300x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 300x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 300x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x20x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x25x6.3
18,170,000
تخته اورالس 575x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 575x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 575x25x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x20x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x25x6.3
18,170,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 400x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 575x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x25x6.3
18,350,000
تخته یولکا خیس 600x20x6.3
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x22x6.3
17,710,000
تخته یولکا خیس600x18x6.3
17,710,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x7.5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x7.5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x25x7.5
18,350,000
تخته بریوزا 300x10x10
13,760,000
تخته بریوزا 400x10x10
13,760,000
تخته اورالس 600x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x25x6.3
18,350,000
تخته اورالس 575x25x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x20x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x25x6.3
18,350,000
قیمت روز چوب روسی
قیمت روز چوب روسی وارداتی
قیمت تخته زیرپایی وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x20x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x22x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x25x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x28x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی - 400x30x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x20x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x22x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x25x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x28x5
16,880,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5
17,710,000
تخته زیرپایی- بنایی – 600x30x5
16,880,000
قیمت روز تخته زیرپایی
قیمت روز تخته زیرپایی وارداتی
قیمت چوب اورالس وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته اورالس 300x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x10x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x10x5
18,350,000
تخته اورالس 300x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 300x20x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x10x5
18,350,000
تخته اورالس 400x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 400x20x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x12x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x12x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x15x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x15x2.5
18,170,000
تخته اورالس 600x20x2.5
18,350,000
تخته اورالس 600x20x2.5
18,170,000
تخته اورالس 300x10x5
18,170,000
تخته اورالس 300x15x5
18,170,000
تخته اورالس 300x15x5
18,350,000
تخته اورالس 300x20x5
18,350,000
تخته اورالس 300x20x5
18,170,000
تخته اورالس 400x10x5
18,170,000
تخته اورالس 400x12x5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x5
18,350,000
تخته اورالس 400x15x5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x5
18,350,000
تخته اورالس 400x20x5
18,170,000
تخته اورالس 600x10x5
18,350,000
تخته اورالس 600x10x5
18,170,000
تخته اورالس 600x12x5
18,350,000
تخته اورالس 600x12x5
18,170,000
تخته اورالس 600x15x5
18,170,000
تخته اورالس 600x15x5
18,350,000
تخته اورالس 600x20x5
18,170,000
تخته اورالس 600x20x5
18,350,000
تخته اورالس 300x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 300x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 300x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 300x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x20x6.3
18,170,000
تخته اورالس 400x25x6.3
18,170,000
تخته اورالس 575x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 575x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 575x25x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x10x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x10x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x12x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x12x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x15x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x20x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x25x6.3
18,170,000
تخته اورالس 600x10x2.5
18,170,000
تخته اورالس 400x20x6.3
18,350,000
تخته اورالس 400x25x6.3
18,350,000
تخته اورالس 575x25x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x15x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x20x6.3
18,350,000
تخته اورالس 600x25x6.3
18,350,000
قیمت روز چوب اورالس
قیمت روز چوب اورالس وارداتی
قیمت چوب بریوزا وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته بریوزا 300x10x2.2
13,760,000
تخته بریوزا 400x10x2.2
13,760,000
تخته بریوزا 400x10x5
13,760,000
تخته بریوزا 400x15x5
13,760,000
تخته بریوزا 300x10x10
13,760,000
تخته بریوزا 400x10x10
13,760,000
قیمت روز چوب بریوزا
قیمت روز چوب بریوزا وارداتی
قیمت چوب رداکتبر وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته خشک بلند - رداکتبر 570x25x5
18,350,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 600x25x5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x5
18,350,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 400x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند - رداکتبر 575x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x25x6.3
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x15x7.5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x20x7.5
18,350,000
تخته خشک بلند – رداکتبر 600x25x7.5
18,350,000
قیمت روز چوب رداکتبر
قیمت روز چوب رداکتبر وارداتی
قیمت چوب ساسنا | روس اکسپورتا وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x2.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5
155,960,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.5
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x10x4.7
20,180,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7
21,100,000
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x4.7
20,180,000
قیمت روز چوب ساسنا | روس اکسپورتا
قیمت روز چوب ساسنا | روس اکسپورتا وارداتی
قیمت چوب یولکا وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته یولکا خیس 400x10x2.5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x10x2.5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x12x5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x15x5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x20x5
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x20x6.3
17,710,000
تخته یولکا خیس 600x22x6.3
17,710,000
تخته یولکا خیس600x18x6.3
17,710,000
قیمت روز چوب یولکا
قیمت روز چوب یولکا وارداتی
قیمت روس اکسپورتا وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تخته ساسنا روس اکسپورتا 400x12x2.5
21,100,000
قیمت روز روس اکسپورتا
قیمت روز روس اکسپورتا وارداتی
قیمت تیرآهن وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تیرآهن IPE 8 - وارداتی - 12 متریتماس بگیرید
تیرآهن IPE 10 - وارداتی - 12 متری
4,816,500
تیرآهن IPE 33 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 36 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 40 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 45 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 50 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 55 - وارداتی - 12 متری
69,700
تیرآهن IPE 60 - وارداتی - 12 متری
69,700
قیمت روز تیرآهن
قیمت روز تیرآهن وارداتی
قیمت هاش وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
هاش 100 - سبک - HEA - وارداتی
60,600
هاش 100 - سنگین - HEB - وارداتی
60,600
هاش 120 - سبک - HEA - وارداتی
60,600
هاش 120 - سنگین - HEB - وارداتی
60,600
هاش 220 - سبک - HEA - وارداتی
67,000
هاش 220 - سنگین - HEB - وارداتی
48,600
هاش 240 - سبک - HEA - وارداتی
67,000
هاش 240 - سنگین - HEB - وارداتی
48,600
هاش 260 - سبک - HEA - وارداتی
66,500
هاش 260 - سنگین - HEB - وارداتی
53,200
هاش 280 - سبک - HEA - وارداتی
66,500
هاش 280 - سنگین - HEB - وارداتی
66,100
هاش 300 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 300 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 320 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 320 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 340 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 340 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 360 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 360 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 400 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 400 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 450 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 450 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 500 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 500 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 550 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 550 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 600 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 600 - سنگین - HEB - وارداتی
80,700
هاش 650 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 650 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 700 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 700 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 800 - سبک - HEA - وارداتی
73,400
هاش 800 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 900 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 900 - سنگین - HEB - وارداتی
77,100
هاش 1000 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 1000 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
قیمت روز هاش
قیمت روز هاش وارداتی
قیمت هاش سبک وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
هاش 100 - سبک - HEA - وارداتی
60,600
هاش 120 - سبک - HEA - وارداتی
60,600
هاش 220 - سبک - HEA - وارداتی
67,000
هاش 240 - سبک - HEA - وارداتی
67,000
هاش 260 - سبک - HEA - وارداتی
66,500
هاش 280 - سبک - HEA - وارداتی
66,500
هاش 300 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 320 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 340 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 360 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 400 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 450 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 500 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 550 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 600 - سبک - HEA - وارداتی
67,900
هاش 650 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 700 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 800 - سبک - HEA - وارداتی
73,400
هاش 900 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
هاش 1000 - سبک - HEA - وارداتیتماس بگیرید
قیمت روز هاش سبک
قیمت روز هاش سبک وارداتی
قیمت هاش سنگین وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
هاش 100 - سنگین - HEB - وارداتی
60,600
هاش 120 - سنگین - HEB - وارداتی
60,600
هاش 220 - سنگین - HEB - وارداتی
48,600
هاش 240 - سنگین - HEB - وارداتی
48,600
هاش 260 - سنگین - HEB - وارداتی
53,200
هاش 280 - سنگین - HEB - وارداتی
66,100
هاش 300 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 320 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 340 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 360 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 400 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 450 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 500 - سنگین - HEB - وارداتی
67,900
هاش 550 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 600 - سنگین - HEB - وارداتی
80,700
هاش 650 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 700 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 800 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
هاش 900 - سنگین - HEB - وارداتی
77,100
هاش 1000 - سنگین - HEB - وارداتیتماس بگیرید
قیمت روز هاش سنگین
قیمت روز هاش سنگین وارداتی
قیمت روز ریل آسانسور
قیمت روز ریل آسانسور وارداتی
قیمت لوله وارداتی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله بدون درز - 1/2 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین
339,400
لوله بدون درز - سایز 1 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز11/2 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز2 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - 3/4 اینچ -رده 40 - 6 متری - چین
431,200
لوله بدون درز - 1 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
963,300
لوله - سایز 5 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله بدون درز - 3 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
2,889,900
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 20 - 6 متری - وارداتی
1,100,900
لوله بدون درز - لوله 1/2 2 اینچ -رده 20 - 6 متری - وارداتی
2,110,100
لوله بدون درز - سایز 4 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز - سایز3 اینچ - رده 10 - 304تماس بگیرید
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
963,300
لوله بدون درز - 1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - چین